Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:05
Menedżer Personalny
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zagadnień ogólnoekonomicznych (mikro i makroekonomii, bankowości, finansów, technologii informatycznych, prawa gospodarczego, statystyki),
 • przedmiotów kierunkowych (rachunkowości, zarządzania jakością, badań marketingowych, rynków finansowych, zarządzania ryzykiem),
 • zagadnień specjalistycznych (psychologii w zarządzaniu, motywowania, zarządzania wiedzą, audytu wewnętrznego, oceniania pracowników, wynagradzania pracowników, rekrutacji i selekcji, prawa pracy).
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • prowadzenia działań z zakresu administracji kadrowej
 • realizacji procesu rekrutacji i selekcji
 • przeprowadzania ocen okresowych
 • sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi
 • wykorzystania technik analizy problemów
 • projektowania zmian organizacyjnych
 • pracy w zespołach
 • prowadzenia prezentacji biznesowych
 • pracy w środowisku międzynarodowym

 

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • specjalista ds. personalnych
 • specjalista ds. rekrutacji
 • specjalista ds. szkoleń
 • HR Business Partner
 • Dyrektor personalny
 • konsultant ds. zarządzania
 • specjalista ds. organizacji
 • trener biznesu
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • biznes: od małych firm po międzynarodowe korporacje
 • jednostki samorządu terytorialnego, urzędy
 • organizacje pozarządowe
 • firmy doradcze i szkoleniowe
Informacje o specjalności

Zmiany w gospodarce prowadzą do zwiększenia roli komórek HR (zarządzania zasobami ludzkimi) w biznesie oraz administracji publicznej. Coraz częściej dyrektorzy personalni stają się strategicznymi partnerami dla zarządów spółek i dyrekcji instytucji publicznych biorąc udział w podejmowaniu kluczowych decyzji. Absolwenci specjalności Menedżer personalny dysponując najnowszą wiedzą na temat kształtowania systemów zarządzania zasobami ludzkimi są gotowi na sprostanie tym oczekiwaniom.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
2. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
3. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 45 15 30 Katedra Statystyki
4. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 4 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 20 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Wydział Prawa i Administracji
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 16 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 36 24 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 48 30 18 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 48 30 18 Katedra Marketingu
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 12 12 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 36 12 24 Katedra Rachunkowości
7. Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Administracja kadrowa 2 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Analiza finansowa 3 E 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
3. Badania marketingowe 3 Z 24 16 8 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
4. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
6. Motywowanie w organizacji 3 Z 12 12 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Psychologia w zarządzaniu 5 Z/E 36 22 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
8. Zarządzanie środowiskiem pracy 5 Z 18 9 9 Instytut Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
10. Zarządzanie wiedzą 3 Z 12 12 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 166 97 69 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Analiza pracy 2 Z 20 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Audyt wewnętrzny 2 Z 12 12 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Ochrona środowiska 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Podstawy prawa pracy 3 Z 26 14 12 Wydział Prawa i Administracji
7. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
8. Rekrutacja i selekcja pracowników 3 Z/E 28 14 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
9. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
10. Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich 4 Z 22 16 6 Instytut Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie projektami 3 Z/E 24 16 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 Z/E 36 24 12 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 348 122 92 0 14 120 -
SEMESTR VI
1. Ocenianie pracowników 4 Z/E 20 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Podstawy wynagradzania pracowników 5 Z/E 20 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Rynki finansowe 2 Z/E 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
4. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
5. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Sztuka prezentacji 3 Z 14 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 36 24 12 Instytut Organizacji i Zarządzania
8. Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 136 68 54 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1307 675 484 0 28 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć