Strona główna » Studia
Studia
Seminaria magisterskie
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:24

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium magisterskie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Analiza danych – Big Data
Prowadzący:
dr Arkadiusz Kozłowski
Zakres programowy:

Seminarium poświęcone jest wydobywaniu wiedzy z danych (data science). Studenci mogą pisać pracę na dowolny, wybrany przez siebie temat z dziedziny nauk ekonomicznych, w którym problem badawczy jest rozwiązywany za pomocą odpowiednich metod analizy danych lub dotyczy różnych aspektów pracy z danymi. Szczególnie chętnie widziane są prace z zagadnień:

  • algorytmy uczenia maszynowego i metody data mining (dla celów klasyfikacji, regresji, grupowania, redukcji wymiarowości),
  • źródła i jakość danych,
  • przygotowywanie danych do analizy (m.in. postępowanie w przypadku braków danych, wykrywanie i postępowanie z obserwacjami odstającymi),
  • wizualizacja danych (szczególnie w środowisku R),
  • symulacje komputerowe,
  • fundamenty wnioskowania na podstawie danych (w tym klasyczna estymacja i weryfikacja hipotez, wnioskowanie bayesowskie, wnioskowanie na podstawie prób nieprostych).
seminarium magisterskie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Analiza danych – Big Data
Prowadzący:
prof. nadz, dr hab. Krzysztof Najman
Zakres programowy:

            Zakres seminarium obejmuje wszelkie zagadnienia teoretyczne i zastosowania empiryczne współczesnych metod analizy danych w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych lub społecznych. Przygotowując pracę magisterską student powinien wykazać się umiejętnością analizy danych pochodzących z różnych źródeł administracyjnych i poza administracyjnych, w tym ze zbiorów niestrukturyzowanych takich jak portale społecznościowe. Posługując się w szczególności metodami data mining, sztucznej inteligencji, statystycznej analizy wielowymiarowej, teorii grafów, web i tekst mining analizowane mogą być w szczególności problemy:

- grupowania i klasyfikacji danych w tworzeniu profili konsumentów, segmentacji rynku, analizy ryzyka inwestycyjnego,

-  potrzeb i zwyczajów konsumentów oraz nastrojów i postaw społecznych,

- identyfikacji emocji w wypowiedziach internetowych (hejt, lajkowanie, identyfikacja fałszywych ocen, botów),

- identyfikacji spamu w korespondencji elektronicznej,

- budowy i testowania efektywności algorytmów w inwestycjach na rynku finansowym,

- budowy scoringów kredytowych.

seminarium magisterskie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Analiza danych – Big Data
Prowadzący:
prof. dr hab. Mirosław Szreder
Zakres programowy:

Opis tematyki

Problematyka seminarium obejmuje przede wszystkim empiryczne zastosowania nowoczesnych technik analizy danych statystycznych do opisu interesujących studentkę/studenta zagadnień ekonomicznych lub społecznych. W pracy magisterskiej studenci powinni pokazać, jaką nową wiedzę o wybranych zjawiskach można uzyskać dzięki zastosowaniu poznanych w okresie studiów metod i technik analizy danych. Może to być także wskazanie użytecznych w życiu codziennym zastosowań technik przetwarzania danych, w tym wielkich zbiorów informacji – Big Data.

Praca magisterska może być także oparta na projekcie i realizacji własnego badania próbkowego, w szczególności badania reprezentacyjnego.

Osoby zainteresowane w większym stopniu zagadnieniami numerycznymi i informatycznymi mogą zawrzeć w swoje pracy magisterskiej próbę rozwiązania określonego zagadnienia poprzez wykorzystanie metod symulacyjnych.