Strona główna » Wydział
Oferta dydaktyczna
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:54
Statystyka ubezpieczeniowa
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zastosowań metod ilościowych, wspomaganych odpowiednim oprogramowaniem komputerowym, do rozwiązywania problemów decyzyjnych z zakresu finansów i ubezpieczeń w warunkach niepewności (ryzyka),
 • matematyki aktuarialnej, służącej do oceny ryzyka zdarzeń ubezpieczeniowych, klasyfikacji tych zdarzeń, a także identyfikacji mechanizmów odpowiedzialnych za generowanie tych zdarzeń,
 • zasad naliczenia składek oraz kalkulacji świadczeń w planach emerytalnych,
 • zastosowań analizy przeżycia, metod i narzędzi do poszukiwania czynników różnicujących czas trwania,
 • metod tworzenia algorytmu obliczeń, podstawowych struktur programistycznych, zastosowań symulacji stochastycznej i deterministycznej,
 • technik imputacji i kalibracji danych,
 • teorii i praktyki badań próbkowych realizowanych metodą reprezentacyjną,
 • zaawansowanych metod prognozowania ekonometrycznego na podstawie modeli statycznych i dynamicznych.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • potrafi zastosować metody matematyki finansowej oraz matematyki ubezpieczeń życiowych w planach emerytalnych, wyznaczyć wysokość kapitału emerytalnego, dokonać kalkulacji dożywotnich świadczeń na zasadach aktuarialnych oraz dokonać wyceny planów emerytalnych,
 • potrafi zaprojektować i przeprowadzić badanie próbkowe od strony statystycznej (określić populację badania, wyznaczyć minimalną liczebność próby, ustalić schemat wyboru próby, zakodować dane, przeprowadzić wnioskowanie statystyczne na podstawie informacji z próby),
 • potrafi ocenić wielkość błędów związanych z występowaniem braków danych w badaniu statystycznym,
 • potrafi wykorzystać metody imputacji w analizie zbiorów danych z brakami obserwacji,
 • potrafi przygotować i przeprowadzić badanie statystyczne w zakresie analizy przeżycia,
 • potrafi odpowiednio dobrać rozkłady prawdopodobieństwa do opisu rozkładów liczby i wielkości szkód ubezpieczeniowych, a także potrafi  wyznaczyć podstawowe charakterystyki rozkładów i zinterpretować otrzymane wyniki,
 • potrafi korzystać z tablic demograficznych i tablic aktuarialnych,
 • umie obliczać składki ubezpieczeniowe netto dla zadanych rozkładów prawdopodobieństwa oraz zinterpretować ich wyniki,
 • potrafi sprawdzić, czy portfel ryzyka jest doubezpieczony,
 • potrafi się posługiwać językami programowania obliczeń R i Matlab, samodzielnie przygotowywać programy do analiz statystycznych, budować modele symulacji komputerowej dla procesów ekonomicznych i społecznych,
 • potrafi korzystać z dużych baz danych za pomocą języka zapytań SQL.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • specjalista ds. analiz ryzyka (zarządzanie ryzykiem kredytowym, ubezpieczeniowym),
 • aktuariusz,
 • specjalista ds. analizy danych (w działach finansowych, marketingu, controllingu).
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • zakłady ubezpieczeń,
 • banki,
 • inne instytucje finansowe,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się analizami rynkowymi,
 • pracownie sondażowe,
 • jednostki administracji publicznej,
 • w każdym innym przedsiębiorstwie, w którym dokonywana jest analiza danych ilościowych (np. do prognozowania sprzedaży, planowania produkcji, podejmowania decyzji inwestycyjnych).

 

Informacje o specjalności

Statystyka ubezpieczeniowa, zwana też matematyką aktuarialną, jest dyscypliną naukową, a zarazem specjalnością studiów, przygotowującą do pracy w działach analiz ryzyka funkcjonujących w bankach, zakładach ubezpieczeń i innych instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach. Celem kształcenia na tej specjalności jest przekazanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy o zastosowaniach metod ilościowych, wspomaganych odpowiednim oprogramowaniem komputerowym, do rozwiązywania problemów decyzyjnych z zakresu finansów i ubezpieczeń w warunkach niepewności (ryzyka).

Studenci tej specjalności poznają w szczególności podstawy wiedzy aktuarialnej, służącej do oceny ryzyka zdarzeń ubezpieczeniowych, klasyfikacji tych zdarzeń, a także identyfikacji mechanizmów odpowiedzialnych za generowanie tych zdarzeń. Znajomość prawidłowości, które rządzą zdarzeniami losowymi, oraz właściwa ocena ich następstw są niezbędne, aby projektowane i istniejące systemy ubezpieczeniowe były zarówno sprawiedliwe, jak i efektywne. W bankowości z kolei, a także w innych rodzajach działalności finansowej, wykorzystanie metod ilościowych jest fundamentem poznania zachowań i reakcji wszystkich uczestników rynku. Opis i modelowanie tych zachowań umożliwia racjonalne prowadzenie polityki rozwoju instytucji finansowych w różnych horyzontach czasowych.

Studia na tej specjalności mogą także stanowić istotny element przygotowań do zdobycia prestiżowego tytułu zawodowego aktuariusza, o ile kandydat odbędzie praktykę aktuarialną w towarzystwie ubezpieczeniowym oraz zda przewidziane przepisami egzaminy.

Program studiów na tej specjalności jest tak skonstruowany, aby student – poprzez odpowiedni dobór przedmiotów – zdobył wszechstronną wiedzę z zakresu metod ilościowych, użyteczną w wielu dziedzinach zastosowań. Jedną z ważnych cech metod ilościowych jest bowiem możliwość ich zastosowań we wszelkich zjawiskach o charakterze masowym: od badań rynkowych i sondażowych począwszy, a na specjalistycznych analizach rynków giełdowych kończąc.

« wróć