Strona główna » Studia
Studia
Seminaria magisterskie
Aktualizacja: Środa, 25 stycznia 2017 roku, godz. 18:24

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium magisterskie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Statystyka ubezpieczeniowa
Prowadzący:
prof. UG, dr hab. Beata Jackowska
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Ubezpieczenia życiowe, emerytalne i zdrowotne – zasady funkcjonowania oraz metody oceny ryzyka.

Problematyka seminarium obejmuje zagadnienia wchodzące w zakres ubezpieczeń: życiowych, emerytalnych, zdrowotnych oraz społecznych, a także zagadnienia dotyczące oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz ryzyka występującego w życiu gospodarczo-społecznym (np. ryzyko kredytowe, ryzyko bezrobocia).

Przykładowa tematyka prac magisterskich:

 1. Ubezpieczenia na życie: analiza rynków ubezpieczeń na życie w Polsce i na świecie, metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach na życie, kalkulacja składek w ubezpieczeniach na życie a przyjęty model przeżycia, porównanie produktów ubezpieczeniowych.
 2. Ubezpieczenia emerytalne: wpływ demograficznego starzenia się społeczeństwa na funkcjonowanie systemu emerytalnego, reformy systemów emerytalnych w Polsce i na świecie, prognozy wysokości emerytur w polskim zreformowanym systemie emerytalnym, analiza rynku otwartych funduszy emerytalnych, perspektywy rozwoju pracowniczych programów emerytalnych oraz indywidualnych kont emerytalnych.
 3. Ubezpieczenia zdrowotne: ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie, prywatne i publiczne ubezpieczenia zdrowotne, zjawiska demograficzne (procesy zachorowalności i umieralności) a ubezpieczenia zdrowotne.
 4. Ocena ryzyka: zastosowanie metod analizy przeżycia (historii zdarzeń) do badania czasu upływającego do wystąpienia zdarzenia oraz metod scoringowych do punktowej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia (np. punktowa ocena wniosku ubezpieczeniowego, kredytowego).

Praca magisterska powstaje w oparciu o wiedzę zdobytą w trakcie studiów poszerzoną o zagadnienia poznane podczas seminarium. Przygotowując pracę studenci mogą korzystać z danych opublikowanych np. przez GUS, KNF, ZUS, OECD, jak też napisać pracę w oparciu o badania własne. Seminarzyści otrzymają pomoc w przypadku chęci wykorzystania w analizie danych oprogramowania statystycznego: SPSS lub STATISTICA.

Student pragnący realizować temat pracy magisterskiej z innego zakresu statystyki znajdzie tu wsparcie i kompetentną pomoc w realizacji swoich zainteresowań i pasji. Dotyczy to w szczególności osób, które pragną wzbogacać swoje kwalifikacje i umiejętności nabyte w czasie studiów pierwszego stopnia.

seminarium magisterskie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Statystyka ubezpieczeniowa
Prowadzący:
dr Tomasz Jurkiewicz
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Zastosowanie statystycznych metod analizy danych i metod symulacyjnych w ubezpieczeniach

Problematyka seminarium obejmuje zarówno zagadnienia szeroko pojętej statystycznej analizy danych, jak i badań próbkowych oraz metod symulacyjnych w tym w zastosowaniach ubezpieczeniowych. Zachęcać będę seminarzystów do wykorzystania w analizie komputerowych narzędzi analiz statystycznych, takich jak pakiet SPSS, Statistica, SAS języki programowania obliczeń Matlab, R. Przygotowując pracę magisterską studenci korzystać mogą zarówno z pierwotnych źródeł danych, które stanowić będą własne badania empiryczne, jak i ze źródeł wtórnych – m.in. biuletynów GUS, NBP i inne.

Potencjalnym seminarzystom proponuję następującą, przykładową problematykę prac magisterskich:

 1. Zastosowanie metod statystycznych w analizie wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych, np. w analizie koncentracji czy różnorodności rynków ubezpieczeniowych. (np. Integracja rynku ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej. Wykorzystanie narzędzi statystycznych w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy Pizza Express. Kradzież z włamaniem jako element ryzyka ubezpieczeniowego)
 2. Problemy badań próbkowych w szczególności w badaniach związanych z rynkami ubezpieczeniowymi – np. problemy niedostatecznej liczebności próby (statystyka małych obszarów), budowa operatów losowania; problemy konstrukcji kwestionariusza; rola błędów losowych i nielosowych w badaniu. (np. Wpływ błędów nielosowych na efektywność badań świadomości ubezpieczeniowej)
 3. Zastosowanie badania próbkowego w analizie wybranego zjawiska ekonomiczno-społecznego (np. Świadomość ubezpieczeniowa mieszkańców Trójmiasta. Kształcenie ustawiczne jako element konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw)
 4. Metody symulacyjne – praktyczne zastosowanie symulacji Monte Carlo w analizie zjawisk (np. Wpływ schematu losowania na efektywność testów dla średnich – analiza symulacyjna. Zastosowanie symulacji komputerowej w analizie systemu bonus-malus).

Student pragnący realizować temat pracy magisterskiej z innego zakresu statystyki znajdzie tu wsparcie i kompetentną pomoc w realizacji swoich zainteresowań i pasji. Dotyczy to w szczególności osób, które pragną wzbogacać swoje kwalifikacje i umiejętności nabyte w czasie studiów pierwszego stopnia.

seminarium magisterskie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Statystyka ubezpieczeniowa
Prowadzący:
prof. dr hab. Mirosław Szreder
Zakres programowy:

Problematyka seminarium obejmuje zarówno zagadnienia aktuarialne ubezpieczeń majątkowych, jak i statystyczną analizę rozwoju wybranych grup ubezpieczeń Działu II w oparciu o dane empiryczne przedsiębiorstw i towarzystw ubezpieczeniowych.

Dotychczas największy odsetek seminarzystów preferował tematykę pracy z zakresu: ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń gospodarstw domowych, ubezpieczeń finansowych (w tym bancassurance), ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

W latach 2000-2006 sześć seminarzystek otrzymało za swoje prace magisterskie wyróżnienia i nagrody w konkursach: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, TUiR Warta S.A., Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, a także Wydziału Zarządzania UG wspólnie z VBW Clima Engineering. Główną nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku w konkursie im. Lucjana Hofmana na najlepszą pracę magisterską za 2004 rok otrzymała mgr Aneta Paginowska autorka pracy pt. Oferta ubezpieczeń majątkowych – jej znajomość i wykorzystanie wśród gospodarstw domowych w Polsce. Nagrodę specjalną Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymała w 2006 r. mgr Katarzyna Burakowska za pracę magisterską pt. System bonus-malus jako element kalkulacji składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Student pragnący realizować temat pracy magisterskiej z innego zakresu statystyki znajdzie tu wsparcie i kompetentną pomoc w realizacji swoich zainteresowań i pasji. Dotyczy to w szczególności osób, które pragną wzbogacać swoje kwalifikacje i umiejętności nabyte w czasie studiów pierwszego stopnia.

seminarium magisterskie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Statystyka ubezpieczeniowa
Prowadzący:
dr Ewa Wycinka
Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Metody statystyczne w ubezpieczeniach

Seminarium będzie poświęcone zagadnieniom wykorzystania metod statystycznych w analizie: ryzyka ubezpieczeniowego, funkcjonowania zakładów ubezpieczeń oraz zmian rynku ubezpieczeń. Seminarium będzie okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu wybranych metod statystycznych poznanych w czasie studiów i zastosowania ich do zagadnień aktuarialnych i ubezpieczeniowych ( w tym: modele logitowe i probitowe, modele hazardu, analiza wielowymiarowa, tablice wymieralności). W zależności od wybranego problemu badawczego studenci będą wykorzystywać w analizach empirycznych wyniki badań własnych lub wtórnych (KNF, PIU, GUS itp.).

Przykładowe tematy prac:

 1. Budowa scoringu ubezpieczeniowego.
 2. Wykorzystanie metod analizy przeżycia (historii zdarzeń) do badania lojalności klienta zakładu ubezpieczeń.
 3. Wpływ edukacji akademickiej na rozwijanie świadomości ubezpieczeniowej studentów.
 4. Nowe kierunki rozwoju rynku ubezpieczeń.
 5. Rola systemów gwarancyjnych na rynku ubezpieczeń.
 6. Rola Towarzystw Wzajemnych na rynku ubezpieczeń.
 7. Budowa ratingu ubezpieczeniowego.
 8. Analiza stopnia podobieństwa polskiego rynku ubezpieczeniowego do innych rynków europejskich.
 9. Problem wyceny ubezpieczeniowej wartości życia ludzkiego.

Student pragnący realizować temat pracy magisterskiej z innego zakresu statystyki znajdzie tu wsparcie i kompetentną pomoc w realizacji swoich zainteresowań i pasji. Dotyczy to w szczególności osób, które pragną wzbogacać swoje kwalifikacje i umiejętności nabyte w czasie studiów pierwszego stopnia.