Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 20:41
Menedżer
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zagadnień ogólnoekonomicznych (mikro i makroekonomii, bankowości, finansów, technologii informatycznych, prawa gospodarczego, statystyki),
 • przedmiotów kierunkowych (rachunkowości, zarządzania jakością, badań marketingowych, rynków finansowych, zarządzania ryzykiem),
 • zagadnień specjalistycznych (psychologii w zarządzaniu, motywowania, zarządzania wiedzą, audytu wewnętrznego, fuzji i przejęć, organizacji procesów decyzyjnych, zarządzania marketingowego).
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi
 • diagnozowania stanu organizacji
 • wykorzystania technik analizy problemów
 • projektowania zmian organizacyjnych
 • tworzenia procedur i rozwiązań formalnych
 • pracy w zespołach
 • prowadzenia prezentacji biznesowych
 • pracy w środowisku międzynarodowym
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • stanowiska menedżerskie na wszystkich szczeblach organizacji (biznes, organizacje publiczne)
 • kierownik projektu (Project Manager)
 • menedżer tymczasowy (Interim Manager)
 • konsultant ds. zarządzania
 • specjalista ds. organizacji
 • trener biznesu
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • biznes: od małych firm po międzynarodowe korporacje
 • jednostki samorządu terytorialnego, urzędy
 • organizacje pozarządowe
 • firmy doradcze i szkoleniowe
 • własna działalność gospodarcza
Informacje o specjalności

Uzyskana na studiach wiedza daje zrozumienie mechanizmów funkcjonowania firm i instytucji. Specjalizacja menedżerska otwiera przed absolwentami wiele potencjalnych ścieżek kariery. Możliwa jest zarówno kariera menedżerska jak i na stanowiskach specjalistycznych. Absolwenci posiadają szerokie spektrum kompetencji umożliwiających kierowanie zróżnicowanymi zespołami ludzkimi, w tym także w środowisku międzynarodowym.
Z kolei, osoby zainteresowane pracą jako specjalista ds. zarządzania dysponują specjalistyczną wiedzą na temat projektowania struktur organizacyjnych, procedur decyzyjnych oraz systemów informacyjnych.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
3. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 270 150 120 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 60 45 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 285 150 135 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 60 30 30 Katedra Marketingu
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
7. Ubezpieczenia 2 Z 30 15 15 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 3 Z/E 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie jakością 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 345 165 180 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 Z/E 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
5. Motywowanie w organizacji 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
6. Psychologia w zarządzaniu 5 Z/E 60 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Wykład do wyboru 3 Z 45 45 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie organizacjami publicznymi 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie środowiskiem pracy 5 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
11. Zarządzanie wiedzą 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 315 180 135 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Fuzje i przejęcia 2 Z 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Ochrona środowiska 1 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Organizacja procesów decyzyjnych 3 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
6. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich 3 Z 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
8. Wykład do wyboru 5 Z 75 75 Wydział Zarządzania
9. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 45 15 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi 1 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 480 255 75 0 30 120 -
SEMESTR VI
1. Rynki finansowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 Wydział Zarządzania
3. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Sztuka prezentacji 2 Z 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Wykład do wyboru 5 Z 75 75 Wydział Zarządzania
6. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
7. Zarządzanie logistyczne 4 Z/E 60 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
8. Zarządzanie marketingowe 2 E 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
9. Zarządzanie projektami 2 Z/E 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie ryzykiem 2 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 350 210 105 0 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 2045 1110 750 0 65 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć