Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Ewa Wycinka

Stanowisko:
Adiunkt
235
(+48 58) 523 11 28

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 12.15-13.00
pok. 235
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.15-11.00
pok. 235
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 13.15-14.00
pok. 235
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.15-11.00
pok. 235

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Descriptive Statistics
  • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  • Statystyka
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Statystyka
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza historii zdarzeń
  • Podstawy teorii ryzyka i ubezpieczeń
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Analiza historii zdarzeń
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: Metody statystyczne w ekonomii

Seminarium będzie poświęcone zagadnieniom wykorzystania metod statystycznych w analizie zjawisk gospodarczych. Celem seminarium będzie poszerzenie wiedzy z zakresu metod statystycznych poznanych w czasie studiów i zastosowanie ich do wybranego -analizowanego problemu ekonomicznego. Tematyka seminarium będzie dotyczyła głównie sektora ubezpieczeń, jednak studenci, którzy będą chcieli koncentrować się na innych sektorach rynku otrzymają w ramach seminarium pełne wsparcie. W zależności od wybranego problemu badawczego studenci będą wykorzystywać w analizach empirycznych wyniki badań własnych, dane z przedsiębiorstw lub dane wtórne (m.in. KNF, PIU, GUS, Eurostat).

Sugerowane tematy prac:

 1. Wykorzystanie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) w ramach trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych
 2. Rozwój i znaczenie ubezpieczeniowych towarzystw wewnętrznych (captives) jako formy zarządzania ryzykiem
 3. Rozwój ubezpieczeń posagowych w Polsce
 4. Ryzyko bezrobocia a ubezpieczenia na wypadek bezrobocia
 5. Rola Rzecznika Ubezpieczonych na polskim rynku ubezpieczeń
 6. Budowa i wykorzystanie modelu scoringowego do oceny ryzyka

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza danych – Big Data

Problematyka seminarium dotyczy wykorzystania metod statystycznych w analizie zjawisk ekonomicznych. Celem seminarium będzie nabycie umiejętności przygotowywania pracy naukowej, poszerzenie wiedzy z zakresu wybranych metod statystycznych poznanych w czasie studiów i zastosowania ich do analizowanego problemu ekonomicznego. Studenci  mogą samodzielnie zaproponować temat badań lub skorzystać z podpowiedzi promotora. W zależności od wybranego problemu badawczego studenci mogą wykorzystywać w analizach empirycznych dane samodzielnie zgromadzone (badania własne) lub dane wtórne, np. bazę Diagnozy Społecznej, European Social Survey, open Worldbank data, dane instytucji pożyczkowych i wiele innych. Prace magisterskie mogą być poświęcone graficznej i analitycznej analizie struktury wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych, badaniu relacji między zmiennymi oraz dynamice zjawisk. W przypadku badania zależności o charakterze przyczynowym, wśród proponowanych metod statystycznych znajdują się: modele logitowe, metody analizy historii zdarzeń, modele zdarzeń konkurujących (competing risks analysis). Seminarzyści mogą się również włączyć do badań prowadzonych przez promotora, które dotyczą m.in.:

- modelowania ryzyka niewywiązania się kredytobiorcy z zobowiązań (ryzyko niewypłacalności),

- zastosowania metod analizy historii zdarzeń do zagadnień ekonomicznych, np. badanie determinant długości pozostawania klientem danej firmy,

- zastosowania modeli zdarzeń konkurujących do zagadnień ekonomicznych, np. badanie czasu do zakończenia kredytu z powodu jego spłaty lub niewypłacalności, badanie czasu trwania małżeństw ze względu na przyczynę zakończenia małżeństwa,

- determinanty ryzyka spowodowania wypadku komunikacyjnego ze względu na cechy sprawcy,

- implikacje następstwa pokoleń dla rynku ubezpieczeniowego,

- zastosowania regresji rozmytej.

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Statystyka ubezpieczeniowa

Tytuł seminarium: Metody statystyczne w ubezpieczeniach

Seminarium będzie poświęcone zagadnieniom wykorzystania metod statystycznych w analizie: ryzyka ubezpieczeniowego, funkcjonowania zakładów ubezpieczeń oraz zmian rynku ubezpieczeń. Seminarium będzie okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu wybranych metod statystycznych poznanych w czasie studiów i zastosowania ich do zagadnień aktuarialnych i ubezpieczeniowych ( w tym: modele logitowe i probitowe, modele hazardu, analiza wielowymiarowa, tablice wymieralności). W zależności od wybranego problemu badawczego studenci będą wykorzystywać w analizach empirycznych wyniki badań własnych lub wtórnych (KNF, PIU, GUS itp.).

Przykładowe tematy prac:

 1. Budowa scoringu ubezpieczeniowego.
 2. Wykorzystanie metod analizy przeżycia (historii zdarzeń) do badania lojalności klienta zakładu ubezpieczeń.
 3. Wpływ edukacji akademickiej na rozwijanie świadomości ubezpieczeniowej studentów.
 4. Nowe kierunki rozwoju rynku ubezpieczeń.
 5. Rola systemów gwarancyjnych na rynku ubezpieczeń.
 6. Rola Towarzystw Wzajemnych na rynku ubezpieczeń.
 7. Budowa ratingu ubezpieczeniowego.
 8. Analiza stopnia podobieństwa polskiego rynku ubezpieczeniowego do innych rynków europejskich.
 9. Problem wyceny ubezpieczeniowej wartości życia ludzkiego.

Student pragnący realizować temat pracy magisterskiej z innego zakresu statystyki znajdzie tu wsparcie i kompetentną pomoc w realizacji swoich zainteresowań i pasji. Dotyczy to w szczególności osób, które pragną wzbogacać swoje kwalifikacje i umiejętności nabyte w czasie studiów pierwszego stopnia.

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna [ćw]
 • grupa: S12-02
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

 • Statystyka [w]
 • grupa: S11-01
  Piątek 28.06.2019
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-02
  Piątek 28.06.2019
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-03
  Piątek 28.06.2019
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-04
  Piątek 28.06.2019
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-05
  Piątek 28.06.2019
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-01
  Wtorek 10.09.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S11-02
  Wtorek 10.09.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S11-03
  Wtorek 10.09.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S11-04
  Wtorek 10.09.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S11-05
  Wtorek 10.09.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S11-01
  Wtorek 08.10.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-130
  E
  termin trzeci

  grupa: S11-02
  Wtorek 08.10.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-130
  E
  termin trzeci

  grupa: S11-03
  Wtorek 08.10.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-130
  E
  termin trzeci

  grupa: S11-04
  Wtorek 08.10.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-130
  E
  termin trzeci

  grupa: S11-05
  Wtorek 08.10.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-130
  E
  termin trzeci

Publikacje