Strona główna » Studia
Studia
Seminaria magisterskie
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:26

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Grzegorz Bucior
Zakres programowy:

W zakresie prowadzonego seminarium znajdują się zagadnienia z szeroko pojętej rachunkowości jednostek gospodarujących z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.
Mile widziane są prace odnoszące się do rachunkowości i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego.

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Michał Chalastra
Zakres programowy:
  1. Rachunek kosztów
  2. Kalkulacja kosztów
  3. Budżetowanie
  4. Rachunkowość zarządcza
  5. Strategiczna rachunkowość zarządcza
seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Karolina Gościniak
Zakres programowy:

Zakres programowy:
Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Zagadnienia związane z:
1) szeroko rozumianą rachunkowością finansową, w tym międzynarodowymi regulacjami rachunkowości (MSSF),
2) rachunkowością podatkową,
3) analizą finansową przedsiębiorstw,
4) rewizją sprawozdań finansowych.

Prace dyplomowe mogą dotyczyć podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem jednostek sektora publicznego, banków, instytucji finansowych oraz ubezpieczycieli.

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Cyryl Kotyla
Zakres programowy:

1.Ujęcie bilansowe i podatkowe aktywów trwałych
2.Instrumenty finansowe i ich wykorzystanie dla celów inwestycyjnych
3.Rachunkowość zabezpieczeń
4.Bilansowe i podatkowe ujęcie przychodów i kosztów
5.Amortyzacja bilansowa i podatkowa
6.Inne zagadnienia rachunkowości finansowej i prawa podatkowego

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Wojciech Kozłowski
Zakres programowy:

- wykorzystanie środków unijnych;

- rachunkowość finansowa;

- rachunkowość budżetowa;

- ewidencje podatkowe;

- analiza finansowa.

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Jarosław Kujawski
Zakres programowy:

1.Systemy rachunku kosztów.
2.Rachunkowość zarządcza.
3.Budżetowanie i controlling finansowy.
4.Biznes plany.
5.Controlling finansowy i budżetowanie projektów.

Prace mogą dotyczyć przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. Szczególnie mile widziane będą prace dotyczące powyższych zagadnień w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Studenci zaoczni powinni legitymować się doświadczeniem praktycznym z wybranego tematu pracy. Studenci dzienni bez doświadczenia zawodowego powinni cechować się szczególnym pędem do zdobycie szerokiej wiedzy o opisywanym zjawisku.

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Leszek Michalczyk
Zakres programowy:

Problematyka prac realizowanych w ramach seminarium dotyczyć może zagadnień teoretycznych bądź empirycznych szeroko rozumianej rachunkowości. Jednak zarówno w pierwszym jak i w drugim wypadku najlepiej widziane byłyby pomysły o charakterze aplikacyjnym (bo przecież księgowy jest osobą pomysłową i twórczą) jak i bazującym na analizie przypadków (analityczny umysł winien charakteryzować przyszłych pracowników działów księgowości, samodzielnych czy głównych księgowych) w zakresie poruszanego tematu. Mile widziane są też osoby o szerszych horyzontach i spojrzeniu na tę jakże szczytną dziedzinę opisującą współczesne życie gospodarcze jaką bez wątpienia jest rachunkowość.

Powiązanie rachunkowości z zarządzaniem przedsiębiorstwem (choć niekoniecznie w ujęciu powszechnie uważanym za rachunkowość zarządczą) czy chociażby z filozofią (w tym filozofią nauk) albo np. z historią byłoby tym spojrzeniem, którego pojawienie się na kartach pracy magisterskiej Absolwentów studiów uniwersyteckich jest jak najbardziej wskazane. W końcu to ma być przecież praca, w której Student winien wykazać się wiedzą zdobytą w czasie całych swoich studiów ale i zaprezentować swe umiejętności i możliwości intelektualne. To praca, która będzie legitymować stopień zawodowy absolwenta studiów w Naszej Uczelni.
Dobór tematyki pozostawiam w dużym stopniu Studentom (zastrzegając sobie jednakowoż prawo do jej akceptacji) – ze swej strony bardzo chętnie poprowadzę seminarium dla Osób ciekawych otaczającego je świata i problemów poruszanych w jego ekonomicznym opisie jakim jest RACHUNKOWOŚĆ. Już sam temat pracy dyplomowej może powiedzieć wiele o Człowieku jako o absolwencie opuszczającym mury tejże, jakże Szacownej Uczelni.
W trakcie seminarium Student zapozna się m.in. z:

  1. Kompozycją (układem) i strukturą pracy obowiązującą w naukach ekonomicznych,
  2. Specyfiką stylu wypowiedzi pisanej w pracach dyplomowych
  3. Metodologią pozyskiwania, grupowania i opracowywania materiału empirycznego,
  4. Sposobami przeprowadzania badań bibliograficznych (studiów literaturowych),

Oraz, co zrozumiałe, w zakres seminarium wchodzić będą też konsultacje w trakcie samej już pracy nad tekstem pracy dyplomowej.

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Marek Ossowski
Zakres programowy:

Zakres programowy:

Oczekiwana tematyka prac powinna obejmować zagadnienia związane z:
a)rachunkiem kosztów (w tym: rachunek kosztów działań, rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów jakości, rozliczanie kosztów pośrednich, kalkulacja kosztu wytworzenia produktu)
b)rachunkowością zarządczą (w tym: wielostopniowy i wieloblokowy rachunek wyników, analiza progu rentowności, zrównoważoną kartą wyników),
c)budżetowaniem (w tym: procedura tworzenia budżetów, koncepcje budżetowania),
d)controllingiem (w tym: controlling operacyjny i strategiczny, benchmarking).

Prace powinny być napisane przy wykorzystaniu informacji z podmiotu gospodarczego.

2.Przykładowe tematy prac

-Wykorzystanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem
-Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek wyników w przedsiębiorstwie XYZ
-Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu na przykładzie firmy XYZ
-Ewidencja i rozliczanie kosztów pośrednich w przedsiębiorstwie XYZ
-Budżetowanie jako metoda zarządzania kosztami na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
-Procedura wdrożenia budżetowania na przykładzie firmy XYZ
-Controlling operacyjny (strategiczny) w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy XYZ
-Zarządzanie strategiczne z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników na przykładzie firmy XYZ
-Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu strategicznym na przykładzie firmy XYZ

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Beata Zackiewicz-Brunke
Zakres programowy:

Zakres programowy:

W zakresie prowadzonego seminarium znajdują się zagadnienia odnoszące się do szeroko pojętej rachunkowości jednostek gospodarczych, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

W szczególności mile są widziane prace z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, w tym z wykorzystaniem rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawcze oraz na potrzeby decyzyjne i kontrolne.