Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia
Aktualizacja: Piątek, 07 kwietnia 2017 roku, godz. 12:27
W dniach 19.07 -03.08.2018 roku Dziekanat ds. Socjalnych będzie nieczynny. »

W dniach 19.07-03.08.2018 roku Dziekanat ds. Socjalnych będzie nieczynny z powodu urlopu wypoczynkowego. Wnioski o stypendium Rektora, specjalne, socjalne i zapomogi oraz wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim  w tym terminie przyjmowane będą tylko drogą pocztową. Wnioski prosimy przesyłać na adres Wydziału:

Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, z dopiskiem Stypendium Socjalne, Stypendium Specjalne lub Stypendium Rektora, Akademik w zależności od rodzaje danego świadczenia.

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 »

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Termin składania wniosków: do 12 września 2018 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 121

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie w godzinach: poniedziałek - wtorek: 09.30-13.30. czwartek: 09.30-13.30. lub przesłać pocztą.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 29.05.2018 roku »

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 29.08.2018 roku LISTA

Wezwania do uzupełnienia wniosków -> zostały wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do wnioskodawców. Zgodnie z Regulaminem, student ma 7 dni od odebrania wezwania na uzupełnienie wymaganej dokumentacji. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej -> Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej ( o terminie odbioru decyzji w formie papierowej poinformujemy Państwa mailowo). Nie można składać odwołania bez uprzedniego odebrania/otrzymania decyzji. Odwołanie wnioskodawca pisze sam - nie ma wyznaczonego formularza dotyczącego odwołania. Odwołanie należy złożyć zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG w Dziekanacie ds. Socjalnych (p.121) jako pismo skierowane do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Procedura odwoławcza:

W przypadku stypendiów socjalnych, specjalnych lub zapomóg, odwołanie jest ponownie rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Stypendialną. Komisja może swoją decyzję uchylić/zmienić lub skierować ją po ponownym rozpatrzeniu do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną. Odwołanie od jej decyzji można złożyć do Sądu Administracyjnego.

XVII Edycja Programu - Stypendia Pomostowe na Rok Akademicki 2018/2019 »

XVII EDYCJA PROGRAMU - STYPENDIA POMOSTOWE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Terminy:
- wniosek o stypendium należy wypełnić  on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl . Aplikacja  internetowa będzie  aktywna w terminie  od 2 lipca 2018 do 17 sierpnia 2018 r. (do godz. 16-tej).

- Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników  należy złożyć w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższy względem miejsca zamieszkania) do 24 sierpnia 2018 r.

Regulamin
Więcej informacji na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl 

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 24.04.2018 roku »

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 24.04.2018 roku LISTA

Wezwania do uzupełnienia wniosków -> zostały wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do wnioskodawców. Zgodnie z Regulaminem, student ma 7 dni od odebrania wezwania na uzupełnienie wymaganej dokumentacji. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej -> Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej ( o terminie odbioru decyzji w formie papierowej poinformujemy Państwa mailowo). Nie można składać odwołania bez uprzedniego odebrania/otrzymania decyzji. Odwołanie wnioskodawca pisze sam - nie ma wyznaczonego formularza dotyczącego odwołania. Odwołanie należy złożyć zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG w Dziekanacie ds. Socjalnych (p.121) jako pismo skierowane do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Procedura odwoławcza:

W przypadku stypendiów socjalnych, specjalnych lub zapomóg, odwołanie jest ponownie rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Stypendialną. Komisja może swoją decyzję uchylić/zmienić lub skierować ją po ponownym rozpatrzeniu do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną. Odwołanie od jej decyzji można złożyć do Sądu Administracyjnego.

Odbiór decyzji »

Studenci, którym zostały przedłużone na semestr letni 2017/2018 świadczenia o których mowa w § 1 ust. 1-3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG:

- stypendium socjalnego,

- stypendium socjalnego rozszerzonego,

- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów

proszeni są o odbiór decyzji w Dziekanacie ds. Socjalnych (pokój 121) w dniach:

poniedziałek - wtorek w godzinach: 09.30-13.30.

czwartek w godzinach: 09.30-13.30.

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 28.03.2018 roku »

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 28 marca 2018 roku LISTA

Wezwania do uzupełnienia wniosków -> zostały wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do wnioskodawców. Zgodnie z Regulaminem, student ma 7 dni od odebrania wezwania na uzupełnienie wymaganej dokumentacji. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej -> Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej ( o terminie odbioru decyzji w formie papierowej poinformujemy Państwa mailowo). Nie można składać odwołania bez uprzedniego odebrania/otrzymania decyzji. Odwołanie wnioskodawca pisze sam - nie ma wyznaczonego formularza dotyczącego odwołania. Odwołanie należy złożyć zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG w Dziekanacie ds. Socjalnych (p.121) jako pismo skierowane do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Procedura odwoławcza:

W przypadku stypendiów socjalnych, specjalnych lub zapomóg, odwołanie jest ponownie rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Stypendialną. Komisja może swoją decyzję uchylić/zmienić lub skierować ją po ponownym rozpatrzeniu do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną. Odwołanie od jej decyzji można złożyć do Sądu Administracyjnego.

Stawki stypendiów w roku akademickim 2017/2018 - semestr letni »

1.Stypendium socjalne:

 • Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 920 zł.
 • Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

- 560 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 480 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

- 410 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 920,00 zł

2.Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 920 zł.
 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

- 670 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 590 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

- 520 zł        -przy dochodzie od 600,01zł do 920,00 zł

3. Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

- 380 zł            - przy znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 320 zł           - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- 270 zł           - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

załącznik nr 4 do Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

4. Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 540 zł.

Przedłużenie wypłat stypendiów na semestr letni 2017/2018 »

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 20/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego  z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG oraz świadczeń  socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

 1. Wypłaty świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1-3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG:
 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów

przedłuża się  na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 na podstawie dokumentów w oparciu, o które zostały one przyznane na semestr zimowy.

       2. Przedłużenie wypłat świadczeń, o których mowa  w § 1 ust. 1 może nastąpić  po uzyskaniu przez studenta wpisu na semestr letni ze skutkiem od początku semestru (19.02.2018)

UWAGA – Student, który nie będzie posiadał rozliczonego semestru zimowego 2017/2018  w Indeksie Elektronicznym będzie miał wstrzymaną wypłatę stypendium za marzec 2018.
W przypadku uzyskania wpisu przez studenta po tym terminie, wypłata nastąpi zgodnie z harmonogramem wypłat na semestr letni w dniu 16 kwietnia 2018 roku.

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 27.02.2018 roku »

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 27.02.2018 roku  LISTA

Wezwania do uzupełnienia wniosków -> zostały wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do wnioskodawców. Zgodnie z Regulaminem, student ma 7 dni od odebrania wezwania na uzupełnienie wymaganej dokumentacji. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej -> Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej ( o terminie odbioru decyzji w formie papierowej poinformujemy Państwa mailowo). Nie można składać odwołania bez uprzedniego odebrania/otrzymania decyzji. Odwołanie wnioskodawca pisze sam - nie ma wyznaczonego formularza dotyczącego odwołania. Odwołanie należy złożyć zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG w Dziekanacie ds. Socjalnych (p.121) jako pismo skierowane do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Procedura odwoławcza:

W przypadku stypendiów socjalnych, specjalnych lub zapomóg, odwołanie jest ponownie rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Stypendialną. Komisja może swoją decyzję uchylić/zmienić lub skierować ją po ponownym rozpatrzeniu do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną. Odwołanie od jej decyzji można złożyć do Sądu Administracyjnego.

Harmonogram wypłat stypendiów w semestrze letnim 2017/2018 »

Harmonogram wypłat stypendiów w semestrze letnim 2017/2018

 • 15 marca 2018
 • 16 kwietnia 2018
 • 15 maja 2018
 • 15 czerwca 2018
Wyniki posiedzenia WKS z dnia 24.01.2018 roku »

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 24.01.2018 roku  LISTA

Wezwania do uzupełnienia wniosków -> zostały wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do wnioskodawców. Zgodnie z Regulaminem, student ma 7 dni od odebrania wezwania na uzupełnienie wymaganej dokumentacji. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej -> Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej ( o terminie odbioru decyzji w formie papierowej poinformujemy Państwa mailowo). Nie można składać odwołania bez uprzedniego odebrania/otrzymania decyzji. Odwołanie wnioskodawca pisze sam - nie ma wyznaczonego formularza dotyczącego odwołania. Odwołanie należy złożyć zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG w Dziekanacie ds. Socjalnych (p.121) jako pismo skierowane do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Procedura odwoławcza:

W przypadku stypendiów socjalnych, specjalnych lub zapomóg, odwołanie jest ponownie rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Stypendialną. Komisja może swoją decyzję uchylić/zmienić lub skierować ją po ponownym rozpatrzeniu do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną. Odwołanie od jej decyzji można złożyć do Sądu Administracyjnego.

Odbiór decyzji »

Studenci, którzy złożyli wnioski o świadczenia o których mowa w § 1 ust. 1-3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG:

stypendium socjalne,

stypendium socjalne rozszerzone,

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Proszeni są o odbiór decyzji w Dziekanacie ds. Socjalnych (pokój 121) w dniach:

poniedziałek - wtorek w godzinach: 09.30-13.30.

czwartek w godzinach: 09.30-13.30.

 

Stypendia a zeznania podatkowe w Urzędzie Skarbowym »

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie rodzaje świadczeń i stypendiów, otrzymywanych przez studentów od Uczelni są świadczeniami z budżetu Państwa i nie wykazuje się ich w zeznaniach podatkowych PIT. 

Listy stypendialne- wypłaty »

Listy stypendialne wypłat -  Rok Akademicki 2017/2018:

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 18.12.2017 roku »

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 18.12.2017 roku LISTA

Wezwania do uzupełnienia wniosków -> zostały wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do wnioskodawców. Zgodnie z Regulaminem, student ma 7 dni od odebrania wezwania na uzupełnienie wymaganej dokumentacji. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej -> Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej ( o terminie odbioru decyzji w formie papierowej poinformujemy Państwa mailowo). Nie można składać odwołań bez uprzedniego odebrania/otrzymania decyzji. Odwołanie wnioskodawca pisze sam - nie ma wyznaczonego formularza dotyczącego odwołań. Odwołanie należy złożyć zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG w Dziekanacie ds. Socjalnych (p.121) jako pismo skierowane do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Procedura odwoławcza:

W przypadku stypendiów socjalnych, specjalnych lub zapomóg, odwołanie jest ponownie rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Stypendialną. Komisja może swoją decyzję uchylić/zmienić lub skierować ją po ponownym rozpatrzeniu do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną. Odwołanie od jej decyzji można złożyć do Sądu Administracyjnego.

Wyniki posiedzenia OKS z dnia 22.11.2017 roku - Stypendium Rektora dla najlepszych studentów »

Wyniki Odwoławczej Komisji Stypendialne ws. Przyznania Stypendiów Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 z dnia 22.11.2017:

Studia Stacjonarne:

Finanse i Rachunkowość stacjonarne lista wg. średnich LISTA

Finanse i Rachunkowość stacjonarne lista wg. nr indeksów LISTA

Finanse i Rachunkowość stacjonarne lista stypendiów za osiągnięcia inne niż wysoka średnia ocen LISTA

 

Informatyka i Ekonometria stacjonarne lista wg. średnich LISTA

Informatyka i Ekonometria stacjonarne lista wg. nr indeksów LISTA

Informatyka i Ekonometria stacjonarne lista stypendiów za osiągnięcia inne niż wysoka średnia ocen LISTA

 

Zarządzanie stacjonarne lista wg. średnich LISTA

Zarządzanie stacjonarne lista wg. nr indeksów LISTA

Zarządzanie stacjonarne lista stypendiów za osiągnięcia inne niż wysoka średnia ocen  LISTA

 

Studia niestacjonarne:

Finanse i Rachunkowość niestacjonarne  lista wg. średnich LISTA

Finanse i Rachunkowość niestacjonarne  lista wg. nr indeksów LISTA

Finanse i Rachunkowość niestacjonarne lista stypendiów za osiągnięcia inne niż wysoka średnia ocen LISTA

 

Informatyka i Ekonometria niestacjonarne lista wg. średnich LISTA

Informatyka i Ekonometria niestacjonarne lista stypendiów za osiągnięcia inne niż wysoka średnia ocen LISTA

 

Zarządzanie niestacjonarne lista wg. średnich LISTA

Zarządzanie niestacjonarne lista wg. nr indeksów LISTA

Zarządzanie niestacjonarne lista stypendiów za osiągnięcia inne niż wysoka średnia ocen LISTA

 

Odwoławcza Komisja Stypendialna rozdysponowała wszystkie przydzielone przez Rektora środki finansowe. Dziekanat ds. Socjalnych nie przyjmuje w związku z tym już podań o stypendia Rektora na ten rok akademicki.

ODWOŁANIA:

Komisja będzie rozpatrywać wszystkie odwołania studentów, którzy znaleźli się poza limitem w rankingu wg. średnich ocen - negatywnie ze względu na brak dostępnych środków finansowych na przyznanie stypendium większej ilości osób, niż przewidziano w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Wyłącznie uzasadnione podejrzenie błędu przy liczeniu średniej daje możliwość uzyskania stypendium drogą odwołania się od decyzji Komisji (z puli środków tylko na odwołania). Wszystkie średnie studentów, poza osobami przyjętymi na 1 rok MSU z innych uczelni, są generowanie automatycznie z indeksu elektronicznego, w związku z czym, nie następują błędy przy liczeniu średniej.

W przypadku odwołań dotyczących odrzuconych wniosków za osiągnięcia: naukowe, sportowe lub artystyczne, w odwołaniu od decyzji Komisji należy wskazać konkretne osiągnięcie, zawarte w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG, które kwalifikuje studenta do otrzymania świadczenia.

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od odebrania/otrzymania decyzji w formie papierowej. Decyzje będą do odebrania w Dziekanacie ds. Socjalnych p.121 (prosimy śledzić naszą stronę internetową, gdyż w najbliższym czasie pojawi się informacja kiedy decyzje będą gotowe do odbioru).  Na wniosek studenta – wyłącznie drogą mailową, Dziekanat może odesłać decyzję pod wskazany adres korespondencyjny (należy podać imię, nazwisko, nr indeksu, tryb studiów i rodzaj stypendium).


Odwołanie od decyzji Komisji student pisze sam (nie ma wyznaczonego formularza) i kieruje je ponownie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (OKS).

Średnia ocen do Stypendium Rektora jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen (zarówno pozytywnych jak i negatywnych) za poprzedni rok akademicki, liczona do drugiego miejsca po przecinku z zaokrągleniem.

 

 

 

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 27.11.2017 roku »

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 27.11.2017 roku LISTA

Wezwania do uzupełnienia wniosków -> zostały wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do wnioskodawców. Zgodnie z Regulaminem, student ma 7 dni od odebrania wezwania na uzupełnienie wymaganej dokumentacji. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej -> Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej ( o terminie odbioru decyzji w formie papierowej poinformujemy Państwa mailowo). Nie można składać odwołań bez uprzedniego odebrania/otrzymania decyzji. Odwołanie wnioskodawca pisze sam - nie ma wyznaczonego formularza dotyczącego odwołań. Odwołanie należy złożyć zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG w Dziekanacie ds. Socjalnych (p.121) jako pismo skierowane do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Procedura odwoławcza:

W przypadku stypendiów socjalnych, specjalnych lub zapomóg, odwołanie jest ponownie rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Stypendialną. Komisja może swoją decyzję uchylić/zmienić lub skierować ją po ponownym rozpatrzeniu do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną. Odwołanie od jej decyzji można złożyć do Sądu Administracyjnego.

DODATKI DO STYPENDIÓW GRUDNIOWYCH »

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego profesora nadzwyczajnego oraz Parlamentu Studentów UG w grudniu 2017 r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. "dodatków grudniowych". Wysokość świadczeń wynosi odpowiednio:

- 250,00 zł do stypendium socjalnego,

- 250,00 zł do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

- 250,00 zł do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Zmiana godzin pracy dziekanatu ds. socjalnych - od dnia 01 listopada 2017 roku »

UWAGA

OD DNIA 01 LISTOPADA 2017 ROKU - ZMIANA GODZIN PRACY DZIEKANATU DS. SOCJALNYCH

poniedziałek:    9.30-13.30

wtorek:             9.30-13.30

środa:              nieczynne

czwartek:         9.30-13.30

piątek:             nieczynne

             

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 24.10.2017 roku »

Wyniki posiedzenia WKS z dnia 24.10.2017 roku:

- stypendium specjalne: LISTA

- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości: LISTA

- stypendium socjalne - studia stacjonarne: LISTA

- stypendium socjalne - studia niestacjonarne: LISTA

- zapomogi: LISTA

Wezwania do uzupełnienia wniosków -> zostały wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do wnioskodawców. Zgodnie z Regulaminem, student ma 7 dni od odebrania wezwania na uzupełnienie wymaganej dokumentacji. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej -> Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej ( o terminie odbioru decyzji w formie papierowej poinformujemy Państwa mailowo). Nie można składać odwołań bez uprzedniego odebrania/otrzymania decyzji. Odwołanie wnioskodawca pisze sam - nie ma wyznaczonego formularza dotyczącego odwołań. Odwołanie należy złożyć zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG w Dziekanacie ds. Socjalnych (p.121) jako pismo skierowane do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Procedura odwoławcza:

W przypadku stypendiów socjalnych, specjalnych lub zapomóg, odwołanie jest ponownie rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Stypendialną. Komisja może swoją decyzję uchylić/zmienić lub skierować ją po ponownym rozpatrzeniu do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną. Odwołanie od jej decyzji można złożyć do Sądu Administracyjnego.

UWAGA – Student, który nie będzie posiadał rozliczonego semestru letniego 2016/2017  w Indeksie Elektronicznym będzie miał wstrzymaną wypłatę stypendium za październik i listopad 2017.
W przypadku uzyskania wpisu przez studenta po tym terminie, wypłata nastąpi zgodnie z harmonogramem wypłat na semestr zimowy 2017/2018 w dniu 15 grudnia 2017 roku.

 

Uchwała WKS ws. przyznawania zapomóg w roku 2017/2018 »

Uchwała Wydziałowej Komisji Stypendialnej dotycząca przyznawania zapomóg jednorazowych w roku akademickim 2017/2018: uchwała

Skład Wydziałowej Komisji Socjalnej 2017/2018 »

Skład Wydziałowej Komisji Socjalnej w roku akademickim 2017/2018: uchwała

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego »

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Termin składania wniosków: do 27 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Departament Rozwoju Gospodarczego)".

Szczegółowe informacje na stronie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG od 1 października 2017 r. »

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 97/R/17 z dnia 28 wrzesnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentum Uniwersytetu Gdańskiego ZARZĄDZENIE

 

Stawki stypendiów w roku akademickim 2017/2018 - semestr zimowy »

1.Stypendium socjalne:

 • Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 920 zł.
 • Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

- 560 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 480 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

- 410 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 920,00 zł

2.Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 920 zł.
 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

- 670 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

- 590 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

- 520 zł        -przy dochodzie od 600,01zł do 920,00 zł

3. Wysokości stawek stypendiów specjalnych w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

- 380 zł            - przy znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 320 zł           - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- 270 zł           - przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

załącznik nr 4 do Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej studentom UG ze zm.

4. Wysokość stawki stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 440 zł.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 roku »

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.    

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.

Dokumenty do stypendium socjalnego zwiększonego »

Zgodnie ze zmianami w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG, studenci ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki- zobowiązani są przedłożyć wraz z dokumentami do dochodu UMOWĘ NAJMU STANCJI. 

 
Samodzielność finansowa studentów ws. stypendiów socjalnych 2017/2018 »

W związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty dochodu § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokosci zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:
 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy:


1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26 rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub


2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
UWAGA ZMIANA!!! Od 1.11.2016 r. kwota wzrośnie z 923,45 do 930,35 zł
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
 

Adres e-mail do kontaktu z Dziekanatem ds. Socjalnych »

 Adres e-mail do kontaktu z Dziekanatem ds. socjalnych: socjalne.wzr@ug.edu.pl

 

Zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG od 01 marca 2017 roku »

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 18/R/17 z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentum Uniwersytetu Gdańskiego ZARZĄDZENIE

Dodatkowe stypendia i nagrody za osiągnięcia za rok akademicki 2016/2017 »

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Termin składania wniosków: do 14 września 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 121
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 - 13.00 lub przesłać pocztą.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

NAGRODY REKTORA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Termin składania wniosków: do 24 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 121
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 - 13.00 lub przesłać pocztą.

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2016/2017

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Termin składania wniosków: do 15 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
kompletną dokumentację prześlij pocztą lub zanieś osobiście przed upływem ustalonego terminu do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5, pok. 301
lub Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17)

Szczegółowe informacje: na portalu Miasta Gdańska

 

STYPENDIA MIASTA SOPOTU

Termin składania wniosków: do 15 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miasta Sopotu, Wydział Oświaty

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Sopotu

 

STYPENDIA MIASTA GDYNI

Termin składania wniosków: do 5 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Gdyni