Strona główna » Studia
Studia
Seminaria magisterskie
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:24

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Finanse i ubezpieczenia
Prowadzący:
dr Kamila Bielawska
Zakres programowy:

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

W ramach prowadzonego seminarium preferowane są prace z zakresu:

 • finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • opodatkowania przedsiębiorstw.

Tematyka dotycząca finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego obejmować może w szczególności: kształtowanie dochodów i wydatków budżetowych, racjonalizację wydatków publicznych, finansowanie deficytu, zaciąganie zobowiązań i zarządzanie długiem, politykę podatkową i systemy podatkowe, w tym konkurencję podatkową, harmonizację systemów podatkowych.

W zakresie ubezpieczeń preferowane są tematy związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, reformy zabezpieczenia społecznego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia emerytalnego.

Przedmiotem badań mogą być: forma i skutki opodatkowania działalności gospodarczej,  zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie, wpływ opodatkowania na płynność finansową przedsiębiorstwa.

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Finanse i ubezpieczenia
Prowadzący:
prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba
Zakres programowy:

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 • Dochody i wydatki budżetu państwa, deficyt i dług Skarbu Państwa, skarbowe papiery wartościowe, podatki centralne.
 • Budżety samorządowe – dochody i wydatki, inwestycje, podatki lokalne.
 • Budżet ogólny Unii Europejskiej – źródła dochodów i kierunki wydatków. Polityka strukturalna Unii Europejskiej. Fundusze strukturalne. Pomoc UE dla Polski. Programy operacyjne realizowane ze środków unijnych w Polsce i w woj. pomorskim w latach 2007-2013.
 • Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.
 • Wybrane problemy z zakresu bankowości.
seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Finanse i ubezpieczenia
Prowadzący:
prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała
Zakres programowy:

Tematyka prac powinna obejmować zagadnienia z zakresu finansów publicznych, ubezpieczeń oraz ryzyka finansowego. Wiodącymi tematami – obszarami badań dla prac prowadzonych na seminarium magisterskim są : ewolucja systemu finansowego w Polsce i w państwach UE; ewolucja instrumentów finansowych dla jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) oraz jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (JST); finansowanie gospodarki, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, jsfp przez fundusze strukturalne UE dla Polski w perspektywie czasowej 2014 – 2020, rola NBP w kreowaniu polityki pieniężnej w Polsce; rola Europejskiego Banku Centralnego UE w tworzeniu polityki pieniężnej w państwach członkowskich UE; miejsce Rady Polityki Pieniężnej w systemie finansowym państwa; rynek kapitałowy – prognozy rozwoju, koncepcja finansowania inwestycji infrastrukturalnych państwa i samorządu w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP); finanse JST; organizacja systemu podatkowego w Polsce; rola podatków w tworzeniu budżetu państwa i JST; system ubezpieczeń społecznych; zmiany ewolucyjne w zakresie ubezpieczeń społecznych w Polsce i UE; model dla polskiego systemu ubezpieczeń społecznych; ubezpieczenia życiowe i majątkowe; usługi i produkty ubezpieczeniowe dla przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, gospodarki i jsfp; koncepcja bancassurance i jej wpływ na rozwój rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce; organizacja i zarządzanie zakładami ubezpieczeniowymi; fundusze emerytalne, życiowe i inwestycyjne w Polsce i UE; ryzyko w działalności towarzystw ubezpieczeniowych; kontrola zarządcza i ryzyko w działalności przedsiębiorstw; system zarządzania ryzykiem w państwie, JST, instytucjach finansowych (bankach, zakładach ubezpieczeniowych) oraz jsfp; ryzyko finansowe, płynności, wypłacalności, kredytowe, stóp procentowych, walutowe w gospodarce; systemowe ryzyko płynności; kryzysy finansowe i ich wpływ na rozwój gospodarki.

Przykładowe tematy prac:

 1. Wpływ systemowego ryzyka płynności na stabilność gospodarki polskiej.
 2. Finansowanie inwestycji pro – ekologicznych przez fundusze strukturalne UE w Polsce.
 3. Polski system podatkowy – determinanty przemian w warunkach członkostwa Polski w UE.
 4. Partnerstwo publiczno – prywatne w finansowaniu sektora publicznego w UE.
 5. Ryzyko finansowe w działalności JST np. gminy Gdańsk w latach 2012 – 2015.
 6. Finansowo – organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania koncepcji bancassurance np. Banku „X” i Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Y”.
seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Finanse i ubezpieczenia
Prowadzący:
prof. UG, dr hab. Maria Jastrzębska
Zakres programowy:

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów i ubezpieczeń, a w tym z zakresu

 • dochodów i wydatków budżetu państwa,
 • dochodów i wydatków budżetów samorządowych (gmin, powiatów, województw),
 • podatków,
 • deficytu budżetowego i długu publicznego,
 • finansowania inwestycji ze środków unijnych (z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności),
 • ubezpieczeń gospodarczych (finanse zakładów ubezpieczeń np. Wara, PZU, Alianz),
 • ubezpieczeń społecznych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Otwarte Fundusze Emerytalne),
 • ubezpieczeń zdrowotnych (Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, np. szpitale, przychodnie),
 • źródeł finansowania przedsiębiorstwa i struktury kapitału, rentowności i płynności finansowej, kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • rynku pieniężnego i kapitałowego, a w tym np. rynku funduszy inwestycyjnych, rynku akcji, rynku obligacji, rynku derywatów, rynku kredytowego.