Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:05
Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • makroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania małych firm
 • koncepcji zarządzania małym przedsiębiorstwem
 • kluczowych aspektów prawnych, w tym prawa cywilnego i prawa pracy,
 • zarządzania strategicznego, w tym budowania strategii marketingowych dla przedsiębiorstwa,
 • metod ilościowych niezbędnych w analizie i ocenie funkcjonowania firmy,
 • pozabankowych źródeł finansowania działalności,
 • wymogów formalno-prawnych w zakresie rejestracji przedsiębiorstwa w krajach UE,
 • uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych,
 • rachunkowości menedżerskiej,
 • profesjonalnego zarządzania w przedsiębiorstwie,
 • etyki zarządzania przedsiębiorstwem,
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • potrafi identyfikować ryzyko w działalności i zna metody zarządzania tym ryzykiem,
 • rozumie rolę i funkcje instytucji otoczenia biznesu oraz potrafi korzystać z instytucjonalnych form wspierania przedsiębiorczości,
 • potrafi aplikować o zewnętrzne środki finansowe, w tym środki z Unii Europejskiej,
 • potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania rynku,
 • potrafi profesjonalnie zarządzać firmą, zna i rozumie kluczowe procesy w niej zachodzące,
 • potrafi sporządzać plany gospodarcze o charakterze zarówno operacyjnym, taktycznym, jak i strategicznym,
 • potrafi tworzyć i realizować strategie marketingowe,
 • potrafi rozpoznawać ryzyko w działalności przedsiębiorstwa i nim zarządzać,
 • potrafi wdrażać innowacje w przedsiębiorstwie i zarządzać nimi,
 • rozumie rolę i potrafi zarządzać kultura organizacyjną w przedsiębiorstwie,
 • przeprowadzi pełną analizę ekonomiczno-finansową podmiotu gospodarczego,
 • planowania międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa i zarządzać nim w skali globalnej,
 • potrafi komunikować się i negocjować.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • przedsiębiorca (właściciel firmy),
 • prezes, zastępca prezesa,
 • kierownik,
 • ekonomista,
 • specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania,
 • specjalista ds. konsultingu dla MSP,
 • animator gospodarczy.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa rodzinne,
 • instytucje otoczenia biznesu np. centra, agencje wspierania przedsiębiorczości,
 • jednostki samorządu terytorialnego ( komórki wspierające rozwój gospodarczy).
Informacje o specjalności

Specjalność Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem od lat przyciąga wszystkich,  którzy  swoje życiowe drogi wiążą z  posiadaniem własnego biznesu.  Jest to szczególnie mocno odczuwane podczas rekrutacji kandydatów na II stopień  studiów tzw. magisterskich. W wyniku  rekrutacji, wraz z rozpoczęciem zajęć w październiku każdego roku  okazuje się, że  w jednej grupie studenckiej spotykają  się absolwenci studiów licencjackich o profilu nie tylko ekonomicznym ale także politechnicznym, humanistycznym, psychologicznym, kosmetycznym czy nawet artystycznym.  Różnorodność studentów i zajęć wyzwala wiele ciekawych sytuacji ale także generuje   inspirujące pomysły na przyszłość. Nierzadko pomysł na własna firmę zaczynać dojrzewać w trakcie studiów.

Różnorodność zainteresowań i przygotowania kandydatów powodują, że program, który proponowany jest w ramach specjalności Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem ma charakter  po pierwsze: interdyscyplinarny,  po drugie: ukierunkowany praktycznie.    Dlatego m.in. w tzw. ścieżce kształcenia  znajdują się  przedmioty dotyczące różnych aspektów zarządzania  przedsiębiorstwem, m.in. zarządzania finansami, ryzkiem, projektami, kadrami, marketingiem oraz takie, w ramach których studenci bezpośrednio, poprzez cykl zajęć terenowych,  mają możliwość poznania   instytucji otoczenia biznesu. 

Wielu spośród studentów tej specjalności to osoby, które nie muszą niczego w biznesie zaczynać od zera ale przychodzą na Wydział Zarządzania UG  po to, aby dokonać sukcesji w przedsiębiorstwach swoich rodziców.  Ważne staje się właściwe zaplanowanie  sukcesji, a w jej ramach odpowiednie przygotowanie sukcesora to nowej roli. Taki jest również cel kształcenia na tej specjalności.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
2. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
3. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 45 15 30 Katedra Statystyki
4. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 4 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 20 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Wydział Prawa i Administracji
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 16 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 36 24 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 48 30 18 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 48 30 18 Katedra Marketingu
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 12 12 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 36 12 24 Katedra Rachunkowości
7. Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 E 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 3 Z 24 16 8 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Decyzje założycielskie przedsiębiorstw 3 Z 16 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Ekonomika przedsiębiorstw 8 Z/E 40 20 20 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
6. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
7. Otoczenie biznesu 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
8. Partnerstwo i współpraca w biznesie 4 Z 16 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
9. Zarządzanie innowacjami 1 Z 8 8 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 166 84 82 0 0 0 -
SEMESTR V
1. E-biznes 2 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Fuzje i przejęcia 3 Z 14 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Ochrona środowiska 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Polityka produktu w MSP 2 Z 16 16 Katedra Marketingu
7. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
8. Promocja w MSP 3 Z/E 20 10 10 Katedra Marketingu
9. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
10. Systemy wczesnego ostrzegania 3 Z 32 16 16 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
11. Zarządzanie kapitałem intelektualnym 1 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
12. Zarządzanie projektami 3 Z/E 24 16 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
13. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 Z/E 36 24 12 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 338 128 76 0 14 120 -
SEMESTR VI
1. Ewidencja działalności i rozliczenia podatkowe MSP 3 Z 16 16 Katedra Rachunkowości
2. Metody wyceny przedsiębiorstw 3 Z 14 6 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Rynki finansowe 2 Z/E 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
4. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
5. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. System wynagradzania i oceniania pracowników 3 Z 14 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Ubezpieczenia w działalności gospodarczej 3 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
8. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 36 24 12 Instytut Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 136 94 28 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1297 694 455 0 28 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć