Strona główna » Studia
Studia
Seminaria magisterskie
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:26

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium magisterskie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Inwestycje i nieruchomości
Prowadzący:
prof. nadz, dr hab. Lucjan Czechowski
Zakres programowy:

Zakres programowy:

 • zarządzanie inwestycjami mieszkaniowymi, komercyjnymi, rekreacyjnymi itp.,
 • rynek nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, handlowych, magazynowych itp.,
 • strategie inwestycyjne przedsiębiorstw,
 • inwestowanie w kapitał intelektualny,
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne (zagranicznych i polskich przedsiębiorstw),
 • inwestycje proekologiczne przedsiębiorstw i samorządów,
 • finansowanie projektów inwestycyjnych,
 • inwestycje infrastrukturalne jednostek samorządu terytorialnego,
 • ocena efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych.
seminarium magisterskie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Inwestycje i nieruchomości
Prowadzący:
prof. dr hab. Krystyna Dziworska
Zakres programowy:

Zakres programowy:

 • przygotowanie studium wykonalności projektów inwestycyjnych,
 • finansowanie projektów inwestycyjnych,
 • ocena ekonomiczno-finansowa inwestycji,
 • strategie inwestycyjne przedsiębiorstw,
 • inwestycje finansowe,
 • rynek kapitałowy i inwestycje rzeczowe,
 • inwestycje niematerialne,
 • ryzyko w inwestycjach,
 • wycena i zarządzanie nieruchomościami,
 • rynek nieruchomości.


Przykładowe tytuły prac magisterskich:

 1. Cykliczność na rynku nieruchomości mieszkaniowych - podejście modelowe,
 2. Ocena efektywności inwestycji drogowych na przykładzie trasy WZ w Gdańsku,
 3. Wpływ studium wykonalności na efektywność projektu inwestycyjnego.
seminarium magisterskie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Inwestycje i nieruchomości
Prowadzący:
prof. nadz, dr hab. Anna Górczyńska
Zakres programowy:

Zakres programowy:

 • inwestycje infrastrukturalne,
 • inwestycje komunalne,
 • inwestycje w kształtowaniu przestrzeni miasta,
 • inwestycje w sferze usług turystycznych,
 • inwestycje rewitalizacyjne,
 • inwestycje na rynku dzieł sztuki,
 • wyniki finansowania a możliwości inwestycyjne firmy,
 • polityka inwestycyjna firmy,
 • projekty inwestycyjne,
 • inwestycje na rynku nieruchomości.


Przykładowe tematy prac magisterskich:

 1. Inwestycje w infrastrukturę drogową w Polsce i Niemczech.
 2. Projekty inwestycyjne w budowę pól golfowych na świecie i w Polsce.
 3. Studium wykonalności projektu inwestycyjnego - Teatr Szekspirowski w Gdańsku.
 4. Opłacalność inwestycji w wino i metale szlachetne.
   
seminarium magisterskie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Inwestycje i nieruchomości
Prowadzący:
dr Małgorzata Rymarzak
Zakres programowy:

Zakres programowy:

 • zarządzanie nieruchomościami (komercyjnymi, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa),
 • wycena i analiza nieruchomości,
 • rynek nieruchomości (uwarunkowania ekonomiczno – prawne, analiza trendów),
 • rynek inwestycyjno – budowlany (uwarunkowania, uczestnicy, bariery rozwoju),
 • działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami.
seminarium magisterskie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Inwestycje i nieruchomości
Prowadzący:
dr Krzysztof Szczepaniak
Zakres programowy:

Zakres programowy:

 • przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw,
 • finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • ocena ekonomiczno-finansowa działalności inwestycyjnej firm w wybranych branżach,
 • rozwój rynku finansowego w Polsce po roku 1990,
 • rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • powstanie i perspektywy rozwoju Rynku GPW New Connect,
 • analiza retrospektywna oraz perspektywy wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez polskie przedsiębiorstwa,
 • partnerstwo publiczno-prywatne,
 • rozwój inwestycji samorządowych w wybranych polskich miastach,
 • rozwój energetyki odnawialnej.

Problematyka seminariów licencjackich i magisterskich obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z oceną efektywności inwestycji przedsiębiorstw, wyboru i oceny sposobów finansowania inwestycji oraz efektywności i ryzyka inwestycji na rynku finansowym. Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Przygotowanie i ocena efektywności projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
 2. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze prywatnym.
 3. Ocena rentowności i ryzyka inwestycji finansowych.
 4. Rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 5. Analiza retrospektywna wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w Polsce.
 6. Realizacja projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
 7. Planowanie i efektywność inwestycji samorządowych.
 8. Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii.
 9. Ryzyko inwestowania na rynku forex.
 10. Wpływ innowacji na rozwój gospodarczy Polski.
seminarium magisterskie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Inwestycje i nieruchomości
Prowadzący:
dr Dariusz Trojanowski
Zakres programowy:

Seminarium dotyczy zagadnień związanych z inwestycjami rzeczowymi, a w szczególności:

 • wyceną nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym i mieszanym,
 • wyceną przedsiębiorstw metodami majątkowymi, dochodowymi i mieszanymi,
 • inwestowaniem w nieruchomości (w tym inwestycje deweloperskie),
 • analizą rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
 • analizą finansową projektów inwestycyjnych,
 • gospodarką nieruchomościami (np. zagadnienia ekonomiczne związane z gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, podatkiem od nieruchomości, opłatami adiacenckimi i planistycznymi, użytkowaniem wieczystym),
 • finansowaniem inwestycji i nieruchomości,
 • oceną opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i publicznymi.
seminarium magisterskie
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalność:
Inwestycje i nieruchomości
Prowadzący:
dr Anna Wojewnik-Filipkowska
Zakres programowy:

Zakres programowy:

 • inwestycje rzeczowe, w tym w nieruchomości,
 • ocena opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • projekty deweloperskie,
 • inwestycje infrastrukturalne,
 • finansowanie inwestycji i nieruchomości, projektów inwestycyjnych,
 • analiza decyzji finansowych (wybór źródeł finansowania),
 • bankowość w inwestycjach,
 • pośrednictwo i doradztwo na rynku nieruchomości.