Strona główna » Studia
Studia
Seminaria magisterskie
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:24

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Nelli Artienwicz
Zakres programowy:

Szeroko rozumiana tematyka rachunkowości finansowej wraz z rachunkiem kosztów z uwzględnieniem regulacji międzynarodowych (MSSF) i regulacji prawa podatkowego. Prace dotyczące jednostek gospodarujących oraz jednostek non profit, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

Mile widziane prace z zakresu:

* polityki rachunkowości, 

* ujęcia, pomiaru oraz prezentacji wybranych kategorii prawa bilansowego, np. wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, zapasów, rezerw;

* pomiaru utraty wartości wybranych aktywów (w tym należności, środków trwałych)

* historii i teorii rachunkowości,

* outsourcingu usług księgowych (biura rachunkowe i centra finansowo-księgowe),

* rewizji finansowej,

* rachunkowości podatkowej,

* uproszczonych form ewidencyjnych i opodatkowania (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa)

praktycznych aspektów nadrzędnych zasad rachunkowości,

* etyki w rachunkowości

* psychologicznych aspektów pracy księgowego   

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
prof. UG, dr hab. Barbara Gierusz
Zakres programowy:

Szeroko rozumiana tematyka rachunkowości finansowej wraz z rachunkiem kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem problemów sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego.
Przykładowa tematyka prac:
Ujęcie, pomiar prezentacja wybranych kategorii prawa bilansowego, np. wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, zapasów, rezerw; zagadnienia pomiaru utraty wartości wybranych aktywów (w tym należności, środków trwałych); podatek dochodowy jako kategoria prawa bilansowego ze szczególnym uwzględnieniem odroczonego podatku; polityka rachunkowości a sprawozdawczość finansowa.
Opracowanie powinno bazować na danych empirycznych rzeczywistego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
prof. dr hab. Teresa Martyniuk
Zakres programowy:

Problemy opisywane w pracach magisterskich i licencjackich dotyczą w szczególności:
• rozwiązań z zakresu polskiego prawa bilansowego i podatkowego,
• międzynarodowych regulacji prawa bilansowego,
• rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw oraz dokumentacyjnej funkcji systemu ewidencyjnego tych podmiotów dla rozliczeń podatkowych,
• wykorzystania rachunku kosztów w procesach decyzyjnych.

Przykładowe tematy prac
1. .Instrumenty finansowe. Wycena i ujawnianie w księgach rachunkowych
2. Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie. Pomiar i ujawnianie
3. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym
4. Koszty marketingu w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa
5. Laeasing jako źródło finansowania inwestycji
6. Księga przychodów i rozchodów jako podstawa tworzenia długookresowego planu finansowego
7. Znaczenie audytu wewnętrznego dla nadzoru korporacyjnego
8. Dylematy polityki bilansowej w przedsiębiorstwie.
9. Koszty ochrony środowiska w księgach rachunkowych
10. Amortyzacja środków trwałych w aspekcie bilansowym i podatkowym
11. Utrata wartości aktywów jako efekt realizacji zasady wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym
12. Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym
13. Wykorzystanie audytu finansowego dla poprawy odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.
14. Wykorzystanie budżetowania kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem usługowym.
15. Kalkulacja kosztów w rachunku ABC
16. Ocena działalności przedsiębiorstwa na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Rachunkowość
Prowadzący:
dr Sylwia Silska-Gembka
Zakres programowy:

1.Rachunkowość finansowa jednostek prowadzących działalność gospodarczą (w szczególności: zasady wyceny i ewidencji poszczególnych składników aktywów i pasywów, sprawozdawczość, zasady rachunkowości, inwentaryzacja) z wyłączeniem jednostek sektora publicznego, banków, instytucji finansowych i ubezpieczycieli;

2.Rachunkowość międzynarodowa (polskie regulacje a MSR/MSSF);

3.Rachunek kosztów (w tym: ewidencja i rozliczanie kosztów, kalkulacja kosztu wytworzenia, rachunek kosztów ABC)