Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:01
Analityka gospodarcza
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • ekonomii, finansów i zarządzania umożliwiającą zrozumienie prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki w mikro- i makroskali oraz wymiarze globalnym,
 • statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, matematyki finansowej oraz informatyki dostarczających narzędzi analizy, prognozowania i symulacji zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku, oceny skuteczności polityki gospodarczej i polityk sektorowych oraz efektywności funkcjonowania organizacji nastawionych na zysk i organizacji użyteczności publicznej.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizowania, prognozowania, symulacji oraz projektowania procesu produkcji (zapotrzebowania na wyroby i usługi, zużywane czynniki produkcji, ich cen oraz kosztów produkcji, projektowania procesu produkcji i usług, w tym lokalizacji działalności produkcyjnej i usługowej),
 • analizowania, prognozowania i symulacji procesu konsumpcji (spożycia dóbr i usług w gospodarstwach domowych), kosztów utrzymania oraz warunków życia ludności,
 • analizowania, prognozowania i symulacji rynku pracy (podaży, zapotrzebowania na pracę i bezrobocia w różnych przekrojach oraz czynników je warunkujących),
 • analizowania, prognozowania i symulacji rynku pieniężnego, walutowego (podaży i popytu na pieniądz, struktury terminowej stóp procentowych, kursu walutowego, oceny skuteczności instrumentów polityki pieniężnej) oraz kapitałowego (efektywności rynku, analizy technicznej i fundamentalnej, wyceny instrumentów bazowych i pochodnych, w tym kontraktów terminowych, oceny ryzyka inwestowania oraz tworzenia i oceny efektywności strategii inwestycyjnych), również w kontekście globalnym,
 • zarządzania portfelem aktywów finansowych, zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • analizowania, prognozowania i symulacji ryzyka działalności gospodarczej,
 • oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych i wskazywania sposobów jej poprawy,
 • posługiwania się pakietami komputerowymi umożliwiającymi przeprowadzanie powyższych analiz, prognoz i symulacji oraz komunikowania ich wyników w co najmniej jednym języku obcym.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • analityka, specjalisty ds. produkcji, zaopatrzenia, transportu, reklamy, sprzedaży, finansów, ubezpieczeń,
 • kierownika działu, kierownika małego przedsiębiorstwa,
 • analityka rynku pracy,
 • analityka rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalisty ds. zarządzania aktywami finansowymi,
 • analityka kredytowego, specjalisty ds. zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • analityka, doradcy finansowego (gospodarczego).
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • instytucjach rynku finansowego (na giełdach papierów wartościowych, giełdach towarowych, w biurach maklerskich, bankach inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradztwa finansowego i podatkowego),
 • komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach Unii Europejskiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i urzędach celnych,
 • wywiadowniach gospodarczych,
 • przedsiębiorstwach krajowych (produkcyjnych, handlowych i usługowych) oraz korporacjach międzynarodowych,
 • powadzić własną firmę w zakresie doradztwa gospodarczego.
Informacje o specjalności

Studia drugiego stopnia na specjalności Analityka gospodarcza wzmacniają umiejętności analityczne nabyte w trakcie studiów pierwszego stopnia. 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Analiza wielowymiarowa 6 Z/E 30 15 15
2 Badania operacyjne II 3 Z 30 15 15
3 Ekonometria dynamiczna 6 Z/E 30 15 15
4 Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15
5 Metoda reprezentacyjna 6 Z/E 30 15 15
6 Mikroekonometria 3 Z 30 15 15
7 Techniki obliczeniowe 2 Z 30 15 15
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 225 135 30 60 0 -
SEMESTR II
1 Analiza logitowa i probitowa 3 Z 30 15 15
2 Analiza równowagi i wzrostu gospodarczego 4 Z 30 15 15
3 Ekonometria II 4 Z 30 15 15
4 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30
5 Prognozowanie i symulacje 5 Z/E 30 15 15
6 Seminarium magisterskie 4 Z 30 30
7 Sieci komputerowe 3 Z 15 15
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
9 Wycena aktywów 3 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 255 105 60 60 30 -
SEMESTR III
1 Analiza rynku 2 Z 15 15
2 Analiza szeregów czasowo-przekrojowych 2 Z 30 15 15
3 Ekonometria finansowa 3 Z/E 30 15 15
4 Inżynieria oprogramowania 4 Z/E 30 15 15
5 Komunikacja interpersonalna/Negocjacje 2 Z 15 15
6 Modele sieciowe w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw 2 Z 30 15 15
7 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15
8 Seminarium magisterskie 6 Z 30 30
9 Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15
10 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
11 Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15
RAZEM 30 - 270 150 75 15 30 -
SEMESTR IV
1 Analiza wielowymiarowa cech jakościowych 3 Z 30 20 10
2 Ekonometryczna analiza rynków finansowych 4 Z 30 15 15
3 Etyka w biznesie 3 Z 15 15
4 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
5 Seminarium magisterskie 10 Z 30 30
6 Systemy informacyjne zarządzania 4 Z 30 15 15
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 180 110 15 25 30 -
ŁĄCZNIE 120 - 930 500 180 160 90 -
« wróć