Strona główna » Studia
Studia
Prowadzone studia podyplomowe
Aktualizacja: Czwartek, 29 września 2016 roku, godz. 13:18
Zarządzanie Projektami
Studia:
podyplomowe
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacje o specjalności

Studia Podyplomowe  „ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI"

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza na 12 edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektami”, które rozpoczną się w dniu 5 października  2018 roku.

O studiach

Studia objęte są patronatem IPMA Polska należącej do międzynarodowej organizacji International Project Management Association skupiającej 57 narodowych stowarzyszeń, których celem jest rozwój i promocja profesjonalizmu w zarządzaniu projektami.

Program studiów oparty o wytyczne NCB (National Competence Baseline) IPMA  przygotowuje do ubiegania się o certyfikat Certified Project Management Associate na poziomie D, który potwierdza kompetencje w zakresie zarządzania projektami.

Cele studiów

 • Nabycie wiedzy z zarządzania projektami oraz wiedzy z dziedzin powiązanych
  z obszarem Project Management
 • poznanie praktycznych narzędzido zarządzania projektem w poszczególnych fazach jego cyklu życia
 • Przygotowanie się do samodzielnego inicjowania, planowania, wdrażania
  i nadzorowania projektu
 • Poznanie aspektów pracy zespołowej, budowania i zarządzania zespołem projektowym, rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Wypracowanie praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi wspomagających zarządzanie projektami (Microsoft Project)
 • Poznanie dobrych praktyk stosowanych w zarządzaniu projektami
 • Przygotowanie się do uzyskania certyfikatu Certified Project Management Associate

Dla kogo

Studia adresowane są do Osób pragnących zdobyć i pogłębić wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania projektami: Project Managerów, członków zespołów projektowych i osób chcących uzyskać kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia pracy przy projektach.

Program

Absolwent studiów posiądzie wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu Project Managera, związane przede wszystkim z: planowaniem i realizacją projektów, zarządzaniem ryzykiem i zmianą, technikami negocjowania i komunikowania w projekcie, sposobami radzenia sobie z konfliktem i kryzysem w projekcie oraz aspektami finansowymi. Nabyta wiedza zostanie poszerzona o umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych do zarządzania projektami (Microsoft Project).

Zajęcia

Program studiów obejmuje 180 godz. zajęć realizowanych poprzez: wykłady, ćwiczenia, laboratoria komputerowe, pracę  nad studiami przypadków, pracę zespołową
w warunkach zbliżonych do realnej pracy w projekcie, inscenizacje, prezentacje.

Praktyczne przygotowanie do zarządzania projektami realizowane jest poprzez działanie w 3-4 osobowych zespołach projektowych, które dla zadanych projektów opracowują w chronologicznym porządku poszczególne dokumenty wspierające inicjowanie, planowanie, wdrażanie  i finalnie zamykanie projektu. Każdy z etapów zarządzania projektem rozpoczyna się od merytorycznego wprowadzenia do zagadnienia, a następnie Słuchacze przechodzą do  wykonania określonych zadań.

Zajęcia odbywają się w piątki (16.30-21.00) oraz w wybrane soboty (8.30-16.30).

Warunki rekrutacji

Studia podyplomowe mogą podjąć absolwenci studiów wyższych różnych kierunków.

Rekrutacja na studia przebiega w formie otwartej. Zgłoszenia są przyjmowane w kolejności ich napływania. Podstawowym warunkiem przyjęcia kandydata jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Spełnienie tego warunku, złożenie kompletu wymaganych dokumentów w sekretariacie studium oraz wniesienie opłaty jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata na studia.

Wymagany komplet dokumentów obejmuje:

 • wypełniony formularz zgłoszenia,
 • dwie fotografie,
 • odpis lub potwierdzoną kserokopię dyplomu ukończenia
  studiów wyższych,
 • dowód wniesienia na rzecz uczelni opłaty za studia (w przypadku zapłaty w ratach, zobowiązanie do pokrycia pełnego kosztu uczestnictwa),
 • numer konta lub adres, na który winien zostać

Czas trwania

2 semestry

Koszt studiów

4 100 zł

2 050 zł (opłata semestralna)

Kierownik studiów

dr Joanna Sadkowska

Obsługa administracyjna

Maria Tysarczyk, tel. 58 523 1461

mail: kep.wzr@ug.edu.pl

Przedmiot

Liczba godzin

wykłady/warsztaty

 Ramowy zakres przedmiotu

1. Metodyka zarządzania  

    projektami

prof. J. Bieliński

dr M.  Żukowska

mgr J. Kobiela

 

 

 

 

 

 

 

 

dr R. Płoska

 

4/0

1. Projekty a zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie.

 Znaczenie projektów w rozwoju przedsiębiorstwa. Miejsce  projektów w planie strategicznym. Cele projektu a cele strategii. Wykorzystanie zasad myślenia strategicznego do realizacji projektów. Narzędzia analizy strategicznej wykorzystywane w zarządzaniu projektami.

3/0

2. Wprowadzenie do zarządzania projektami.

Istota, cele, cechy projektów. Kryteria sukcesu i porażki. Fazy i cykl życia projektu. Procesy projektu. Projekty w organizacji. Struktury projektowe. Zasady zarządzania projektami.

1/0

2a. Wprowadzenie do budowania zespołów projektowych (formułowanie zespołów).

9/16

 

3. Klasyczne metodyki zarządzania projektami.

Techniki planowania przebiegu projektów. Metoda drogi krytycznej (CPM), Analiza czasowo-kosztowa (CPM-COST). Metoda sieci probabilistycznych (PERT).

3a. Zwinne metodyki zarządzania projektami

5/0

 

 

 

4/0

4. Faza wdrożeniowa  projektu.

Decyzje o wdrożeniu projektów. Opracowanie koncepcji wdrożenia. Realizacja. Wyniki projektu. Monitorowanie. Zarządzanie portfelem projektów. Funkcje koordynacyjne w zarządzaniu projektami. Rola Project managera w zarządzaniu projektem. Zarządzanie dokumentacją w projekcie. Raportowanie. PM Office w  projekcie. Systemy informacyjne w projekcie.

Etyka w projekcie.

5/6

5. Zarządzanie zmianą w projekcie.

Plan bazowy w projekcie. Przegląd dokonywanych zmian i konsekwencji ich wprowadzenia. Proces zatwierdzenia zmian. Audyt zmian. Zarządzanie zmianą a proces uczenia się organizacji.

 2. Komunikacja w projekcie

dr P. Ziemiański

0/15

Istota i rola komunikacji w projekcie. Formy komunikacji. Komunikacja pisemna  a komunikacja ustna. Problemy komunikacji.

3. Negocjacje w projekcie

mgr M. Chociej

0/10

Rola i cele  negocjacji w projekcie. Techniki i style negocjowania.

4. Przywództwo i 

   budowanie zespołów  

   w projekcie

mgr A. Długołęcka-Kurzyk

0/10

 

Przywództwo w projekcie- istota i cele. Style przywództwa i techniki kierowania projekcie.

Budowanie zespołu projektowego. Analiza efektów dynamiki grupowej. Praca nad rozwojem zasobów ludzkich w projekcie.

5. Seminarium

Prof. M. Wiśniewska

dr M. Żukowska

dr M. Czerwińska

0/11

Seminarium ukierunkowane na pracę i rozwój indywidualnych prac dyplomowych poszczególnych uczestników studiów.

6. MsProject w zarządzaniu  projektami (lab.)

dr S. Wilczewski

0/20

 

Wykorzystanie programu MsProject do utrwalenia i praktycznej weryfikacji wiedzy z zakresu zarządzania projektami w ich poszczególnych fazach (zarządzanie czasem, zarządzanie zasobami, zarządzanie kosztami, raportowanie).

7. Konflikt i kryzys w projekcie

dr M. Łosiewicz

0/10

Symptomy konfliktu i kryzysu w projekcie. Istota i cele zarządzania konfliktem. Metody rozwiązywania konfliktów.

8. Ryzyko projektowe

dr M. Chmielewski

mgr J. Kobiela

0/10

Istota i rodzaje ryzyka. Specyfika ryzyka projektowego. Metody reakcji na ryzyko. Zarządzanie ryzykiem a wykorzystywanie szans w projekcie. PERT w zarządzaniu ryzykiem.

9. Wprowadzenie do projektów europejskich

dr M. Sawicka

5/0

 

Wprowadzenie do zarządzania projektami europejskimi. Aplikowanie o środki finansowe, pisanie wniosków, pomoc publiczna-wybrane aspekty, zamówienia publiczne w realizacji projektów, sposób rozliczania projektów europejskich.

10. Finanse w projekcie (lab.)

dr hab. P. Antonowicz

6/15

 

Problemy finansowania projektów. Analiza finansowa w ocenie projektu.  Analiza wskaźnikowa. Przepływy pieniężne w projekcie. Wybrane metody oceny projektów (IRR, NPV, stopa zwrotu). Analiza wrażliwości i graniczny czas zwrotu jako metody oceny ryzyka projektu

11. Promocja w projekcie

dr M. Żukowska

dr  K. Polejowski

0/5

 

Istota i cele promocji. Narzędzia wykorzystywane do promowania projektów.

 

12. Budżetowanie w projekcie

dr M. Ossowski

10/0

Praktyczne  umiejętności budżetowania w projekcie.

 

52/128=180

 

Warunki zaliczenia Studiów:

Zaliczenie Studiów obejmuje.

 1. Przygotowanie, i uzyskanie pozytywnej oceny ze strony promotora i recenzenta, pracy dyplomowej. Praca stanowi empiryczną weryfikację wybranego przez Słuchacza problemu i jest przygotowywana według wymogów podanych przez promotora pracy.
 2. Uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego obejmującego treści przedmiotów wykładanych podczas dwóch semestrów Studiów, który odbędzie się podczas dodatkowego weekendu, po ostatnim zjeździe.
 3. Uzyskanie zaliczeń z  przedmiotu (według wymogów podanych przez prowadzących zajęcia) wpisy do karty zaliczeniowej.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć