Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 20:41
Podatki i doradztwo podatkowe
Studia:
I stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • form ewidencji podatkowej,
 • prawa podatkowego,
 • zarządzania ryzykiem,
 • systemu administracji podatkowej i skarbowej,
 • ordynacji podatkowej,
 • postępowania przed sądami administracyjnymi.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizy systemu podatkowego,
 • posługiwania się technikami zarządzania podatkami,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • formułowania i realizacji strategii podatkowych przedsiębiorstw.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • księgowego,
 • doradcy finansowego,
 • doradcy podatkowego (po zdaniu stosownych egzaminów),
 • konsultanta,
 • doradcy klienta detalicznego i biznesowego.
 • analizy systemu podatkowego,
 • posługiwania się technikami zarządzania podatkami,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • formułowania i realizacji strategii podatkowych przedsiębiorstw.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców,
 • kancelariach doradztwa podatkowego,
 • kancelariach prawniczych (w szczególności radcowskich i adwokackich),
 • biurach rachunkowych,
 • firmach konsultingowych,
 • podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • urzędach organów podatkowych, w tym w szczególności urzędach i izbach skarbowych oraz celnych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych kolegiach odwoławczych, Ministerstwie Finansów,
 • urzędach kontroli skarbowej
Informacje o specjalności
Informacje o kierunku

Podatki i Doradztwo Podatkowe na UG to międzywydziałowy - nowoczesny, prekursorski kierunek studiów powołany wysiłkiem dwóch kooperujących wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania.

Kierunek studiów Podatki i Doradztwo podatkowe łączy wybrane elementy kształcenia na kierunku Prawo i kierunku Administracja w zakresie prawa podatkowego, prawa cywilnego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie.

Kierunek obejmuje niemal całość zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego oraz znaczną część zagadnień objętych egzaminem na biegłego rewidenta. Ukończenie studiów na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe nie daje jednak prawa do wpisu na listę doradców podatkowych lub do rejestru biegłych rewidentów. Niezbędne jest do tego odbycie praktyk, aplikacji (wyłącznie w przypadku biegłego rewidenta) oraz zdanie stosownych egzaminów.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Ekonomia 5 30 30 KFiRF
2 Język obcy 2 30 30 SJO
3 Prawo administracyjne 7 60 30 30 WPIA
4 Prawo cywilne 6 40 20 20 WPIA
5 Zarządzanie przedsiębiorstwem 5 30 15 15 OiZ
6 Źródła i wykładnia prawa podatkowego 5 30 30 WPIA
RAZEM 30 - 220 125 95 0 0 -
SEMESTR II
1 Administracja podatkowa 4 20 20 WPIA
2 Finanse publiczne 4 30 15 15 KFiRF
3 Język obcy 2 30 30 SJO
4 Prawo cywilne 7 60 30 30 WPIA
5 Przedmioty do wyboru (2 x 15 godzin) 2 30 30 WZ
6 Rachunkowość 6 45 15 30 KR
7 Teoria podatku i opodatkowania 4 20 20 WPIA
8 Wychowanie fizyczne 1 30 30 SWF
RAZEM 30 - 265 130 135 0 0 -
SEMESTR III
1 Cotrolling finansowe w przedsiębiorstwie 2 15 15 KFP
2 Język obcy 2 30 30 SJO
3 Podatki i opłaty samorządowe 5 50 20 30 KFiRF/WPIA
4 Podstawy statystyki 3 30 15 15 KS
5 Prawo przedsiębiorców 4 40 20 20 WPIA
6 Prawo zobowiązań podatkowych 4 30 15 15 WPIA
7 Rachunkowość finansowa 4 45 15 30 KR
8 Ubezpieczenia społeczne 3 30 15 15 KFiRF
9 Wykłady do wyboru (3 x 15 godzin) 3 45 45 WPIA
RAZEM 30 - 315 160 155 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 4 45 15 30 KFP
2 Finanse przedsiębiorstw 4 30 15 15 KFP
3 Język obcy 2 30 30 SJO
4 Praktyki (75 godzin) 2 0
5 Prawo przedsiębiorców 7 60 30 30 WPIA
6 Prawo zobowiązań podatkowych 5 40 20 20 WPIA
7 Seminaria 2 30 30 KFiRF/WPiA
8 Ubezpieczenia gospodarcze 1 15 15 KFiRF
9 Wykłady do wyboru (3 x 15 godzin) 3 45 45 WZ
RAZEM 30 - 295 140 125 0 30 -
SEMESTR V
1 Podatki bezpośrednie 5 60 30 30 KFiRF/WPIA
2 Podatki pośrednie 5 60 30 30 KFiRF/WPIA
3 Podatki w księgach rachunkowych 3 30 30 KR
4 Prawo karne skarbowe 3 40 20 20 WPIA
5 Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych 4 45 30 15 KR
6 Seminaria 4 30 30 KFiRF/WPIA
7 Wykłady do wyboru (3 x 15 godzin) 6 45 45 WPIA
RAZEM 30 - 310 185 95 0 30 -
SEMESTR VI
1 Analiza podatkowa 5 60 30 30 KFiRF/WPIA
2 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny 2 15 15 KFiRF
3 Postępowania podatkowe i administracyjnosądowe 5 60 30 30 WPIA
4 Rynki finansowe 4 30 15 15 KB
5 Seminaria 6 30 30 KFiRF/WPIA
6 Wykłady do wyboru (3 x 15 godzin) 6 45 45 WZ
7 Zarządzanie ryzykiem 2 15 15 KFiRF
RAZEM 30 - 255 150 75 0 30 -
ŁĄCZNIE 180 - 1660 890 680 0 90 -
« wróć