Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:05
Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
  • uruchamiania działalności gospodarczej ( w tym procedur związanych z rejestracją przedsiębiorstwa),
  • zarządzania przedsiębiorstwem, w tym m. in. zarządzania produkcją, zarządzania logistyką, zarządzania innowacjami,
  • zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w tym: oceny standingu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw,
  • restrukturyzacji przedsiębiorstw,
  • wykorzystania instrumentów IT w procesie planowania i podejmowania decyzji,
  • wykorzystania podstawowych metod statystycznych w procesie zarządzania firmą,
  • organizacyjnych, marketingowych, finansowych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych, tak dużych, jak i z sektora MSP,
  • technik planowania projektów,
  • ochrony i zarządzania własnością intelektualną,
  • form powiązań gospodarczych i współdziałania przedsiębiorstw.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
  • opracowywania biznesplanu,
  • diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy,
  • praktyczne umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w analizie i prognozie finansowej,
  • analizy wypłacalności i bezpieczeństwa finansowego partnerów strategicznych,
  • zna procesy zachodzące na  rynku kapitałowym i pieniężnym,
  • analizowania otoczenia firmy, w tym wykorzystania badań marketingowych,
  • diagnozowania strategicznego potencjału przedsiębiorstwa na potrzeby opisu projektów gospodarczych (prospekty emisyjne, biznes plany),
  • etycznego funkcjonowania w świecie biznesu,
  • przewidywania i zarządzania ryzykiem.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
  • menedżera średniego i wyższego szczebla,
  • analityka procesów ekonomicznych,
  • doradcy biznesowego,
  • przedsiębiorcy,
  • asystenta kierownika projektu.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
  • własna działalność gospodarcza
  • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
  • instytucje administracji państwowej i samorządowej
  • firmy doradcze

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
2. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
3. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 45 15 30 Katedra Statystyki
4. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 4 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 20 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Wydział Prawa i Administracji
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 16 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 36 24 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 48 30 18 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 48 30 18 Katedra Marketingu
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 12 12 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 36 12 24 Katedra Rachunkowości
7. Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 E 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 3 Z 24 16 8 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Decyzje założycielskie przedsiębiorstw 3 Z 16 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Ekonomika przedsiębiorstw 8 Z/E 40 20 20 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
6. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
7. Otoczenie biznesu 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
8. Partnerstwo i współpraca w biznesie 4 Z 16 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
9. Zarządzanie innowacjami 1 Z 8 8 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 166 84 82 0 0 0 -
SEMESTR V
1. E-biznes 2 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Ochrona środowiska 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
6. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym i pieniężnym 8 Z/E 26 12 14 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
7. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
8. Systemy wczesnego ostrzegania 3 Z 32 16 16 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
9. Zarządzanie kapitałem intelektualnym 1 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
10. Zarządzanie projektami 3 Z/E 24 16 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 Z/E 36 24 12 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 314 100 80 0 14 120 -
SEMESTR VI
1. Metody ilościowe dla analityków finansowych 3 Z 24 12 12 Katedra Statystyki
2. Metody wyceny przedsiębiorstw 2 Z 14 6 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Rynki finansowe 2 Z/E 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
4. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
5. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Systemy zarządzania środowiskowego 3 Z 20 20 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
7. Ubezpieczenia w działalności gospodarczej 2 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
8. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 36 24 12 Instytut Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie produkcją 2 Z 16 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
10. Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 166 104 48 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1303 676 479 0 28 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć