Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:05
Bankowość i doradztwo finansowe
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii, statystyki i podstaw zarządzania i finansów,
 • bankowości centralnej, bankowości detalicznej, korporacyjnej i hipotecznej,
 • zasad funkcjonowania banków oraz giełd papierów wartościowych,
 • podstaw zarządzania bankiem.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizy rynków finansowych,
 • posługiwania się podstawowymi technikami zarządzania i sprzedaży,
 • wykorzystywania podstawowych instrumentów finansowych.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • doradcy finansowego,
 • analityka finansowego,
 • konsultanta,
 • doradcy klienta detalicznego i biznesowego.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • w oddziałach banków,
 • w instytucjach pośrednictwa finansowego,
 • w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • biurach maklerskich,
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • firmach konsultingowych,
 • spółkach faktoringowych.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Makroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
2. Podstawy zarządzania 4 E 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka 4 Z/E 30 14 16 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 203 141 62 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Ekonometria 7 Z/E 30 14 16 Katedra Ekonometrii
2. Finanse 6 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
5. Rachunkowość 7 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 225 119 106 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Bankowość 5 Z/E 38 24 14 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse publiczne 5 Z/E 36 22 14 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Matematyka finansowa 2 Z 26 12 14 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Statystyki
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 38 14 24 Katedra Rachunkowości
7. Rynki finansowe 5 Z/E 38 24 14 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. System podatkowy w Polsce 2 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
9. Zarządzanie inwestycjami 2 Z 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 230 120 110 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 5 Z/E 38 24 14 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Finanse przedsiębiorstw 8 Z/E 50 30 20 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
5. Podstawy controllingu 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Sprawozdawczość finansowa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Ubezpieczenia gospodarcze 3 Z/E 26 12 14 Katedra Bankowości i Finansów
8. Ubezpieczenia społeczne 2 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 4 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 186 92 94 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Analiza i wycena akcji, obligacji 4 E 20 20 Katedra Bankowości i Finansów
2. Analiza instrumentów pochodnych 2 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Banking and finance 3 Z 20 20 Katedra Bankowości i Finansów
4. Finanse samorządu terytorialnego 2 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
5. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
6. Marketing 4 Z 8 8 Katedra Marketingu
7. Praktyka zawodowa 2 Z 160 160 Wydział Zarządzania
8. Rachunek kosztów I 2 E 8 8 Katedra Rachunkowości
9. Rynek kapitałowy 4 Z 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
10. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
11. Zarządzanie ryzykiem w banku 3 Z 12 12 Katedra Bankowości i Finansów
RAZEM 30 - 310 76 60 0 14 160 -
SEMESTR VI
1. Bankowość detaliczna 4 E 12 12 Katedra Bankowości i Finansów
2. Bankowość hipoteczna 4 E 12 12 Katedra Bankowości i Finansów
3. Bankowość korporacyjna 4 E 12 12 Katedra Bankowości i Finansów
4. Finanse międzynarodowe 5 Z/E 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
5. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Wydział Prawa i Administracji
6. Prawo finansowe dla maklerów 4 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
7. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 86 62 10 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1240 610 442 0 28 160 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć