Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:05
Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa
Studia:
I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
  • uruchamiania działalności gospodarczej ( w tym procedur związanych z rejestracją przedsiębiorstwa),
  • zarządzania przedsiębiorstwem, w tym m. in. zarządzania produkcją, zarządzania logistyką, zarządzania innowacjami,
  • zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w tym: oceny standingu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw,
  • restrukturyzacji przedsiębiorstw,
  • wykorzystania instrumentów IT w procesie planowania i podejmowania decyzji,
  • wykorzystania podstawowych metod statystycznych w procesie zarządzania firmą,
  • organizacyjnych, marketingowych, finansowych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych, tak dużych, jak i z sektora MSP,
  • technik planowania projektów,
  • ochrony i zarządzania własnością intelektualną,
  • form powiązań gospodarczych i współdziałania przedsiębiorstw.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
  • opracowywania biznesplanu,
  • diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy,
  • praktyczne umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w analizie i prognozie finansowej,
  • analizy wypłacalności i bezpieczeństwa finansowego partnerów strategicznych,
  • zna procesy zachodzące na  rynku kapitałowym i pieniężnym,
  • analizowania otoczenia firmy, w tym wykorzystania badań marketingowych,
  • diagnozowania strategicznego potencjału przedsiębiorstwa na potrzeby opisu projektów gospodarczych (prospekty emisyjne, biznes plany),
  • etycznego funkcjonowania w świecie biznesu,
  • przewidywania i zarządzania ryzykiem.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
  • menedżera średniego i wyższego szczebla,
  • analityka procesów ekonomicznych,
  • doradcy biznesowego,
  • przedsiębiorcy,
  • asystenta kierownika projektu.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
  • własna działalność gospodarcza
  • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
  • instytucje administracji państwowej i samorządowej
  • firmy doradcze

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Mikroekonomia 6 E/Z 45 30 15
2 Prawo 3 Z 30 30
3 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 E/Z 45 15 30
4 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15
5 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
6 Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 -
SEMESTR II
1 Bankowość 4 E 8 8
2 Finanse 5 E/Z 30 20 10
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6
5 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 E/Z 16 8 8
6 Podstawy zarządzania 8 E/Z 60 36 24
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 -
SEMESTR III
1 Finanse przedsiębiorstw 6 E/Z 48 30 18
2 Język angielski* 2 Z 30 30
3 Marketing 5 E/Z 48 30 18
4 Nauka o organizacji 5 E/Z 45 30 15
5 Procesy informacyjne w zarządzaniu 1 Z 12 12
6 Rachunkowość finansowa 5 E/Z 36 12 24
7 Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8
8 Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8
9 Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 3 E 8 8
2 Badania marketingowe 3 Z 24 16 8
3 Decyzje założycielskie przedsiębiorstw 3 Z 16 8 8
4 Ekonomika przedsiębiorstw 8 E/Z 40 20 20
5 Język angielski* 2 Z 30 30
6 Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8
7 Otoczenie biznesu 2 Z 8 8
8 Partnerstwo i współpraca w biznesie 4 Z 16 8 8
9 Zarządzanie innowacjami 1 Z 8 8
10 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
RAZEM 30 - 166 84 82 0 0 -
SEMESTR V
1 E-biznes 2 Z 8 8
2 Język angielski* 2 E/Z 30 30
3 Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8
4 Ochrona środowiska 2 Z 8 8
5 Praktyka zawodowa 2 Z 0 120
6 Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym i pieniężnym 8 E/Z 26 12 14
7 Seminarium licencjackie 2 Z 14 14
8 Systemy wczesnego ostrzegania 3 Z 32 16 16
9 Zarządzanie kapitałem intelektualnym 1 Z 8 8
10 Zarządzanie projektami 3 E/Z 24 16 8
11 Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 E/Z 36 24 12
RAZEM 30 - 194 100 80 0 14 -
SEMESTR VI
1 Metody ilościowe dla analityków finansowych 3 Z 24 12 12
2 Metody wyceny przedsiębiorstw 2 Z 14 6 8
3 Rynki finansowe 2 E/Z 16 8 8
4 Seminarium licencjackie 8 Z 14 14
5 Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 8 8
6 Systemy zarządzania środowiskowego 3 Z 20 20
7 Ubezpieczenia w działalności gospodarczej 2 Z 10 10
8 Zachowania organizacyjne 5 E/Z 36 24 12
9 Zarządzanie produkcją 2 Z 16 8 8
10 Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8
RAZEM 30 - 166 104 48 0 14 -
ŁĄCZNIE 180 - 1183 676 479 0 28 -
« wróć