Strona główna » Studia
Studia
Stypendium Specjalne dla osób niepełnosprawnych

Regulamin oraz wnioski do pobrania:


http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/sprawy_socjalne/stypendia/wnioski_do_pobrania

wzór poprawnie wypełnionego wniosku

 

Terminy składania wniosków na rok akademicki 2018/2019: 

Złożone do 15 października 2018 r. i rozpatrzone pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium będą realizowane od początku roku akademickiego lub semestru na jaki zostały przyznane.

Student uzyskuje prawo do stypendium przyznanego na podstawie wniosku złożonego po terminie, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium, o ile Komisja będzie dysponowała wolnymi środkami przyznanymi na pomoc materialną dla studentów Wydziału Zarządzania UG (brak wolnych środków jest przesłanką do odmowy przyznania stypendium)

Wniosek złożony po wyznaczonym terminie będzie rozpatrzony podczas dodatkowych posiedzeń Komisji w kolejnych miesiącach.

Stypendium specjalne przyznawane jest na wniosek studenta, który posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Należy złożyć wniosek oraz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. 

Studenci, którzy składają wniosek o akademik wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, dołączają do wniosku o akademik także wniosek o stypendium SPECJALNE. Wnioski o stypendia będą rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Stypendialnej pod koniec października 2018.

Wnioski należy składać w Dziekanacie ds. Socjalnych p.121.
Godziny urzędowania:
- poniedziałek-wtorek w godzinach 09.30 - 13.30

- czwartek w godzinach 09.30 - 13.30

Wnioski można także przesyłać pocztą na adres Wydziału:

Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, z dopiskiem "Stypendium Specjalne". 

Warto złożyć wniosek wcześniej, aby nie stać w kolejce :-)

Aby mieć dowód na to, że złożyłeś wniosek o stypendium, możesz skserować jego pierwszą stronę i składając go w dziekanacie poprosić o podpis dla potwierdzenia. Podstawą do rozpatrzenia skargi dotyczącej ewentualnego zaginięcia wniosku będzie dowód jego złożenia. W przypadku wysyłania wniosków pocztą, wyślij go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

  • 500 zł - znaczny stopień niepełnosprawności,
  • 360 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • 310 zł - lekki stopień niepełnosprawności.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium można pobierać tylko na pierwszym kierunku.

Wyniki posiedzeń WKS znajdują się w dziale "Ogłoszenia".
Decyzje w sprawie  stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych ogłoszone zostaną 
w listopadzie 2018 roku. Pierwsza wypłata stypendiów nastąpi w listopadzie 2018 roku z wyrównaniem za miesiąc październik 2018 roku.


Uwaga! Studenci, którym kończy się ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, są zobowiązani dostarczyć nowe orzeczenie do dziekanatu, aby wypłaty stypendium były kontynuowane. Wypłaty stypendiów specjalnych są automatycznie wstrzymywane przez system wypłat stypendiów wraz z końcową datą ważności orzeczenia.