Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia
Aktualizacja: Piątek, 07 kwietnia 2017 roku, godz. 12:27
Stawki stypendiów w roku akademickim 2018/2019 - semestr zimowy »

1.Stypendium socjalne:

  • Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960 zł.
  • Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

- 620 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 540 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

- 470 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

2.Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960 zł.
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

- 730 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 650 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

- 580 zł        -przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

3. Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

- 420 zł            - przy znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 360 zł           - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- 310 zł           - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

załącznik nr 4 do Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

4. Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 580 zł.

Asysytent studenta z niepełnosprawnością »

Asystent studenta z niepełnosprawnością

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UG poszukuje chętnej osoby do współpracy w charakterze asystenta studenta z niepełnosprawnością na kierunku informatyka i ekonometria.

Do zadań asystenta będzie należało:

1.            Pomoc w sporządzaniu notatek z zajęć, organizowaniu materiałów dydaktycznych;

2.            Pomoc w załatwianiu spraw formalnych na uczelni;

3.            Inne zadania w zależności od potrzeb – ustalane indywidualnie za obopólną zgodą asystenta i studenta.

Oferujemy wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia. Mile widziani studenci I roku.

Szczegółowych informacji udziela mgr Justyna Rogowska, Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, ul Bażyńskiego 1A, e-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl, tel.: 58 523-24-39

 

Dokumenty do stypendium socjalnego zwiększonego »

Zgodnie ze zmianami w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG, studenci ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki- zobowiązani są przedłożyć wraz z dokumentami do dochodu UMOWĘ NAJMU STANCJI. 

 
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 roku »

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.    

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892  oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł.

Godziny pracy dziekanatu ds. socjalnych »

 

poniedziałek:    9.30-13.30

wtorek:             9.30-13.30

środa:              nieczynne

czwartek:         9.30-13.30

piątek:             nieczynne

             

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO »

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Termin składania wniosków: do 24 października

Miejsce składania wniosków:

 Kancelaria Ogólna Urzędu (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27) w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 15.45, albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego” (Departament Rozwoju Gospodarczego)

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA »

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

Termin składania wniosków: do 15 października

Miejsce składania wniosków:

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku

ul. Kartuska 5,80-802 Gdańsk, pok. 304

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Gdańska

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SOPOTU »

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu

Termin składania wniosków: do 15 października

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miasta Sopotu, Wydział Oświaty, pok.13 budynek na ul. Marynarzy 4

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Sopotu.

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDYNI »

Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni

Termin składania wniosków: do 5 października

1) Wydziale Edukacji, ul. Śląska 35-37, Gdynia, w godz. 08:00 - 16:00 (pokój C105)
2) Kancelarii Ogólnej, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia w godz. 07:00 - 17:00
3) Kancelarii Ogólnej, ul. 10 Lutego 24, Gdynia, godz. 08:00 - 16:00

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Gdyni.

NAGRODY REKTORA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO »

Termin składania wniosków: do 25 październiak 2018 roku

 

Miejsce składania wniosków:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 121

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie w godzinach: poniedziałek - wtorek: 09.30-13.30. czwartek: 09.30-13.30

Wniosek o przyznanie  nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2017/2018

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Adres e-mail do kontaktu z Dziekanatem ds. Socjalnych »

 Adres e-mail do kontaktu z Dziekanatem ds. socjalnych: socjalne.wzr@ug.edu.pl

 

Stypendia a zeznania podatkowe w Urzędzie Skarbowym »

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie rodzaje świadczeń i stypendiów, otrzymywanych przez studentów od Uczelni są świadczeniami z budżetu Państwa i nie wykazuje się ich w zeznaniach podatkowych PIT. 

Uchwała WKS ws. przyznawania zapomóg w roku 2017/2018 »

Uchwała Wydziałowej Komisji Stypendialnej dotycząca przyznawania zapomóg jednorazowych w roku akademickim 2017/2018: uchwała

Skład Wydziałowej Komisji Socjalnej 2017/2018 »

Skład Wydziałowej Komisji Socjalnej w roku akademickim 2017/2018: uchwała

Zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG od 1 października 2017 r. »

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 97/R/17 z dnia 28 wrzesnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentum Uniwersytetu Gdańskiego ZARZĄDZENIE

 

Samodzielność finansowa studentów ws. stypendiów socjalnych 2017/2018 »

W związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty dochodu § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokosci zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:
 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy:


1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26 rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub


2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
UWAGA ZMIANA!!! Od 1.11.2016 r. kwota wzrośnie z 923,45 do 930,35 zł
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
 

Zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG od 01 marca 2017 roku »

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 18/R/17 z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentum Uniwersytetu Gdańskiego ZARZĄDZENIE