Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. nadzw.

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
230
(+48 58) 523 14 63

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.30-10.00
pok. 230
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.30-10.00
pok. 230

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Badania marketingowe
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza rynku
  • Analiza wielowymiarowa
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Analiza rynku
  • Analiza wielowymiarowa
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Metody analiz wielocechowych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: Zastosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych, marketingowych, opinii publicznej i zjawisko społeczno-ekonomicznych

Tematyka seminarium licencjackiego:
Zastosowanie metod statystycznych w analizach związanych z poznaniem zjawisk i procesów rynkowych, metody segmentacji rynku i wybór rynku docelowego, pojemności i chłonność rynku, modele grawitacji i zasięgu rynku, badanie postrzegania sklepów wielkopowierzchniowych na rynku, analiza koszykowa, badanie postaw i zwyczajów konsumentów. Zastosowanie metod analizy danych marketingowych w badaniach związanych np. z produktem, określaniem pozycji produktu na rynku – pozycjonowanie produktu. Zastosowanie metod statystycznych w badaniach opinii publicznej. Zastosowanie metod klasyfikacji do badania wybranego złożonego zjawiska społecznego lub ekonomicznego. Praca może powstać na podstawie danych wtórnych lub pierwotnych, jednak wówczas wymagane jest przygotowanie i przeprowadzenie takiego badania. Statystyczna analiza wielowymiarowa: klasyczne i nieklasyczne metody grupowania i klasyfikacji danych, analiza efektywności algorytmów analizy skupień, metody oceny jakości grupowania. Przedmiot: Metody klasyfikacji w semestrze IV.

Zastosowanie metod statystycznych w analizie struktury i dynamiki wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych, np. rynku pracy, polityki zatrudnienia, społecznych i ekonomicznych skutków bezrobocia, jakości życia społeczeństwa, procesu integracji Polski z Unią Europejską, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Zastosowanie badań próbkowych w badaniach ekonomicznych (marketingowych, sondażowych).
Studenci, którzy piszą pracę licencjacką z proponowanych tematów, wykonują analizy statystyczne w pakietach statystycznych Statistica, SPSS.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 • Analiza oferty mieszkaniowej pierwotnego rynku nieruchomości w Gdyni w okresie od IV kwartału 2008 do IV kwartału 2009.
 • Wykorzystanie analizy skupień w badaniu zmian poziomu życia ludności w Polsce w latach 1994-2007.
 • Analiza współzależności walorów i infrastruktury trójmiejskich hoteli.
 • Zróżnicowanie przestrzenne poziomu życia kobiet w Polsce według województw w 2007 roku.
 • Analiza zróżnicowania oferty samochodowej koncernu Fiat Auto Poland.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza danych – Big Data

Zakres seminarium magisterskiego obejmuje wszelkie zagadnienia teoretyczne i zastosowania empiryczne współczesnych metod analizy danych w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych lub społecznych. Przygotowując pracę magisterską student powinien wykazać się umiejętnością analizy danych pochodzących z różnych źródeł administracyjnych i poza administracyjnych.

Praca magisterska może być także oparta na projekcie i realizacji własnego badania próbkowego, w szczególności badania reprezentacyjnego. Posługując się w szczególności metodami data mining, sztucznej inteligencji, statystycznej analizy wielowymiarowej analizowane mogą być problemy:

grupowania i klasyfikacji danych w tworzeniu profili konsumentów, segmentacji rynku, pojemności i chłonność rynku, zasięgu i pozycjonowania na rynku, analizy konkurencji, powiązań między współkupowanymi produktami

- analiza koszykowa, badania postaw i zwyczajów konsumentów oraz nastrojów i postaw społecznych, identyfikacji emocji w wypowiedziach internetowych.

Student może również połączyć własne zainteresowania, wskazać użyteczność zastosowanych technik przetwarzania danych w proponowanym zagadnieniu, w tym użyteczność zbiorów Big Data.

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Statystyka ubezpieczeniowa

 

KATEDRA STATYSTYKI

 

Seminarium magisterskie

 

Specjalność : Statystyka ubezpieczeniowa

 

 

Prowadzący seminarium: dr hab. Kamila Najman

 

Zakres programowy:

Problematyka seminarium obejmuje zastosowanie: metod ilościowych w badaniach rynkowych, marketingowych i opinii publicznej, statystycznej analizy wielowymiarowej i metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych.

 

Planowana tematyka prac magisterskich: 1) Zastosowanie metod analizy wielowymiarowej do badania wybranego złożonego zjawiska społecznego lub ekonomicznego. Praca może powstać na podstawie danych wtórnych lub pierwotnych, jednak wówczas wymagane jest przygotowanie i przeprowadzenie takiego badania. 2) Zastosowanie wielowymiarowych metod analizy danych marketingowych (analiza czynnikowa, metody klasyfikacji, skalowanie wielowymiarowe, metody porządkowania liniowego, analiza korespondencji) w badaniach związanych np. z produktem, określaniem pozycji produktu na rynku – pozycjonowanie produktu. 3) Zastosowanie metod statystycznych w analizach związanych z poznaniem zjawisk i procesów rynkowych, metody segmentacji rynku i wybór rynku docelowego, pojemności i chłonność rynku, modeli grawitacji i zasięgu rynku. 4) Zastosowanie metod statystycznych w badaniach opinii publicznej. 5) Zastosowanie metod statystycznych w analizie struktury i dynamiki wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych, np. rynku pracy, polityki zatrudnienia, społecznych i ekonomicznych skutków bezrobocia, jakości życia społeczeństwa, procesu integracji Polski z Unią Europejską, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 6) Zastosowanie badań próbkowych w badaniach ekonomicznych (marketingowych, sondażowych). 7) Zastosowanie technik data mining w badaniach ekonomicznych.

 

 

Przykłady prac napisanych przez studentów:

Analiza czynników różnicujących postawy studentów w ocenie sytuacji politycznej w Polsce.

Segmentacja oferty mieszkaniowej w Trójmieście na przykładzie przedsiębiorstwa budowlanego „Górski” Sp. z o.o.

Analiza efektywności metod prognozowania szeregów czasowych w prognozowaniu sprzedaży leków w aptece Officina Sanitatis.

Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach marketingowych w pozycjonowaniu produktów na przykładzie czekolad.

Analiza zmian strukturalnych zatrudnienia w układzie trójsektorowym w Polsce.

Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji wiarygodności kredytobiorców.

Zastosowanie analizy koszykowej w badaniach marketingowych.

Statystyczna analiza wielowymiarowa produktów ubezpieczeniowych na przykładzie ubezpieczeń mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na rynku polskim i hiszpańskim.

Zastosowanie analizy korespondencji w ocenie postrzegania polityków w Polsce wśród studentów Wydziału Zarządzania UG.

Analiza zróżnicowania czynników wpływających na poziom ubóstwa wśród rodzin korzystających z pomocy miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Sopocie.

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje