Strona główna » Rekrutacja
Wymagane dokumenty
Aktualizacja: Czwartek, 06 lipca 2017 roku, godz. 13:17

Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UG, korzystając z elektronicznie wygenerowanego konta kandydata.

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych następujące dokumenty:

a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;

b) oryginał, odpis lub poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez suplementu) wraz z informacją o skali ocen obowiązującej na ukończonej uczelni (np. wyciąg z Regulaminu Studiów poświadczony przez uczelnię). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Termin ostateczny uzupełnienia dokumentów określony zostanie w zawiadomieniu o przyjęciu na studia;

c)  w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia - oryginał lub kserokopię indeksu albo suplementu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uczelnię lub notariusza. Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia określającego wysokość średniej obliczonej zgodnie z § 7 ust. 1 uchwały nr 21/16 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen (wzór zaświadczenia w IRK);

d) poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w przypadku obywateli innych krajów – paszportu i karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu, jeżeli nie potwierdza on uzyskania zezwolenia na pobyt stały) lub paszportu i Karty Polaka.

 

Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, pok. 132, w dniach 26.07 - 01.08 w godz. 9:00-14:00 (pon.-pt.), 9:00-12:00 (soboty), tel. 58-523-14-70, dokumenty należy złożyć w białej, tekturowej, wiązanej teczce.