Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:05
Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem
Studia:
I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • makroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania małych firm
 • koncepcji zarządzania małym przedsiębiorstwem
 • kluczowych aspektów prawnych, w tym prawa cywilnego i prawa pracy,
 • zarządzania strategicznego, w tym budowania strategii marketingowych dla przedsiębiorstwa,
 • metod ilościowych niezbędnych w analizie i ocenie funkcjonowania firmy,
 • pozabankowych źródeł finansowania działalności,
 • wymogów formalno-prawnych w zakresie rejestracji przedsiębiorstwa w krajach UE,
 • uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych,
 • rachunkowości menedżerskiej,
 • profesjonalnego zarządzania w przedsiębiorstwie,
 • etyki zarządzania przedsiębiorstwem,
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • potrafi identyfikować ryzyko w działalności i zna metody zarządzania tym ryzykiem,
 • rozumie rolę i funkcje instytucji otoczenia biznesu oraz potrafi korzystać z instytucjonalnych form wspierania przedsiębiorczości,
 • potrafi aplikować o zewnętrzne środki finansowe, w tym środki z Unii Europejskiej,
 • potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania rynku,
 • potrafi profesjonalnie zarządzać firmą, zna i rozumie kluczowe procesy w niej zachodzące,
 • potrafi sporządzać plany gospodarcze o charakterze zarówno operacyjnym, taktycznym, jak i strategicznym,
 • potrafi tworzyć i realizować strategie marketingowe,
 • potrafi rozpoznawać ryzyko w działalności przedsiębiorstwa i nim zarządzać,
 • potrafi wdrażać innowacje w przedsiębiorstwie i zarządzać nimi,
 • rozumie rolę i potrafi zarządzać kultura organizacyjną w przedsiębiorstwie,
 • przeprowadzi pełną analizę ekonomiczno-finansową podmiotu gospodarczego,
 • planowania międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa i zarządzać nim w skali globalnej,
 • potrafi komunikować się i negocjować.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • przedsiębiorca (właściciel firmy),
 • prezes, zastępca prezesa,
 • kierownik,
 • ekonomista,
 • specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania,
 • specjalista ds. konsultingu dla MSP,
 • animator gospodarczy.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa rodzinne,
 • instytucje otoczenia biznesu np. centra, agencje wspierania przedsiębiorczości,
 • jednostki samorządu terytorialnego ( komórki wspierające rozwój gospodarczy).
Informacje o specjalności

Specjalność Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem od lat przyciąga wszystkich,  którzy  swoje życiowe drogi wiążą z  posiadaniem własnego biznesu.  Jest to szczególnie mocno odczuwane podczas rekrutacji kandydatów na II stopień  studiów tzw. magisterskich. W wyniku  rekrutacji, wraz z rozpoczęciem zajęć w październiku każdego roku  okazuje się, że  w jednej grupie studenckiej spotykają  się absolwenci studiów licencjackich o profilu nie tylko ekonomicznym ale także politechnicznym, humanistycznym, psychologicznym, kosmetycznym czy nawet artystycznym.  Różnorodność studentów i zajęć wyzwala wiele ciekawych sytuacji ale także generuje   inspirujące pomysły na przyszłość. Nierzadko pomysł na własna firmę zaczynać dojrzewać w trakcie studiów.

Różnorodność zainteresowań i przygotowania kandydatów powodują, że program, który proponowany jest w ramach specjalności Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem ma charakter  po pierwsze: interdyscyplinarny,  po drugie: ukierunkowany praktycznie.    Dlatego m.in. w tzw. ścieżce kształcenia  znajdują się  przedmioty dotyczące różnych aspektów zarządzania  przedsiębiorstwem, m.in. zarządzania finansami, ryzkiem, projektami, kadrami, marketingiem oraz takie, w ramach których studenci bezpośrednio, poprzez cykl zajęć terenowych,  mają możliwość poznania   instytucji otoczenia biznesu. 

Wielu spośród studentów tej specjalności to osoby, które nie muszą niczego w biznesie zaczynać od zera ale przychodzą na Wydział Zarządzania UG  po to, aby dokonać sukcesji w przedsiębiorstwach swoich rodziców.  Ważne staje się właściwe zaplanowanie  sukcesji, a w jej ramach odpowiednie przygotowanie sukcesora to nowej roli. Taki jest również cel kształcenia na tej specjalności.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Mikroekonomia 6 E/Z 45 30 15
2 Prawo 3 Z 30 30
3 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 E/Z 45 15 30
4 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15
5 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
6 Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 -
SEMESTR II
1 Bankowość 4 E 8 8
2 Finanse 5 E/Z 30 20 10
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6
5 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 E/Z 16 8 8
6 Podstawy zarządzania 8 E/Z 60 36 24
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 -
SEMESTR III
1 Finanse przedsiębiorstw 6 E/Z 48 30 18
2 Język angielski* 2 Z 30 30
3 Marketing 5 E/Z 48 30 18
4 Nauka o organizacji 5 E/Z 45 30 15
5 Procesy informacyjne w zarządzaniu 1 Z 12 12
6 Rachunkowość finansowa 5 E/Z 36 12 24
7 Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8
8 Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8
9 Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 3 E 8 8
2 Badania marketingowe 3 Z 24 16 8
3 Decyzje założycielskie przedsiębiorstw 3 Z 16 8 8
4 Ekonomika przedsiębiorstw 8 E/Z 40 20 20
5 Język angielski* 2 Z 30 30
6 Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8
7 Otoczenie biznesu 2 Z 8 8
8 Partnerstwo i współpraca w biznesie 4 Z 16 8 8
9 Zarządzanie innowacjami 1 Z 8 8
10 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
RAZEM 30 - 166 84 82 0 0 -
SEMESTR V
1 E-biznes 2 Z 8 8
2 Fuzje i przejęcia 3 Z 14 14
3 Język angielski* 2 E/Z 30 30
4 Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8
5 Ochrona środowiska 2 Z 8 8
6 Polityka produktu w MSP 2 Z 16 16
7 Praktyka zawodowa 2 Z 0 120
8 Promocja w MSP 3 E/Z 20 10 10
9 Seminarium licencjackie 2 Z 14 14
10 Systemy wczesnego ostrzegania 3 Z 32 16 16
11 Zarządzanie kapitałem intelektualnym 1 Z 8 8
12 Zarządzanie projektami 3 E/Z 24 16 8
13 Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 E/Z 36 24 12
RAZEM 30 - 218 128 76 0 14 -
SEMESTR VI
1 Ewidencja działalności i rozliczenia podatkowe MSP 3 Z 16 16
2 Metody wyceny przedsiębiorstw 3 Z 14 6 8
3 Rynki finansowe 2 E/Z 16 8 8
4 Seminarium licencjackie 8 Z 14 14
5 Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 8 8
6 System wynagradzania i oceniania pracowników 3 Z 14 14
7 Ubezpieczenia w działalności gospodarczej 3 Z 10 10
8 Zachowania organizacyjne 5 E/Z 36 24 12
9 Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8
RAZEM 30 - 136 94 28 0 14 -
ŁĄCZNIE 180 - 1177 694 455 0 28 -
« wróć