Strona główna » Rekrutacja
Kryteria kwalifikacji
Aktualizacja: Środa, 24 lutego 2016 roku, godz. 09:34

Kryteria kwalifikacji na studia niestacjonarne II stopnia

Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przeliczona na punkty (dla kierunków Zarządzanie, Finanse i rachunkowość oraz Informatyka i ekonometria maksymalna liczba punktów wynosi 100, a dla kierunku Podatki i doradztwo podatkowe – 30) w następujący sposób:

Ocena na dyplomie

Kierunki studiów:

Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria

Kierunek studiów

Podatki i doradztwo podatkowe

punkty w przypadku skali ocen:

2–5

2–5,5

2–6

2–5

2–5,5

2–6

6

 

 

100

 

 

30

5,5

 

100

93

 

30

28

5

100

91

85

30

27

26

4,5

90

83

78

27

25

23

4

80

74

70

24

22

21

3,5

70

66

63

21

20

19

3

60

57

55

18

17

17

W przypadku większej liczby kandydatów z tą samą liczbą punktów niż wynosi ustalony limit przyjęć, o przyjęciu na studia decyduje średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych w toku studiów wyższych (bez ocen z egzaminu dyplomowego i z pracy dyplomowej), obliczona do drugiego miejsca po przecinku według skali ocen 2–5 (nie dotyczy kierunku Podatki i doradztwo podatkowe). Oceny w innej skali są dostosowywane do skali 2–5. Weryfikacja średniej następuje na podstawie oryginału lub kserokopii indeksu albo suplementu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną, Biuro Rekrutacji lub uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Dopuszcza się możliwość weryfikacji średniej na podstawie zaświadczenia, którego wzór jest dostępny w systemie IRK.