Strona główna » Rekrutacja
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:03
Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • makroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania małych firm
 • koncepcji zarządzania małym przedsiębiorstwem
 • kluczowych aspektów prawnych, w tym prawa cywilnego i prawa pracy,
 • zarządzania strategicznego, w tym budowania strategii marketingowych dla przedsiębiorstwa,
 • metod ilościowych niezbędnych w analizie i ocenie funkcjonowania firmy,
 • pozabankowych źródeł finansowania działalności,
 • wymogów formalno-prawnych w zakresie rejestracji przedsiębiorstwa w krajach UE,
 • uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych,
 • rachunkowości menedżerskiej,
 • profesjonalnego zarządzania w przedsiębiorstwie,
 • etyki zarządzania przedsiębiorstwem,
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • potrafi identyfikować ryzyko w działalności i zna metody zarządzania tym ryzykiem,
 • rozumie rolę i funkcje instytucji otoczenia biznesu oraz potrafi korzystać z instytucjonalnych form wspierania przedsiębiorczości,
 • potrafi aplikować o zewnętrzne środki finansowe, w tym środki z Unii Europejskiej,
 • potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania rynku,
 • potrafi profesjonalnie zarządzać firmą, zna i rozumie kluczowe procesy w niej zachodzące,
 • potrafi sporządzać plany gospodarcze o charakterze zarówno operacyjnym, taktycznym, jak i strategicznym,
 • potrafi tworzyć i realizować strategie marketingowe,
 • potrafi rozpoznawać ryzyko w działalności przedsiębiorstwa i nim zarządzać,
 • potrafi wdrażać innowacje w przedsiębiorstwie i zarządzać nimi,
 • rozumie rolę i potrafi zarządzać kultura organizacyjną w przedsiębiorstwie,
 • przeprowadzi pełną analizę ekonomiczno-finansową podmiotu gospodarczego,
 • planowania międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa i zarządzać nim w skali globalnej,
 • potrafi komunikować się i negocjować.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • przedsiębiorca (właściciel firmy),
 • prezes, zastępca prezesa,
 • kierownik,
 • ekonomista,
 • specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania,
 • specjalista ds. konsultingu dla MSP,
 • animator gospodarczy.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa rodzinne,
 • instytucje otoczenia biznesu np. centra, agencje wspierania przedsiębiorczości,
 • jednostki samorządu terytorialnego ( komórki wspierające rozwój gospodarczy).
Informacje o specjalności
Informacje dodatkowe

Studiując Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania UG poznasz zagadnienia teoretyczne obejmujące kluczowe aspekty funkcjonowania małego przedsiębiorstwa .  Nabierzesz także praktycznych umiejętności  niezbędnych do uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej.  Program zajęć został przygotowany z myślą o zapoznaniu studenta z różnorodnością aspektów zarządczych, przed którymi stawiani są właściciele małych firm.   Wszyscy Ci,  którzy myślą o swojej przyszłości zawodowej w ramach własnej działalności gospodarczej lub przygotowują się do roli sukcesora w istniejących firmach rodzinnych, będą mieli możliwość   zdobycia wiedzy i umiejętności,  które pozwolą na osiągnięcie binesowego  sukcesu.

 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 28 14 14 Katedra Ekonometrii
2. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Makroekonomia 5 Z/E 30 20 10 Wydział Ekonomiczny
4. Marketing II 2 E 14 14 Katedra Marketingu
5. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
6. Przedsiębiorczość 8 Z 22 14 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
7. Venture Capital 4 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 177 122 55 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Ekonomika usług 2 Z 8 8 Katedra Marketingu
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Projektowanie organizacji 3 Z 16 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
4. Rachunkowość zarządcza 5 Z/E 28 14 14 Katedra Rachunkowości
5. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
6. Strategie marketingowe 4 Z 12 12 Katedra Marketingu
7. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zarządzanie projektami UE 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
9. Zarządzanie ryzykiem II 4 Z 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 127 60 53 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Projektowanie systemów płac 3 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
4. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
5. Zarządzanie jakością i środowiskiem w usługach 5 Z 15 8 7 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Zarządzanie procesami 4 Z/E 28 14 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 54 28 26 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 147 76 57 0 14 0 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości 3 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym 3 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
7. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 85 71 0 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 536 329 165 0 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć