Strona główna » Rekrutacja
Kryteria kwalifikacji

Kierunek: Zarządzanie

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Kryterium podstawowe:
Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt1)

2. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Kandydat wybiera preferowane specjalności w ramach danego kierunku podczas rejestracji w systemie IRK.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 47/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020

 

Kierunek: Informatyka i ekonometria

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Kryterium podstawowe:
Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt1)

2. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Kandydat wybiera preferowane specjalności w ramach danego kierunku podczas rejestracji w systemie IRK.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 47/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020

 

Kierunek: Finanse i Rachunkowość:

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Suma punktów za oceny z 6 przedmiotów realizowanych na studiach wyższych: Finanse przedsiębiorstwa, Bankowość, Rachunkowość, Statystyka, Finanse publiczne, Język obcy - max. 30 pkt.

 

Oceny w innej skali są dostosowywane do skali 2-51)

Ocena za dany przedmiot zostanie uznana przez Komisję Rekrutacyjną, jeżeli program przedmiotu pokrywa się z programem realizowanym na studiach I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UG oraz liczba punktów ECTS za ten przedmiot jest co najmniej równa liczbie punktów przyznanych danemu przedmiotowi na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UG.

W przypadku braku oceny z danego przedmiotu, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot.

Wykaz ocen i skala ocen powinny być potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem.

 1) Dla ocen uzyskanych w skali innej niż 2-5 zastosowanie mają przepisy dotyczące przeliczenia ocen na dyplomie, określone w § 7, ust. 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Kandydat wybiera preferowane specjalności w ramach danego kierunku podczas rejestracji w systemie IRK.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 47/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020

Kierunek: Finanse i Rachunkowość:

moduł specjlanościowy: Finance and Accounting 

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Suma punktów za oceny z 7 przedmiotów realizowanych na studiach wyższych: Finanse przedsiębiorstwa, Bankowość, Rachunkowość, Statystyka, Analiza finansowa, Mikroekonomia lub Ekonomia, Język angielski - max. 35 pkt.

Oceny w innej skali są dostosowywane do skali 2-51)

Ocena za dany przedmiot zostanie uznana przez Komisję Rekrutacyjną, jeżeli program przedmiotu pokrywa się z programem realizowanym na studiach I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UG oraz liczba punktów ECTS za ten przedmiot jest co najmniej równa liczbie punktów przyznanych danemu przedmiotowi na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UG.

W przypadku braku oceny z danego przedmiotu, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot.

Wyjątkiem jest przedmiot Język angielski, który może zostać udokumentowany za pomocą certyfikatu językowego. Maksymalną ocenę uzyskują osoby, które uzyskały certyfikat CPE, CAE lub wynik TOEFL przekraczający 75 punktów.

Wykaz ocen i skala ocen powinny być potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem.

1)  Dla ocen uzyskanych w skali innej niż 2-5 zastosowanie mają przepisy dotyczące przeliczenia ocen na dyplomie, określone w § 7, ust. 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Uwaga:

Studia na module specjalnościowym Finance and Accounting, jako prowadzone w języku angielskim.

 

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 są bezpłatne.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 47/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020

 

Kierunek: Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

  1. Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt1) ,
  2. Rozmowa kwalifikacyjna – max 50 pkt.   Termin rozmowy - 29.07.2019 (W przypadku dużej ilości kandydatów rozmowy mogą się odbyć również 30.07.2019r.)

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę predyspozycji kandydata do studiowania na kierunku Ubezpieczenia - obejmować będzie m.in. poznanie źródeł jego motywacji, umiejętności myślenia poza schematami, a także ocenę kompetencji społecznych.

 1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Uwaga:
Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Senat UG w terminie do dnia 31.03.2019 r.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 47/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020