Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:05
Finanse i ubezpieczenia
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • finansów podmiotów gospodarczych oraz państwa i samorządu terytorialnego,
 • funkcjonowania instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów ubezpieczeń,
 • przepływów finansowych w gospodarce i ich oddziaływania na sytuację podmiotów gospodarujących.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • rozumienia zjawisk gospodarczych i czynników je kształtujących oraz oceny wpływu poszczególnych zjawisk gospodarczych na sytuację finansową podmiotów gospodarujących w skali mikro i makro,
 • oceny oferty produktów ubezpieczeniowych i ich doboru do potrzeb podmiotów gospodarujących, a także analizy sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń,
 • rozumienia zasad funkcjonowania państwa i samorządu terytorialnego oraz oceny skutków stosowanych instrumentów fiskalnych (podatki wydatki, pożyczki publiczne) dla państwa (szczebel centralny i samorządu terytorialnego) i podmiotów gospodarujących.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • pracownik służby cywilnej - pracownik administracji państwowej, np. pracownik urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych; administracji samorządowej,
 • specjalista ds. podatków – zajmujący się sprawami podatkowymi w kancelarii podatkowej, dziale finansowym w przedsiębiorstwie
 • audytor wewnętrzny – zajmujący się sporządzaniem planu audytu wewnętrznego i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych
 • broker ubezpieczeniowy zajmujący się zawieraniem lub pośredniczeniem przy zawieraniu umowy ubezpieczenia oraz opracowywaniem i realizowaniem roszczeń ubezpieczonego wobec zakładu ubezpieczeń,
 • specjalista ds. ubezpieczeń w podmiocie gospodarczym, jednostce sektora finansów publicznych
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • działach finansowo-podatkowych przedsiębiorstw,
 • instytucjach finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa inwestycyjne i emerytalne),
 • urzędach administracji publicznej (centralnej i samorządowej),
 • administracji skarbowej,
 • podmiotach sektora finansów publicznych (np. jednostki i zakłady budżetowe, ZUS).

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Makroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
2. Podstawy zarządzania 4 E 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka 4 Z/E 30 14 16 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 203 141 62 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Ekonometria 7 Z/E 30 14 16 Katedra Ekonometrii
2. Finanse 6 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
5. Rachunkowość 7 45 15 30 Katedra Rachunkowości
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 225 119 106 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Bankowość 5 Z/E 38 24 14 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse publiczne 5 Z/E 36 22 14 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Matematyka finansowa 2 Z 26 12 14 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Statystyki
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 38 14 24 Katedra Rachunkowości
7. Rynki finansowe 5 Z/E 38 24 14 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. System podatkowy w Polsce 2 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
9. Zarządzanie inwestycjami 2 Z 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 230 120 110 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 5 Z/E 38 24 14 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Finanse przedsiębiorstw 8 Z/E 50 30 20 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
5. Podstawy controllingu 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Sprawozdawczość finansowa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Ubezpieczenia gospodarcze 3 Z/E 26 12 14 Katedra Bankowości i Finansów
8. Ubezpieczenia społeczne 2 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 4 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 186 92 94 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Banking, finance and insurance 3 Z 20 20 Katedra Bankowości i Finansów
2. Budżet UE i fundusze unijne 3 E 12 12 Katedra Bankowości i Finansów
3. Finanse samorządu terytorialnego 2 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
4. Finanse zakładów ubezpieczeń 5 Z/E 16 6 10 Katedra Bankowości i Finansów
5. Język angielski 2 E 30 30 Centrum Języków Obcych
6. Marketing 4 Z 8 8 Katedra Marketingu
7. Praktyka zawodowa 2 Z 160 160 Wydział Zarządzania
8. Produkty ubezpieczeniowe 5 Z 22 12 10 Katedra Bankowości i Finansów
9. Rachunek kosztów I 2 E 8 8 Katedra Rachunkowości
10. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 298 54 70 0 14 160 -
SEMESTR VI
1. Controlling w sektorze publicznym 4 Z 14 14 Katedra Bankowości i Finansów
2. Metody aktuarialne 6 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
3. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Wydział Prawa i Administracji
4. Partnerstwo Publiczno-Prywatne 3 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
5. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
6. Systemy emerytalne 4 Z 14 14 Katedra Bankowości i Finansów
7. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie 4 Z 14 8 6 Katedra Bankowości i Finansów
RAZEM 30 - 90 60 16 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1232 586 458 0 28 160 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć