Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Funkcja:
Dziekan Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Katedry Statystyki
Stanowisko:
Profesor zwyczajny
237/100
(+48 58) 523 13 19

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.30
pok. 100
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.30
pok. 100

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
    • Research Methodology
  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza danych – Big Data

Opis tematyki

Problematyka seminarium obejmuje przede wszystkim empiryczne zastosowania nowoczesnych technik analizy danych statystycznych do opisu interesujących studentkę/studenta zagadnień ekonomicznych lub społecznych. W pracy magisterskiej studenci powinni pokazać, jaką nową wiedzę o wybranych zjawiskach można uzyskać dzięki zastosowaniu poznanych w okresie studiów metod i technik analizy danych. Może to być także wskazanie użytecznych w życiu codziennym zastosowań technik przetwarzania danych, w tym wielkich zbiorów informacji – Big Data.

Praca magisterska może być także oparta na projekcie i realizacji własnego badania próbkowego, w szczególności badania reprezentacyjnego.

Osoby zainteresowane w większym stopniu zagadnieniami numerycznymi i informatycznymi mogą zawrzeć w swoje pracy magisterskiej próbę rozwiązania określonego zagadnienia poprzez wykorzystanie metod symulacyjnych.

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Statystyka ubezpieczeniowa

Problematyka seminarium obejmuje zarówno zagadnienia aktuarialne ubezpieczeń majątkowych, jak i statystyczną analizę rozwoju wybranych grup ubezpieczeń Działu II w oparciu o dane empiryczne przedsiębiorstw i towarzystw ubezpieczeniowych.

Dotychczas największy odsetek seminarzystów preferował tematykę pracy z zakresu: ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń gospodarstw domowych, ubezpieczeń finansowych (w tym bancassurance), ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

W latach 2000-2006 sześć seminarzystek otrzymało za swoje prace magisterskie wyróżnienia i nagrody w konkursach: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, TUiR Warta S.A., Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, a także Wydziału Zarządzania UG wspólnie z VBW Clima Engineering. Główną nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku w konkursie im. Lucjana Hofmana na najlepszą pracę magisterską za 2004 rok otrzymała mgr Aneta Paginowska autorka pracy pt. Oferta ubezpieczeń majątkowych – jej znajomość i wykorzystanie wśród gospodarstw domowych w Polsce. Nagrodę specjalną Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymała w 2006 r. mgr Katarzyna Burakowska za pracę magisterską pt. System bonus-malus jako element kalkulacji składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Student pragnący realizować temat pracy magisterskiej z innego zakresu statystyki znajdzie tu wsparcie i kompetentną pomoc w realizacji swoich zainteresowań i pasji. Dotyczy to w szczególności osób, które pragną wzbogacać swoje kwalifikacje i umiejętności nabyte w czasie studiów pierwszego stopnia.

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje