Strona główna » Rekrutacja
Wymagane dokumenty
Aktualizacja: Czwartek, 06 lipca 2017 roku, godz. 13:17

Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UG, korzystając z elektronicznie wygenerowanego konta kandydata.

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych następujące dokumenty:

a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;

b) świadectwo dojrzałości (albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego) w oryginale albo jego oryginalny odpis wystawiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura) lub szkołę (stara matura) lub kserokopię jednego z wymienionych dokumentów poświadczoną przez uczelnię lub notariusza. Kandydat, który w 2017 r. zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2017 r., a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji o przyjęciu na studia;

c) poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w przypadku obywateli innych krajów – paszportu i karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu) lub paszportu i Karty Polaka.

Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, sala B-23, w dniach 13.07-19.07 2017, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 i w soboty w godz. 9.00-12.00 (tel. 58-523-14-70). Dokumenty należy złożyć w białej, tekturowej, wiązanej teczce.