Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia
Aktualizacja: Poniedziałek, 17 października 2016 roku, godz. 18:45
Zmiana godzin pracy Dziekanatu od 15 stycznia 2018 r. »

Ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie mgr Joanny Kuchcińskiej obowiązki przejmie mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz. W związku z tym zmienią się godziny kontaktu bezpośredniego ze studentami w pokoju 121 oraz dostępność pod numerem telefonu 58-523-14-32.

W okresie między 15 - 28 stycznia br. są one następujące:

poniedziałek:  9.00 – 13.00,
wtorek: 16.30 - 18.30,

piątek: 13.00-15.00.

27.01 br. (sobota) dziekanat dla interesantów będzie otwarty w czasie przerw między zajęciami w godzinach 8.00 - 15.00.

W okresie między 29 stycznia -16 lutego  br. godziny przyjęć są następujące:

poniedziałek: 9.00 – 13.00,
wtorek: 15.00 – 17.00,
środa: 13.00 – 17.00.

Sprawy przesłane na adres e-mail: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl będą załatwiane na bieżąco.

Oferta praktyki »
Zamknięty Dziekanat 2-3.11.2017 r. »

Uprzejmie informujemy, że 2 i 3 listopada 2017 r. Dziekanat, Biuro Dziekana oraz Sekretariaty Katedr Wydziału Zarządzania będą nieczynne.

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu »

Studenci, którzy składali deklaracje dot. realizacji praktyki poza miejscem zamieszkania i chcą się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu muszą złożyć w Dziekanacie komplet dokumentów: wniosek o ryczałtowy zwrot kosztów realizacji praktyki poza miejscem zamieszkania, zaświadczenie z Urzędu Miasta o zameldowaniu oraz dokumenty rozliczające z praktyki w terminie do 30 listopada br.

Płatny staż w dziale finansów GE Global Operations »

Oferta stażu dla 2 studentów - Edumetriq Sp. z o.o. »

Ogłoszenie o pracy

 

Firma konsultingowa działająca od 1998 r., realizująca m.in. projekty dla Ministerstwa Zdrowia
w ramach Narodowego Programu Zdrowia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

zatrudni studentów ostatniego roku lub absolwentów lub doktorantów
kierunku zdrowie publiczne lub ekonomia lub zarządzanie

na następujących stanowiskach: Stażysta – 2 osoby

Zadaniem zatrudnionej osoby będzie przejęcie prac organizacyjnych związanych z wybranym projektem dotyczącym zdrowia publicznego w tym współpraca z ekspertami, obsługa procesu rekrutacji i organizacji szkoleń, współpraca z mediami, inne prace organizacyjne.

Głównym kryterium oceny kandydatów będą operatywność i zdolność do samodzielnej pracy oraz przejęcia odpowiedzialności za jej wyniki. Mile widziane będą kompetencje związane  zarządzaniem projektami oraz sprawność w obsłudze aplikacji biurowych.

 

Kandydatom oferujemy pracę w przyjaznych warunkach w biurze w Sopocie, dobre wynagrodzenie i możliwość dalszego dynamicznego rozwoju, w tym poprzez udział w konferencjach, szkoleniach i wyjazdach stażowych. Zainteresowanym chętnie stworzymy warunki do dalszego rozwoju naukowego. Dopuszczamy możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kontakt@EDUMETRIQ.pl, najlepiej do 15 czerwca 2017 r.

Sopot, 6 czerwca 2017 r.

Brak zaliczenia obowiązkowej praktyki studenckiej »

Brak zaliczenia obowiązakowej praktyki studenckiej:

233143 - brak załączników potwierdzających realizację praktyki.

Decyzje dot. przyznania zwrotu kosztów związanych z praktyką realizowaną poza miejscem zamieszkania »

Zgoda na przyznanie zwrotu kosztów:

234537, 234610, 234600, 234769, 234467, 234517, 229369, 233480, 234447, 234636, 234497, 229010, 229486, 234525.

Brak zgody na przyznanie zwrotu kosztów:

229280, 230903, 234767, 222672, 234548, 234509, 229170.

Od decyzji Kierownika Praktyk Prodziekana dr hab. Pawła Antonowicza przysługuje odwołanie
w terminie do 6 lutego 2017 r. W celu odwołania od decyzji należy w pierwszej kolejności zgłosić się do Dziekanatu do Pani mgr Joanny Kuchcińskiej p.121 po kserokopię podania, a następnie do Prodziekana dr hab. Pawła Antonowicza.

Wypłata ryczałtów: marzec-kwiecień 2017 r.

Praktyki w Urzędzie Skarbowym w Sopocie »

Oferta praktyk studenckich

Urząd Skarbowy w Sopocie przyjmie studentów Wydziału Zarządzania na praktyki zawodowe.

Korzyści dla praktykanta:

- Nabycie umiejętności praktycznych,

- Zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy,

- Szansa na uzyskanie pracy u pracodawcy, u którego odbywały się praktyki.

  • Praktyki odbywać się będą na podstawie imiennego skierowania wydanego studentowi przez Uczelnię, zawierającego informacje o wymiarze i terminie praktyk.
  • Praktyki realizowane będą w oparciu o program praktyk opracowany przez wydział Uczelni.
  • Praktyka odbywać się będzie w terminie i wymiarze każdorazowo uzgodnionym pomiędzy przedstawicielem Uczelni a przedstawicielem Urzędu.
  • Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad studentami odbywającymi praktyki sprawować będzie ze strony Uczelni opiekun wyznaczony przez Uczelnię.
  • Nadzór nad przebiegiem praktyk ze strony Urzędu sprawować będzie osoba wyznaczona przez Naczelnika Urzędu.
  • Studenci odbywający praktyki podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu NNW. Koszty ubezpieczenia pokrywa student we własnym zakresie lub Uczelnia.
  • Praktyki będą miały charakter nieodpłatny. Z tytułu pracy wykonywanej w ramach praktyki studentowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Wszelkie szczegóły związane z bieżącą organizacją praktyk byłyby przedmiotem odrębnych, szczegółowych uzgodnień.

Osoba wskazana do kontaktu w sprawie praktyk i adres mailowy, pod który można składać aplikacje (wystarczy CV): Aneta Pilch, tel. 58 555 46 52, e-mail: aneta.pilch@pm.mofnet.gov.pl

 

Praktyka studencka! »

Flex Finance Future Program »

Decyzje dot. przyznania zwrotu kosztów związanych z praktyką realizowaną poza miejscem zamieszkania »
 
 

Zgoda na przyznanie zwrotu kosztów:

240471 240509 240480 240490 240484 240037 240357

Brak zgody na przyznanie zwrotu kosztów:

240782 240372 240353 240450 240388 238664 237985 240409 240382

Od decyzji Kierownika Praktyk Prodziekana prof. UG dr hab. Pawła Antonowicza przysługuje odwołanie w terminie do 2 lutego 2018 r. W celu odwołania od decyzji należy zgłosić się do Dziekanatu do  p.121 po kserokopię podania, a następnie do Prodziekana prof. UG dr hab. Pawła Antonowicza.