Strona główna » Wydział
Zarządzenia Dziekana Wydziału Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 10 stycznia 2017 roku, godz. 11:53

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG

nr 1/2016/2017 z dn. 09.12.2016 r.

w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych

programem antyplagiatowym

 

 1. Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie, zwane dalej pracami dyplomowymi, bronione na Wydziale Zarządzania UG podlegają badaniu z użyciem programu antyplagiatowego.
 2. Badaniu antyplagiatowemu podlegają wszystkie prace dyplomowe, tj. licencjackie
  i magisterskie, a także wybrane prace doktorskie, przed egzaminem dyplomowym.
 3. Termin egzaminu dyplomowego zostaje wyznaczony po złożeniu przez studenta pracy dyplomowej w Dziekanacie (w wersji papierowej i elektronicznej) i po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania antyplagiatowego.
 4. Badanie antyplagiatowe wykonuje upoważniony przez Dziekana pracownik Wydziału Zarządzania w systemie antyplagiat.pl. Raport z badania jest przekazywany Dziekanowi lub właściwemu Prodziekanowi.
 5. Zasady interpretacji wyników badania określa ,,Instrukcja interpretacji Raportu podobieństwa serwisu Plagiat.pl’’, która stanowi Załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.
 6. Dziekan lub właściwy Prodziekan podejmuje decyzję o:
  • dopuszczeniu pracy do obrony, jeżeli współczynniki podobieństwa W1  i W2 spełniają nierówności  W1 <= 50 W2 <= 5,
  • przekazaniu raportu promotorowi pracy w celu ustosunkowania się do stwierdzonych nieprawidłowości, gdy współczynnik W1 przekracza wartość 50, lub współczynnik W2 przekracza wartość 5; po uzyskaniu opinii promotora sformułowanej na formularzu stanowiącym Załącznik 2 do niniejszego Zarządzenia, Dziekan lub Prodziekan podejmuje decyzję o dopuszczeniu pracy do obrony albo niedopuszczeniu do obrony i skierowaniu pracy do poprawy,
  • skierowaniu studenta na powtarzanie seminarium z jednoczesnym wpisaniem oceny niedostatecznej, jeżeli przekazana do poprawy praca dyplomowa nie zostanie
   w nowej wersji złożona w Dziekanacie w obowiązujących w danej sesji terminach,
  • uznaniu pracy za plagiat i skierowaniu wniosku do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UG o ukaranie studenta w przypadku drastycznego przekroczenia wyżej wymienionych wartości współczynników podobieństwa i negatywnej opinii promotora.