Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:05
Inwestycje i nieruchomości
Studia:
I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • podstaw teorii ekonomii,
 • podstaw zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu prawnym, organizacyjnym, marketingowym, finansowym i narzędziowym,
 • zarządzania inwestycjami przedsiębiorstw: rzeczowymi i finansowymi,
 • gospodarowania nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie rynku nieruchomości, wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami,  pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu  zarządzania przedsiębiorstwem,
 • poznania źródeł finansowania przedsiębiorstwa, zwłaszcza inwestycji  i sposobów ich optymalizacji,
 • przygotowania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • poznania funkcjonowania rynku finansowego,
 • efektywnego inwestowania w papiery wartościowe,
 • inwestowania na rynku nieruchomości,
 • poznania uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funkcjonowania rynku nieruchomości,
 • wyceny nieruchomości w ujęciu podstawowym,
 • zapoznania się z podstawami  zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania przedsiębiorstwem.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • specjalisty średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie,
 • specjalisty do spraw zarządzania inwestycjami w przedsiębiorstwie,
 • specjalisty w zakresie przygotowania i oceny projektu inwestycyjnego,
 • zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 • pracownika średniego szczebla w banku i biurze maklerskim.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami,
 • bankach, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • firmach konsultingowych,
 • instytucjach publicznych,
 • własnej firmie,
 • firmie deweloperskiej.
Informacje o specjalności

Studia na specjalności  INWESTYCJE  I  NIERUCHOMOŚCI  pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy, o szerokim,  w wymiarze merytorycznie i interdyscyplinarnym, charakterze. Program studiów zawiera trzy, realizowane jednocześnie, moduły merytoryczne. Pierwszy z nich – projekty inwestycyjne, zawiera szeroką wiedzę w zakresie przygotowania, finansowania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, zwłaszcza przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, także współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Drugi moduł edukacyjny to rynki finansowe. Studia w tym obszarze wiedzy dotyczą zagadnień  funkcjonowania rynków finansowych,  instrumentów finansowych, zasad  alokacji kapitału, ryzyka inwestycyjnego,  instytucjonalizacji tegoż rynku. Trzecim modułem edukacyjnym specjalności  INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI jest gospodarowanie nieruchomościami, zwłaszcza wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, obrót, doradztwo  i inwestowanie.

 Atuty specjalności

 • Zgodnie z art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0, poz. 1774) Absolwent po ukończeniu specjalności Inwestycje i Nieruchomości na studiach stacjonarnych UG, łącznie na studiach pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia (studia licencjackie i studia magisterskie), spełnia jeden z wymogów ustawowych ubiegania się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
 • Program studiów jest unikatowy, odpowiada trendom edukacyjnym w krajach Europy Zachodniej.
 • Program specjalności, obejmujący studia dwustopniowe (licencjackie i magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, posiada certyfikat CEPI Eur - European Council for Real Estate Professions w Brukseli, w zakresie nieruchomości.
 • Ważnym elementem dydaktycznym są liczne zajęcia praktyczne umożliwiające nabycie umiejętności w zakresie optymalizacji decyzji gospodarczych w sferze inwestycyjnej i nieruchomościowej.  Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy Katedry posiadający licencje zawodowe, między innymi maklerzy papierów wartościowych, licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy i pośrednicy na rynku nieruchomości. Zajęcia dydaktyczne prowadza również liczni eksperci z praktyki.
 • Realizowany model edukacyjny przygotowuje absolwenta do pracy o poszukiwanych umiejętnościach, zwłaszcza  na rynku nieruchomości  i w sferze inwestycyjnej przedsiębiorstw i instytucji.

 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Mikroekonomia 6 E/Z 45 30 15
2 Prawo 3 Z 30 30
3 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 E/Z 45 15 30
4 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15
5 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
6 Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 -
SEMESTR II
1 Bankowość 4 E 8 8
2 Finanse 5 E/Z 30 20 10
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6
5 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 E/Z 16 8 8
6 Podstawy zarządzania 8 E/Z 60 36 24
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 -
SEMESTR III
1 Finanse przedsiębiorstw 6 E/Z 48 30 18
2 Język angielski* 2 Z 30 30
3 Marketing 5 E/Z 48 30 18
4 Nauka o organizacji 5 E/Z 45 30 15
5 Procesy informacyjne w zarządzaniu 1 Z 12 12
6 Rachunkowość finansowa 5 E/Z 36 12 24
7 Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8
8 Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8
9 Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 3 E 8 8
2 Badania marketingowe 3 Z 24 16 8
3 Inwestycje na rynku kapitałowym 5 E/Z 26 8 18
4 Język angielski* 2 Z 30 30
5 Matematyka finansowa 2 Z 8 8
6 Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8
7 Podstawy gospodarki nieruchomościami 4 Z 12 12
8 Prawo w inwestycjach i nieruchomościach 2 Z 10 10
9 Projekty z funduszy UE 2 Z 10 10
10 Rynek nieruchomości 3 Z 12 12
11 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
RAZEM 30 - 156 84 72 0 0 -
SEMESTR V
1 Inwestycje w wartości niematerialne i prawne 2 Z 8 8
2 Język angielski* 2 E/Z 30 30
3 Komputerowe wspomaganie decyzji inwestycyjnych 2 Z 8 8
4 Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8
5 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych 4 E/Z 30 10 10 10
6 Ochrona środowiska 2 Z 8 8
7 Podstawy budownictwa i kosztorysowania 2 Z 10 10
8 Praktyka zawodowa 2 Z 0 120
9 Seminarium licencjackie 2 Z 14 14
10 Zarządzanie projektami 3 E/Z 24 16 8
11 Zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych FIDIC 2 Z 6 6
12 Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym 2 Z 6 6
13 Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 E/Z 36 24 12
RAZEM 30 - 188 96 60 18 14 -
SEMESTR VI
1 Finansowanie inwestycji i nieruchomości 3 Z 20 10 10
2 Inwestowanie na rynku nieruchomości 2 E/Z 28 10 18
3 Podatki w działalności gospodarczej 1 Z 6 6
4 Podstawy zarządzania nieruchomościami 3 Z 36 18 18
5 Pośrednictwo i komercjalizacja nieruchomości 3 Z 12 12
6 Rynki finansowe 2 E/Z 16 8 8
7 Seminarium licencjackie 8 Z 14 14
8 Symulacje w rachunku opłacalności inwestycji 1 Z 6 6
9 Zachowania organizacyjne 5 E/Z 36 24 12
10 Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8
RAZEM 30 - 182 96 72 0 14 -
ŁĄCZNIE 180 - 1183 664 473 18 28 -
« wróć