Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 20:41
Analityka gospodarcza
Studia:
I stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • ekonomii, finansów i zarządzania umożliwiającą zrozumienie prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki w mikro- i makroskali oraz wymiarze globalnym,
 • statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, matematyki finansowej oraz informatyki dostarczających narzędzi analizy, prognozowania i symulacji zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku, oceny skuteczności polityki gospodarczej i polityk sektorowych oraz efektywności funkcjonowania organizacji nastawionych na zysk i organizacji użyteczności publicznej.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizowania, prognozowania, symulacji oraz projektowania procesu produkcji (zapotrzebowania na wyroby i usługi, zużywane czynniki produkcji, ich cen oraz kosztów produkcji, projektowania procesu produkcji i usług, w tym lokalizacji działalności produkcyjnej i usługowej),
 • analizowania, prognozowania i symulacji procesu konsumpcji (spożycia dóbr i usług w gospodarstwach domowych), kosztów utrzymania oraz warunków życia ludności,
 • analizowania, prognozowania i symulacji rynku pracy (podaży, zapotrzebowania na pracę i bezrobocia w różnych przekrojach oraz czynników je warunkujących),
 • analizowania, prognozowania i symulacji rynku pieniężnego, walutowego (podaży i popytu na pieniądz, struktury terminowej stóp procentowych, kursu walutowego, oceny skuteczności instrumentów polityki pieniężnej) oraz kapitałowego (efektywności rynku, analizy technicznej i fundamentalnej, wyceny instrumentów bazowych i pochodnych, w tym kontraktów terminowych, oceny ryzyka inwestowania oraz tworzenia i oceny efektywności strategii inwestycyjnych), również w kontekście globalnym,
 • zarządzania portfelem aktywów finansowych, zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • analizowania, prognozowania i symulacji ryzyka działalności gospodarczej,
 • oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych i wskazywania sposobów jej poprawy,
 • posługiwania się pakietami komputerowymi umożliwiającymi przeprowadzanie powyższych analiz, prognoz i symulacji oraz komunikowania ich wyników w co najmniej jednym języku obcym.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • analityka, specjalisty ds. produkcji, zaopatrzenia, transportu, reklamy, sprzedaży, finansów, ubezpieczeń,
 • kierownika działu, kierownika małego przedsiębiorstwa,
 • analityka rynku pracy,
 • analityka rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalisty ds. zarządzania aktywami finansowymi,
 • analityka kredytowego, specjalisty ds. zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • analityka, doradcy finansowego (gospodarczego).
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • instytucjach rynku finansowego (na giełdach papierów wartościowych, giełdach towarowych, w biurach maklerskich, bankach inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradztwa finansowego i podatkowego),
 • komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach Unii Europejskiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i urzędach celnych,
 • wywiadowniach gospodarczych,
 • przedsiębiorstwach krajowych (produkcyjnych, handlowych i usługowych) oraz korporacjach międzynarodowych,
 • powadzić własną firmę w zakresie doradztwa gospodarczego.
Informacje o specjalności

Proces dydaktyczny studiów I stopnia na specjalności Analityka gospodarcza koncentruje się na rozszerzeniu znajomości nowoczesnych, zaawansowanych narzędzi analizy procesów gospodarczych oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania. W połączeniu ze wzbogaconą wiedzą odnośnie do funkcjonowania gospodarki umożliwia to zajmowanie stanowisk wymagających łączenia kompetencji analityka, doradcy oraz decydenta na wszystkich szczeblach zarządzania w gospodarce i administracji.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Język angielski 1 Z 30 30
2 Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15
3 Prawo 3 Z 30 30
4 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30
5 Technologia informacyjna 2 Z 30 30
6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
7 Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30
RAZEM 30 - 270 135 135 0 0 -
SEMESTR II
1 Finanse publiczne 4 Z/E 30 15 15
2 Informatyka ekonomiczna 4 Z/E 30 15 15
3 Język angielski 1 Z 30 30
4 Makroekonomia 6 Z/E 45 30 15
5 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 5 Z 45 15 30
6 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 8 Z 90 45 45
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
8 Wychowanie fizyczne 0 Z 30 30
RAZEM 30 - 330 150 180 0 0 -
SEMESTR III
1 Ekonometria 8 Z/E 75 30 15 30
2 Finanse przedsiębiorstw 3 Z/E 30 15 15
3 Język angielski 1 Z 30 30
4 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 30 15 15
5 Podstawy zarządzania 3 Z/E 45 30 15
6 Programowanie komputerów 6 Z/E 60 30 30
7 Ubezpieczenia 3 Z 30 30
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
9 Zarządzanie inwestycjami 2 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 360 195 135 30 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza portfela papierów wartościowych 3 Z 30 15 15
2 Analiza szeregów czasowych 4 Z 30 15 15
3 Bankowość 2 Z 30 15 15
4 Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka 3 Z 15 15
5 Język angielski 2 Z/E 30 30
6 Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15
7 Modelowanie popytu konsumpcyjnego 3 Z 15 15
8 Rachunkowość 4 Z/E 60 30 30
9 Rynki finansowe 3 Z/E 45 30 15
10 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 3 Z 45 45
11 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 345 180 150 15 0 -
SEMESTR V
1 Analiza finansowa 2 Z 30 15 15
2 Badania operacyjne 5 Z/E 60 30 15 15
3 Bazy danych 3 Z/E 45 15 30
4 Instytucje wspólnego inwestowania 3 Z 30 15 15
5 Komputerowe pakiety ekonometryczne 4 Z 30 30
6 Modelowanie makroekonomiczne 4 Z 30 15 15
7 Modelowanie procesu produkcyjnego 3 Z 15 15
8 Praktyka zawodowa 2 Z 0 120
9 Seminarium licencjackie 2 Z 30 30
10 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 300 135 90 45 30 -
SEMESTR VI
1 Analiza fundamentalna 2 Z 30 15 15
2 Analiza techniczna 2 Z 30 15 15
3 Diagnozowanie koniunktury gospodarczej 2 Z 30 15 15
4 Marketing 2 Z 30 15 15
5 Modelowanie procesów finansowych 1 Z 15 15
6 Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15
7 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15
8 Prognozowanie 3 Z/E 30 15 15
9 Projektowanie systemów informatycznych 6 Z/E 60 30 30
10 Seminarium licencjackie 8 Z 35 35
11 Wdw UG 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 320 165 105 15 35 -
ŁĄCZNIE 180 - 1925 960 795 105 65 -
« wróć