Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:05
Podatki i doradztwo podatkowe
Studia:
I stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • form ewidencji podatkowej,
 • prawa podatkowego,
 • zarządzania ryzykiem,
 • systemu administracji podatkowej i skarbowej,
 • ordynacji podatkowej,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizy systemu podatkowego,
 • posługiwania się technikami zarządzania podatkami,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • formułowania i realizacji strategii podatkowych przedsiębiorstw.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • księgowego,
 • doradcy finansowego,
 • doradcy podatkowego (po zdaniu stosownych egzaminów),
 • konsultanta,
 • doradcy klienta detalicznego i biznesowego.
 • analizy systemu podatkowego,
 • posługiwania się technikami zarządzania podatkami,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • formułowania i realizacji strategii podatkowych przedsiębiorstw.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców,
 • kancelariach doradztwa podatkowego,
 • kancelariach prawniczych (w szczególności radcowskich i adwokackich),
 • biurach rachunkowych,
 • firmach konsultingowych,
 • podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • urzędach organów podatkowych, w tym w szczególności urzędach i izbach skarbowych oraz celnych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych kolegiach odwoławczych, Ministerstwie Finansów,
 • urzędach kontroli skarbowej
Informacje o specjalności
Informacje o kierunku

Podatki i Doradztwo Podatkowe na UG to międzywydziałowy - nowoczesny, prekursorski kierunek studiów powołany wysiłkiem dwóch kooperujących wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania.

Kierunek studiów Podatki i Doradztwo podatkowe łączy wybrane elementy kształcenia na kierunku Prawo i kierunku Administracja w zakresie prawa podatkowego, prawa cywilnego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie.

Kierunek obejmuje niemal całość zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego oraz znaczną część zagadnień objętych egzaminem na biegłego rewidenta. Ukończenie studiów na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe nie daje jednak prawa do wpisu na listę doradców podatkowych lub do rejestru biegłych rewidentów. Niezbędne jest do tego odbycie praktyk, aplikacji (wyłącznie w przypadku biegłego rewidenta) oraz zdanie stosownych egzaminów.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Administracja podatkowa 4 10 10 WPiA
2 Ekonomia 4 14 14 KFiRF
3 Język obcy 2 18 18 SJO
4 Prawo administracyjne 6 30 15 15 WPiA
5 Prawo cywilne 6 30 15 15 WPiA
6 Zarządzanie przedsiębiorstwem 4 20 10 10 OiZ
7 Źródła i wykładnia prawa podatkowego 4 15 15 WPiA
RAZEM 30 - 137 79 58 0 0 -
SEMESTR II
1 Finanse publiczne 5 20 10 10 KFiRF
2 Język obcy 2 18 18 SJO
3 Prawo cywilne 7 20 10 10 WPiA
4 Przedmioty do wyboru (2 x 10 godzin) 2 20 20 WZ
5 Rachunkowość 6 26 10 16 KR
6 Teoria podatku i opodatkowania 4 10 10 WPiA
7 Ubezpieczenia społeczne 4 20 10 10 KFiRF
RAZEM 30 - 134 70 64 0 0 -
SEMESTR III
1 Controlling finansowy w przedsiębiorstwie 3 10 10 KFP
2 Finanse przedsiębiorstw 4 20 10 10 KFP
3 Język obcy 2 18 18 SJO
4 Podatki i opłaty samorządowe 5 24 10 14 KFiRF/WZ
5 Podstawy statystyki 4 20 10 10 KS
6 Prawo przedsiębiorców 4 20 10 10 WPiA
7 Rachunkowość finansowa 5 26 10 16 KR
8 Wykłady do wyboru (3 x 10 godzin) 3 30 30 WPiA
RAZEM 30 - 168 90 78 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 4 24 10 14 KFP
2 Język obcy 2 18 18 SJO
3 Prawo przedsiębiorców 7 30 15 15 WPiA
4 Prawo zobowiązań podatkowych 5 40 20 20 WPiA
5 Seminaria 5 16 16 KFiRF/WPiA
6 Ubezpieczenia gospodarcze 4 10 10 KFiRF
7 Wykłady do wyboru (3 x 10 godzin) 3 30 30 WZ
RAZEM 30 - 168 85 67 0 16 -
SEMESTR V
1 Podatki bezpośrednie 5 34 14 20 KFiRF/WPiA
2 Podatki pośrednie 5 34 14 20 KFiRF/WPiA
3 Podatki w księgach rachunkowych 3 16 16 KR
4 Prawo karne skarbowe 3 20 10 10 WPiA
5 Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych 4 26 16 10 KR
6 Seminaria 4 16 16 KFiRF/WPiA
7 Wykłady do wyboru (3 x 10 godzin) 6 30 30 WPiA
RAZEM 30 - 176 100 60 0 16 -
SEMESTR VI
1 Analiza podatkowa 5 28 14 14 KFiRF/WPiA
2 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny 2 10 10 KFiRF
3 Postępowania podatkowe i administracyjnosądowe 4 30 15 15 WPiA
4 Rynki finansowe 5 20 10 10 KB
5 Seminaria 6 16 16 KFiRF/WPiA
6 Wykłady do wyboru (3 x 10 godzin) 6 30 30 WZ
7 Zarządzanie ryzykiem 2 10 10 KFiRF
RAZEM 30 - 144 89 39 0 16 -
ŁĄCZNIE 180 - 927 513 366 0 48 -
« wróć