Strona główna » Rekrutacja
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:03
Podatki i doradztwo podatkowe
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • form ewidencji podatkowej,
 • prawa podatkowego,
 • zarządzania ryzykiem,
 • systemu administracji podatkowej i skarbowej,
 • ordynacji podatkowej,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizy systemu podatkowego,
 • posługiwania się technikami zarządzania podatkami,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • formułowania i realizacji strategii podatkowych przedsiębiorstw.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • księgowego,
 • doradcy finansowego,
 • doradcy podatkowego (po zdaniu stosownych egzaminów),
 • konsultanta,
 • doradcy klienta detalicznego i biznesowego.
 • księgowego,
 • doradcy finansowego,
 • doradcy podatkowego (po zdaniu stosownych egzaminów),
 • konsultanta,
 • doradcy klienta detalicznego i biznesowego.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców,
 • kancelariach doradztwa podatkowego,
 • kancelariach prawniczych (w szczególności radcowskich i adwokackich),
 • biurach rachunkowych,
 • firmach konsultingowych,
 • podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • urzędach organów podatkowych, w tym w szczególności urzędach i izbach skarbowych oraz celnych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych kolegiach odwoławczych, Ministerstwie Finansów,
 • urzędach kontroli skarbowej
Informacje o specjalności

Kierunek Podatki i Doradztwo podatkowe to nowatorski międzywydziałowy kierunek studiów, prowadzony przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania UG. Jako jeden z niewielu kierunków w ofercie edukacyjnej uczelni wyższych przygotowuje do wykonywania konkretnego zawodu – doradcy podatkowego. Zawód ten nie jest jednak jedynym, który może być z powodzeniem wykonywany przez absolwenta kierunku (szerzej zob. "Perspektywy" poniżej).

 • DORADZTWO PODATKOWE

Zawód doradcy podatkowego (nie mylić z doradcą finansowym) jest zawodem regulowanym ustawą o doradztwie podatkowym, uprawniającym – po zdaniu egzaminu państwowego i odbyciu półrocznej praktyki – do wykonywania czynności doradztwa podatkowego: porad i opinii podatkowych, reprezentacji procesowej w sporach z organami podatkowymi oraz sporządzania deklaracji i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Można więc powiedzieć, że jest to zawód łączący pracę prawnika z pracą księgowego. Klientami doradców podatkowych są przede wszystkim przedsiębiorcy, zobowiązani do stosowania skomplikowanego prawa podatkowego. Czynnych doradców podatkowych jest w Polsce zaledwie ok. 8 tys., w porównaniu do ok. 80 tys. w Niemczech – potencjał rozwoju jest zatem ogromny. Po więcej informacji odsyłamy na stronę internetową samorządu doradców podatkowych.
Do niedawna nie istniał w uczelnianej ofercie żaden kierunek, który przygotowywałby kompleksowo do wykonywania tej ciekawej i cenionej na rynku pracy profesji. Kierunek Podatki i Doradztwo podatkowe, jako jeden z dwóch w Polsce i jako jedyny w regionie, łączy zaś w sobie przedmioty dające zaawansowane kompetencje zarówno w zakresie prawa podatkowego, jak i księgowości.

 • PROGRAM

Celem kierunku jest przede wszystkim teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, stanowiące jednocześnie przygotowanie do egzaminów zawodowych w tym zakresie. Kierunek obejmuje całość zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego (część jako wykłady do wyboru) oraz znaczną część zagadnień objętych egzaminem na biegłego rewidenta.
Program kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe I stopnia jest w znacznej części zbieżny z programem kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe II stopnia. Studia I stopnia mają co do zasady szerszy zakres; w ich programie przewidziano więcej przedmiotów lub – w zakresie przedmiotów powtarzających się – więcej godzin dydaktycznych. Kierunki te są zatem z jednej strony konkurencyjne (nie rekomenduje się studiów na kierunku najpierw I, a potem II stopnia), z drugiej jednak przeznaczone dla innego odbiorcy. Studia I stopnia samodzielnie umożliwiają przygotowanie do zawodu doradcy podatkowego, które następnie może zostać rozszerzone (lub sprofilowane) studiami na innym kierunku. Studia II stopnia, o nieco węższym zakresie, są natomiast przeznaczone w szczególności dla osób, które uzyskały wykształcenie na poziomie studiów I stopnia lub studiów magisterskich – w szczególności takich kierunków jak Prawo, Administracja, Finanse i rachunkowość, Ekonomia, Zarządzanie. Program studiów I stopnia zawiera zaś najważniejsze przedmioty z ww. kierunków, co pozwala mu spełnić rolę samodzielnego kierunku, pozwalającego zdobyć wiedzę wymaganą w szczególności do uzyskania uprawnień zawodowych doradcy podatkowego.

 • KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę kierunku stanowi zespół doświadczonych pracowników UG, z których wielu oprócz pracy naukowej wykonuje także czynności doradztwa podatkowego. Dzięki temu prowadzone zajęcia mają wysoką wartość merytoryczną zarówno w zakresie teorii, jak i praktycznych aspektów wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Studenci kierunku nie tylko słuchają wykładów, ale także uczą się wypełniania deklaracji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, pisania opinii podatkowych, odwołań, zażaleń, skarg do sądów administracyjnych i innych pism procesowych, a ponadto rozwikłują skomplikowane kazusy, korzystając z nabytych umiejętności interpretacji prawa podatkowego, którego stopień zawiłości jest powszechnie znany.

Kierunek został objęty patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, czyli organu zarządzającego samorządu zawodowego doradców podatkowych. Przewodnicząca Rady, prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, jest jednocześnie członkiem Rady Programowej kierunku. Daje to gwarancję adekwatności programu studiów do potrzeb zawodowych przyszłych doradców podatkowych.

 • PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów na międzywydziałowym kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe pozwalają na samodzielne prowadzenie działalności doradztwa podatkowego (po uzyskaniu uprawnień zawodowych), a także na zatrudnienie – w tym także na stanowiskach kierowniczych – w kancelariach doradztwa podatkowego, kancelariach biegłych rewidentów i kancelariach prawniczych, biurach rachunkowych, administracji skarbowej, a także w działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców.

 • ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

W dniu 14 września 2016 r. Uniwersytet Gdański jako pierwsza uczelnia w Polsce oraz Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. Doradztwa Podatkowego, działająca przy Ministerstwie Finansów, podpisały umowę, na mocy której absolwenci kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe II stopnia, którzy rozpoczną studia począwszy od roku akademickiego 2016/2017, będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Umowa stanowi realizację rozwiązań przewidzianych w art. 168b Prawa o szkolnictwie wyższym oraz art. 22 ust. 13a ustawy o doradztwie podatkowym.

Warunkiem koniecznym uzyskania prawa do zwolnienia jest dokonanie wyboru i zaliczenie w toku studiów trzech wykładów do wyboru:
1. "Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego",
2. "Postępowanie administracyjne",
3. "Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego".

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Administracja podatkowa 4 10 10 WPiA
2 Ekonomia 4 14 14 KFiRF
3 Język obcy 2 18 18 SJO
4 Prawo administracyjne 6 30 15 15 WPiA
5 Prawo cywilne 6 30 15 15 WPiA
6 Zarządzanie przedsiębiorstwem 4 20 10 10 OiZ
7 Źródła i wykładnia prawa podatkowego 4 15 15 WPiA
RAZEM 30 - 137 79 58 0 0 -
SEMESTR II
1 Finanse publiczne 5 20 10 10 KFiRF
2 Język obcy 2 18 18 SJO
3 Prawo cywilne 7 20 10 10 WPiA
4 Przedmioty do wyboru (2 x 10 godzin) 2 20 20 WZ
5 Rachunkowość 6 26 10 16 KR
6 Teoria podatku i opodatkowania 4 10 10 WPiA
7 Ubezpieczenia społeczne 4 20 10 10 KFiRF
RAZEM 30 - 134 70 64 0 0 -
SEMESTR III
1 Controlling finansowy w przedsiębiorstwie 3 10 10 KFP
2 Finanse przedsiębiorstw 4 20 10 10 KFP
3 Język obcy 2 18 18 SJO
4 Podatki i opłaty samorządowe 5 24 10 14 KFiRF/WZ
5 Podstawy statystyki 4 20 10 10 KS
6 Prawo przedsiębiorców 4 20 10 10 WPiA
7 Rachunkowość finansowa 5 26 10 16 KR
8 Wykłady do wyboru (3 x 10 godzin) 3 30 30 WPiA
RAZEM 30 - 168 90 78 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 4 24 10 14 KFP
2 Język obcy 2 18 18 SJO
3 Prawo przedsiębiorców 7 30 15 15 WPiA
4 Prawo zobowiązań podatkowych 5 40 20 20 WPiA
5 Seminaria 5 16 16 KFiRF/WPiA
6 Ubezpieczenia gospodarcze 4 10 10 KFiRF
7 Wykłady do wyboru (3 x 10 godzin) 3 30 30 WZ
RAZEM 30 - 168 85 67 0 16 -
SEMESTR V
1 Podatki bezpośrednie 5 34 14 20 KFiRF/WPiA
2 Podatki pośrednie 5 34 14 20 KFiRF/WPiA
3 Podatki w księgach rachunkowych 3 16 16 KR
4 Prawo karne skarbowe 3 20 10 10 WPiA
5 Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych 4 26 16 10 KR
6 Seminaria 4 16 16 KFiRF/WPiA
7 Wykłady do wyboru (3 x 10 godzin) 6 30 30 WPiA
RAZEM 30 - 176 100 60 0 16 -
SEMESTR VI
1 Analiza podatkowa 5 28 14 14 KFiRF/WPiA
2 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny 2 10 10 KFiRF
3 Postępowania podatkowe i administracyjnosądowe 4 30 15 15 WPiA
4 Rynki finansowe 5 20 10 10 KB
5 Seminaria 6 16 16 KFiRF/WPiA
6 Wykłady do wyboru (3 x 10 godzin) 6 30 30 WZ
7 Zarządzanie ryzykiem 2 10 10 KFiRF
RAZEM 30 - 144 89 39 0 16 -
ŁĄCZNIE 180 - 927 513 366 0 48 -
« wróć