Strona główna » Studia
Studia
Akademiki 2017/2018
Aktualizacja: Wtorek, 19 września 2017 roku, godz. 13:48

AKADEMIKI 2017/2018

Miejsce i termin składania wniosków:

a) studenci idący na 2, 3 studiów I stopnia oraz 2 rok studiów II stopnia: od 4 maja do 2 czerwca 2017 roku  

b) studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I i II stopnia: od momentu otrzymania decyzji w formie papierowej o przyjęciu na studia do 01 września 2017 roku
 
Wnioski złożone po wymaganym terminie nie podlegają rozpatrzeniu (o przyjęciu dokumentów decyduje data ich wpłynięcia, a nie data nadania). 

Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Socjalnych, który jest czynny: od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 -13.00, pokój 121 lub przesyłać pocztą na adres:

Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, z dopiskiem „Dziekanat ds. Socjalnych - Akademiki”.

Wniosek, wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, może złożyć w jego imieniu inna osoba.

Studenci, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie są osobami niepełnosprawnymi składają wyłącznie wniosek o przyznanie miejsca bez dodatkowych dokumentów!!!

Studenci starający się zarówno o miejsce w domu studenckim jak i stypendium socjalne lub specjalne - przynoszą jeden komplet dokumentów do wyliczenia dochodu lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz 2 wnioski - o akademik i o stypendium sojalne/specjalne.

Spis dokumentów wymaganych do złożenia wniosku, zasady przyznawania miejsc i wszystkie szczegółowe informacje jak złożyć wniosek, znajdują się w Regulaminie przyznawania miejsc na rok akademicki 2017/2018. Prosimy szczegółowo zapoznać się z jego treścią przed złożeniem wniosku!

Aby mieć dowód na to, że złożyłeś wniosek, możesz skserować jego pierwszą stronę i składając go w dziekanacie poprosić o podpis dla potwierdzenia. Podstawą do rozpatrzenia skargi dotyczącej ewentualnego zaginięcia wniosku będzie dowód jego złożenia. W przypadku wysyłania wniosków pocztą, wyślij go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Informacja o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie stronie internetowej Wydziału Zarządzania do dnia: 
a) 30 czerwca 2017 roku - dla studentów wyższych lat studiów (2, 3 roku studiów I stopnia oraz 2 roku studiów II stopnia), LISTA

UWAGA: wnioski dotyczące zmiany przyznanego miejsca w domu studenckim należy kierować bezpośrednio do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

OKS Rektorat, pani Beata Weber
ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk
tel: 058 523 24 25
mail: socjalny@ug.edu.pl


b) 15 września 2017 roku - dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia. LISTA

Dokumenty do pobrania:


-Wniosek o miejsce w akademiku (obowiązowe dla wszystkich wnioskodawców)
Wzory wniosków

-Dokumenty dodatkowe  TYLKO dla osób w trudnej sytuacji materialnej (przy dochodzie do 900zł/mc netto na 1 osobę w rodzinie i osób niepełnosprawnych)
Spis wymaganej dokumentacji do wykazania trudnej sytuacji materialnej oraz wnioski o stypendium socjalne
oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski o stypendia będą rozpatrywane na początku roku akademickiego 2017/2018 na podstawie dokumentów złożonych przy wniosku o akademik. 

Przyznawanie miejsca w domach studenckich odbywa się przy zachowaniu zasady, iż pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim UG przysługuje studentowi, któremu jednocześnie:

  • codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie (tylko studenci studiów stacjonarnych)
  • znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej (zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania pomocy mateialnej- informacje poniżej)
  • który nie ukończył z tytułem magistra studiów na innym kierunku lub innej uczelni.


UWAGA:
WKS (Wydziałowa Komisja Socjalna Wydziału Zarządzania) rozpatruje tylko wnioski o przyznanie MIEJSCA w akademiku. Osoby które ubiegają się o:
- miejsce na wakacje (termin do 10 czerwca każdego roku)
- pokój 1 - osobowy
- pokój małżenski
- cudzoziemncy, nie posiadający Karty Polaka
składają wnioski bezpośrednio do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Rektoracie:

OKS Rektorat, pani Beata Weber
ul.Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk
tel: 058 523 24 25
mail: socjalny@ug.edu.pl

Wnioski osób składających wniosek po terminie, rozpatrywane będą na kolejnych posiedzeniach OKS w miarę wolnych miejsc z puli ogólnouczelnianej. O wynikach posiedzenia OKS należy dowiadywać się poprzez kontakt z panią Beatą Weber tel: 058 523 24 25
mail: socjalny@ug.edu.pl

Ogólne zasady przyznawania miejsc w akademikach na UG

Informacje na temat Domów Studenckich UG