Strona główna » Rekrutacja
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:03
Zarządzanie w turystyce
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • organizacji firm branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia, turystyka),
 • zarządzania firmami branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia turystyka),
 • organizacji i zarządzania sektorem pośrednictwa i organizacji turystyki w Polsce i Unii Europejskiej,
 • pełnienia ról kierowniczych na średnich i wyższych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach branży turystycznej,
 • organizacji czasu wolnego, turystyki i rekreacji,
 • finansów przedsiębiorstw turystycznych,
 • zarządzania inwestycjami w turystyce,
 • procesów informacyjnych w zarządzaniu turystyką,
 • badań marketingowych rynków turystycznych,
 • geografii turystycznej i krajoznawstwa,
 • psychologii w zarządzaniu firmą turystyczną,
 • prawa turystycznego,
 • obsługi rynku turystycznego i hotelarskiego,
 • zarządzania turystyką i hotelarstwem w mieście i regionie,
 • budowania biznes planów przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • rojektowania złożonych struktur organizacyjnych w hotelarstwie, gastronomii i turystyce i systemów zarządzania nimi,
 • kreowania strategii organizacji usług turystycznych,
 • projektowania systemów informacyjnych,
 • analizy strategii podmiotów hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • organizacja pracy zespołowej w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
 • negocjacji w biznesie turystycznym,
 • projektowania i wdrażania systemów organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
 • twórczej pracy na samodzielnych stanowiskach w hotelarstwie, gastronomii i turystyce.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • kierownik małych, średnich i dużych przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • kierownik wewnętrznych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • specjalista ds. organizacji usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • kierownik recepcji - recepcjonista,
 • kierownik marketingu w hotelach, gastronomii i turystyce,
 • kierownik sali w gastronomii,
 • asystent dyrektora.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa hotelarskie,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa gastronomiczne,
 • małe, średnie, duże przedsiębiorstwa turystyczne (biura podróży, pośrednictwa turystyczne),
 • komórki organizacyjne Polskiej Izby Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • departamenty turystyki w urzędach miast, województw, powiatów, urzędów marszałkowskich,
 • statki pasażerskie,
 • motele, zajazdy, restauracje, pensjonaty itd.,
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie hotelarstwa, gastronomii i turystyki.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 28 14 14 Katedra Ekonometrii
2. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Makroekonomia 5 Z/E 30 20 10 Wydział Ekonomiczny
4. Marketing II 2 E 14 14 Katedra Marketingu
5. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
6. Turystyka krajowa i międzynarodowa 3 Z 10 10 Katedra Marketingu
7. Turystyka zrównoważona 3 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
8. Zarządzanie marketingowe w turystyce 6 Z 18 10 8 Katedra Marketingu
RAZEM 30 - 183 136 47 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Ekonomika usług 2 Z 10 10 Katedra Marketingu
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Kształtowanie produktu turystycznego 4 Z 10 10 Katedra Marketingu
4. Polityka turystyczna 4 Z 16 8 8 Katedra Marketingu
5. Projektowanie organizacji 3 Z 16 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
6. Rachunkowość zarządcza 5 Z/E 28 14 14 Katedra Rachunkowości
7. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie projektami UE 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 127 60 53 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Projektowanie systemów płac 3 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
4. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
5. Zarządzanie jakością i środowiskiem w usługach 5 Z 15 8 7 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Zarządzanie procesami 4 Z/E 28 14 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 54 28 26 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 147 76 57 0 14 0 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
4. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Promocja turystyczna 6 Z 10 10 Katedra Marketingu
6. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 79 65 0 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 536 337 157 0 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć