Strona główna » Studia
Studia
Sprawy socjalne
Aktualizacja: Piątek, 06 października 2017 roku, godz. 10:54

Stypendia na rok akademicki 2017/2018

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akad.2017/2018

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

Komplet dokumentów wymaganych przy złożeniu wniosku o przyznanie stypendium socjalnego:

 • oświadczenie rodzice/rodzeństwo dot. sytuacji materialnej (wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny) lub
 • oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
 • oświadczenie doktoranta dot. sytuacji materialnej
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach (dla każdego pełnoletniego członka rodziny, zgodne ze wzorem zaświadczenia z US
 • zaświadczenie z ZUS bądź od pracodawcy z informacją o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (nie jest potrzebne, gdy dochód brutto jest opodatkowany ryczałtem; również osoba, która ma tylko dochód tylko z gospodarstwa rolnego nie potrzebuje takiego zaświadczenia)
 • dokument potwierdzający wiek niepełnoletnich dzieci doktoranta (np. zaświadczenie ze szkoły z datą urodzenia - jeżeli jest uczniem lub akt urodzenia - w przypadku dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym)
 • zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pobieranie nauki przez dzieci doktoranta, zaświadczenie powinno zawierać również datę urodzenia (w przypadku braku daty urodzenia w zaświadczeniu, konieczny jest osobny dokument potwierdzający wiek).

Inne dokumenty najczęściej potrzebne i załączane do wniosku (jeżeli taka sytuacja występuje w rodzinie doktoranta), np.

 • oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego przez osobę rozliczającą się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (oświadczenie ryczałt)
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym w roku dla członka rodziny, który jest właścicielem gospodarstwa [Uwaga! Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)] ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych).
 • wyrok sądu o rozwodzie między rodzicami doktoranta lub doktorantem i jego współmałżonkiem,
 • wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów dla danej osoby z rodziny doktoranta,
 • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności wyegzekwowania alimentów lub o częściowej egzekucji,
 • zaświadczenie o wysokości świadczenia alimentacyjnego  dla osoby z rodziny doktoranta
 • oświadczenie wypełniane w przypadku otrzymywania alimentów - oświadczenie alimenty
 • dokument potwierdzający fakt utraty dochodu (jeżeli miała miejsce) i jego kwotę (np. świadectwo pracy umowa zlecenie i PIT-11
 • akty zgonu w przypadku śmierci, któregoś z rodziców lub małżonka doktoranta.

Wnioski do pobrania znajdują się w zakładce "Dokumenty do pobrania"

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w Dziekanacie do 4 października 2017 r.

 

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Informacja pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy złozyć w Dziekanacie do 22 września 2017 r.


W roku akademickim 2016/2017 doktoranci mogą się starać o następujące formy pomocy materialnej
(obowiązują te same wnioski jak w poprzednim roku akademickim):

 1. Stypendium socjalne – gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi do 1051.70 zł netto.
 2. Zapomoga – dla doktorantów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu: swojego wypadku lub ciężkiej choroby, śmierci rodzica, kradzieży, itp. (wymagane są dokumenty potwierdzające zdarzenia). Jest to jednorazowa wypłata na semestr.
 3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 4. Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów.
 5. Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok ak. 2016/2017 - termin składania kompletnych wniosków: do 28 września 2016 r.

 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 95/R/14
z dnia 16 października 2014 roku

w sprawie zmiany zarządzania nr 69/R/14 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego (wnioski o udzielenie pomocy materialnej, o stypendium dla najlepszych doktornantów, o przekazanie przyznanych świadczeń na rachunek bankowy, oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domewego z żadnym z rodziców).Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom UG 2014/2015

Wydziałowy regulamin przyznawania pomocy materialnej 2014/2015

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej (socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi)

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Zarządzania 2014/2015

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów - od 3 do 12 października 2016 r.

Niekopmpletnie lub nieczytelne wnioski nie będą rozpatrywane.


Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego:
http://arch.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=2810.
Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego:
http://arch.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=2808.
Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej:
http://arch.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=2809.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA