Strona główna » Tadeusz Bołt
Tadeusz Bołt
Tadeusz Bołt
Aktualizacja: Środa, 07 marca 2018 roku, godz. 19:47

prof. UG, dr hab. Tadeusz Bołt

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
114
(+48 58) 523 14 04

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 12.00-13.30
pok. 114
Tydzień II:
Środa
godz. 12.00-13.30
pok. 114

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Instytucje wspólnego inwestowania
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Prognozowanie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Ekonometria dynamiczna
  • Modele sieciowe w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza


Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych

Tematyka seminarium magisterskiego poświęcona jest wykorzystaniu dynamicznych specyfikacji modeli ekonometrycznych, w szczególności należących do klasy SARIMA, do modelowania i prognozowania szeregów czasowych o różnych częstotliwościach obserwacji w czasie.

Proponowane tematy prac magisterskich

1. Modelowanie i prognozowanie sezonowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli klasy SARIMA.

2. Analiza porównawcza własności predyktywnych wybranych specyfikacji modeli SARIMA.

3. Analiza stabilności w czasie parametrów wybranych modeli ekonometrycznych z wykorzystaniem estymacji rekurencyjnej.

4. Analiza stabilności prognostycznej wybranych modeli ekonometrycznych.

5. Analiza własności predyktywnych wybranych mierników wyprzedzających (np. PMI).

6. Dynamiczne specyfikacje modeli Sharpe’a.

7. Ekonometryczna analiza koniunktury na wybranych rynkach kapitałowych.

 

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje