Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia
Aktualizacja: Piątek, 07 kwietnia 2017 roku, godz. 12:27
STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 »

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Termin składania wniosków: do 12 września 2018 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 121

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie w godzinach: poniedziałek - wtorek: 09.30-13.30. czwartek: 09.30-13.30. lub przesłać pocztą.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

XVII Edycja Programu - Stypendia Pomostowe na Rok Akademicki 2018/2019 »

XVII EDYCJA PROGRAMU - STYPENDIA POMOSTOWE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Terminy:
- wniosek o stypendium należy wypełnić  on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl . Aplikacja  internetowa będzie  aktywna w terminie  od 2 lipca 2018 do 17 sierpnia 2018 r. (do godz. 16-tej).

- Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników  należy złożyć w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższy względem miejsca zamieszkania) do 24 sierpnia 2018 r.

Regulamin
Więcej informacji na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl 

Stawki stypendiów w roku akademickim 2017/2018 - semestr letni »

1.Stypendium socjalne:

  • Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 920 zł.
  • Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

- 560 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 480 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

- 410 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 920,00 zł

2.Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 920 zł.
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

- 670 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 590 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

- 520 zł        -przy dochodzie od 600,01zł do 920,00 zł

3. Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

- 380 zł            - przy znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 320 zł           - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- 270 zł           - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

załącznik nr 4 do Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

4. Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 540 zł.

Stypendia a zeznania podatkowe w Urzędzie Skarbowym »

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie rodzaje świadczeń i stypendiów, otrzymywanych przez studentów od Uczelni są świadczeniami z budżetu Państwa i nie wykazuje się ich w zeznaniach podatkowych PIT. 

Zmiana godzin pracy dziekanatu ds. socjalnych - od dnia 01 listopada 2017 roku »

UWAGA

OD DNIA 01 LISTOPADA 2017 ROKU - ZMIANA GODZIN PRACY DZIEKANATU DS. SOCJALNYCH

poniedziałek:    9.30-13.30

wtorek:             9.30-13.30

środa:              nieczynne

czwartek:         9.30-13.30

piątek:             nieczynne

             

Uchwała WKS ws. przyznawania zapomóg w roku 2017/2018 »

Uchwała Wydziałowej Komisji Stypendialnej dotycząca przyznawania zapomóg jednorazowych w roku akademickim 2017/2018: uchwała

Skład Wydziałowej Komisji Socjalnej 2017/2018 »

Skład Wydziałowej Komisji Socjalnej w roku akademickim 2017/2018: uchwała

Zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG od 1 października 2017 r. »

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 97/R/17 z dnia 28 wrzesnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentum Uniwersytetu Gdańskiego ZARZĄDZENIE

 

Stawki stypendiów w roku akademickim 2017/2018 - semestr zimowy »

1.Stypendium socjalne:

  • Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 920 zł.
  • Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

- 560 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 480 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

- 410 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 920,00 zł

2.Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 920 zł.
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

- 670 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 590 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

- 520 zł        -przy dochodzie od 600,01zł do 920,00 zł

3. Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

- 380 zł            - przy znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 320 zł           - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- 270 zł           - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

załącznik nr 4 do Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

4. Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 440 zł.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 roku »

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.    

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.

Dokumenty do stypendium socjalnego zwiększonego »

Zgodnie ze zmianami w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG, studenci ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki- zobowiązani są przedłożyć wraz z dokumentami do dochodu UMOWĘ NAJMU STANCJI. 

 
Samodzielność finansowa studentów ws. stypendiów socjalnych 2017/2018 »

W związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty dochodu § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokosci zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:
 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy:


1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26 rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub


2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
UWAGA ZMIANA!!! Od 1.11.2016 r. kwota wzrośnie z 923,45 do 930,35 zł
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
 

Adres e-mail do kontaktu z Dziekanatem ds. Socjalnych »

 Adres e-mail do kontaktu z Dziekanatem ds. socjalnych: socjalne.wzr@ug.edu.pl

 

Zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG od 01 marca 2017 roku »

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 18/R/17 z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentum Uniwersytetu Gdańskiego ZARZĄDZENIE