Strona główna » Rekrutacja
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:03
Finanse i ubezpieczenia
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zarządzania finansami podmiotów gospodarczych oraz państwa i samorządu terytorialnego,
 • zarządzania instytucjami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów ubezpieczeń,
 • identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • podejmowania decyzji finansowych na poziomie strategicznym,
 • doradcze w zakresie zarządzania finansami, optymalizacji zobowiązań podatkowych i zarządzania ryzykiem,
 • samokształcenia i rozwoju zawodowego.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • pracownik służby cywilnej - pracownik administracji państwowej, np. pracownik urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych; administracji samorządowej,
 • doradca podatkowy – zajmujący się doradzaniem w sprawach podatkowych (kancelaria podatkowa, dział finansowy w przedsiębiorstwie - zarządzanie podatkami),
 • audytor wewnętrzny – zajmujący się sporządzaniem planu audytu wewnętrznego i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • broker ubezpieczeniowy zajmujący się zawieraniem lub pośredniczeniem przy zawieraniu umowy ubezpieczenia oraz opracowywaniem i realizowaniem roszczeń ubezpieczonego wobec zakładu ubezpieczeń,
 • aktuariusz zajmujący się w zakładzie ubezpieczeń kalkulacją ryzyka, wyceną zobowiązań wobec klientów i wyceną produktów ubezpieczeniowych (np. kalkulacja składki, profilu rentowności).
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • działach finansowo-podatkowych przedsiębiorstw,
 • instytucjach finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa inwestycyjne i emerytalne),
 • urzędach administracji publicznej (centralnej i samorządowej),
 • administracji skarbowej,
 • podmiotach sektora finansów publicznych (np. jednostki i zakłady budżetowe, ZUS).

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Bankowość II 4 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse przedsiębiorstw II 4 E 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Finanse publiczne II 3 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
4. Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Polityka pieniężna 4 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
6. Rachunek kosztów II 6 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
7. Rachunkowość finansowa II 5 E 10 10 Katedra Rachunkowości
8. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego 2 Z 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
RAZEM 30 - 106 81 25 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Banking, finance and insurance 2 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finansowanie polityki regionalnej 2 Z 10 4 6 Katedra Bankowości i Finansów
3. Nadzór korporacyjny 3 Z 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Portfel inwestycyjny 5 Z 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
5. Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 20 10 10 Katedra Rachunkowości
6. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
7. Standardy sprawozdawczości finansowej 6 Z/E 20 10 10 Katedra Rachunkowości
8. Zarządzanie finansami zakładu ubezpieczeń 2 Z 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
RAZEM 30 - 129 54 61 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
2. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Rynek ubezpieczeń w UE 3 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
5. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
6. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
7. Zabezpieczenie społeczne w UE 3 Z 18 18 Katedra Bankowości i Finansów
8. Zarządzanie instytucjami kredytowymi 4 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
9. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie 2 Z 10 10 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie strategiczne 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 150 98 38 0 14 0 -
SEMESTR IV
1. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
2. Fundusze strukturalne w UE dla jednostek sektora finansów publicznych 2 Z 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
3. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
4. Prawo finansowe 2 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
5. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
6. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie ryzykiem 5 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 95 73 8 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 480 306 132 0 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć