Strona główna » Wydział
Oferta dydaktyczna
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:54
Biegły Rewident
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • polskiego prawa bilansowego,
 • międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej,
 • konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • podatków,
 • rachunkowości zarządczej (contollingu), w tym budżetowania,
 • rewizji sprawozdań finansowych.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • kontroli gospodarki finansowej przedsiębiorstwa,
 • przygotowania sprawozdania finansowego zgodnie ze standardami polskimi i międzynarodowymi,
 • przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 • analizy i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • prowadzenia rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa,
 • badania sprawozdań finansowych,
 • wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej (controllingu).
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • biegły rewident (po uzyskaniu stosownych uprawnień),
 • główny księgowy,
 • dyrektor/prezes ds. finansów i księgowości,
 • audytor wewnętrzny,
 • właściciel biura rachunkowego.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • we własnej kancelarii biegłego rewidenta (po uzyskaniu stosownych uprawnień),
 • prowadzących rachunkowość innych jednostek na zlecenie,
 • przedsiębiorstwach komercyjnych (handel, produkcja, usługi),
 • bankach i instytucjach ubezpieczeniowych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • we własnym biurze rachunkowym,
 • urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej,
 • firmach konsultingowych.
Informacje o specjalności

Specjalność  została specjalnie zaprojektowana z myślą o osobach, których celem jest uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Zgodnie z ustawą deregulacyjną, która weszła w życie 01.01.2015 r.,  osoby zamierzające zostać biegłym rewidentem, nie muszą przejść całego postępowania kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną.

Egzaminy pisemne z wiedzy teoretycznej można zaliczyć na podstawie zdanych egzaminów uniwersyteckich lub równorzędnych, lub też na podstawie egzaminów zdanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie UE.

Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UG poczyniła starania, by proponowana specjalność "Biegły Rewident" była swym zakresem przedmiotowym dostosowana do wymogów ustawowych i dawała swoim absolwentom możliwość wykorzystania powyższych ułatwień.

 

Ukończenie specjalności Biegły Rewident  umożliwia absolwentowi ubieganie się o zaliczenie 6 spośród 10 egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta (zgodnie z bieżącym stanem prawnym) !

Są to następujące egzaminy:

                   1) Prawo podatkowe część I,

                   2) Prawo podatkowe część II,

                   3) Rachunkowość finansowa,

                   4) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza,

                   5) Sprawozdania finansowe i ich analiza,

                   6) Rewizja finansowa.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Bankowość II 4 E 10 10
2 Finanse przedsiębiorstwa II 4 E 10 10
3 Finanse publiczne II 3 E 10 10
4 Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8
5 Polityka pieniężna 4 Z 8 8
6 Rachunek kosztów II 4 E/Z 46 16 30
7 Rachunkowość finansowa II 5 E 10 10
8 Standardy sprawozdawczości finansowej 3 E/Z 46 16 30
9 Wstęp do prawa podatkowego i podatki pośrednie 1 E 16 16
RAZEM 30 - 164 104 60 0 0 -
SEMESTR II
1 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15
2 Konsolidacja sprawozdań finansowych 6 E/Z 30 14 16
3 Podatki bezpośrednie, podatki lokalne, prawo celne 6 E/Z 30 14 16
4 Rachunkowość instytucji finansowych 6 E/Z 32 16 16
5 Rachunkowość zarządcza 6 E/Z 30 14 16
6 Seminarium magisterskie 4 Z 14 14
RAZEM 30 - 151 58 79 0 14 -
SEMESTR III
1 Budżetowanie 6 E/Z 30 10 20
2 Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych 8 E/Z 30 14 16
3 Seminarium magisterskie 6 Z 14 14
4 Sprawozdawczość instytucji finansowych 10 E/Z 32 16 16
RAZEM 30 - 106 40 52 0 14 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 8 E/Z 30 14 16
2 Etyka w biznesie 3 Z 15 15
3 Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach 4 E/Z 30 10 20
4 Rewizja sprawozdań finansowych 5 E/Z 46 16 30
5 Seminarium magisterskie 10 Z 14 14
RAZEM 30 - 135 55 66 0 14 -
ŁĄCZNIE 120 - 556 257 257 0 42 -
« wróć