Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 20:41
Zarządzanie w turystyce
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • mechanizmów rynkowych i społecznych w turystyce,
 • koncepcji zarządzania biznesem turystycznym,
 • kluczowych założeń i realiów praktyki turystycznej,
 • zarządzania marketingowego w turystyce,
 • zarządzania projektami Unii Europejskiej,
 • zarządzania strategicznego w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
 • kształtowania produktu w hotelarstwie, gastronomii i turystyce krajowej i zagranicznej,
 • promocji turystycznej,
 • rynku turystycznego Unii Europejskiej,
 • organizacji firm branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia, turystyka),
 • zarządzania firmami branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia turystyka),
 • finansów przedsiębiorstw turystycznych,
 • badań marketingowych rynków turystycznych,
 • prawa turystycznego.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • projektowania złożonych struktur organizacyjnych w hotelarstwie, gastronomii i turystyce i systemów zarządzania nimi,
 • kreowania strategii organizacji usług turystycznych,
 • projektowania systemów informacyjnych,
 • analizy strategii podmiotów hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • organizacja pracy zespołowej w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
 • negocjacji w biznesie turystycznym,
 • projektowania i wdrażania systemów organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
 • twórczej pracy na samodzielnych stanowiskach w hotelarstwie, gastronomii i turystyce.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • kierownik małych, średnich i dużych przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • kierownik wewnętrznych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • specjalista ds. organizacji usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • kierownik recepcji,
 • kierownik marketingu w hotelach, gastronomii i turystyce,
 • kierownik sali w gastronomii,
 • asystent dyrektora.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa hotelarskie,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa gastronomiczne,
 • małe, średnie, duże przedsiębiorstwa turystyczne (biura podróży, pośrednictwa turystyczne),
 • komórki organizacyjne Polskiej Izby Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • departamenty turystyki w urzędach miast, województw, powiatów, urzędów marszałkowskich,
 • statki pasażerskie,
 • motele, zajazdy, restauracje, pensjonaty itd.,
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie hotelarstwa, gastronomii i turystyki.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
3. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 270 150 120 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 60 45 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 285 150 135 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 60 30 30 Katedra Marketingu
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
7. Ubezpieczenia 2 Z 30 15 15 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 3 Z/E 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie jakością 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 345 165 180 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 Z/E 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Decyzje założycielskie przedsiębiorstw 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Geografia turystyczna i krajoznawstwo 3 Z 30 30
5. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
6. Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
7. Otoczenie biznesu 2 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
8. Podstawy turystyki 3 E 30 30 Katedra Marketingu
9. Psychologia w zarządzaniu firmą turystyczną 1 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
10. Ubezpieczenia w turystyce 2 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
11. Wykład do wyboru 4 Z 60 60 Wydział Zarządzania
12. Zarządzanie innowacjami 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
13. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 345 240 105 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Ekonomika turystyki 2 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
2. Marketing w turystyce 2 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
3. Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Obsługa ruchu turystycznego 2 Z 15 15 Katedra Marketingu
5. Ochrona środowiska 1 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Praktyka zawodowa 2 120 120 Wydział Zarządzania
7. Prawo turystyczne 2 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
8. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Wykład do wyboru 3 Z 45 45 Wydział Zarządzania
10. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 45 15 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 3 Z/E 45 30 15 Wydział Zarządzania
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 465 225 90 0 30 120 -
SEMESTR VI
1. Biznes plan przedsiębiorstwa turystycznego 4 Z 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Informatyka w turystyce 3 Z 45 30 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Rynki finansowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
4. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 Wydział Zarządzania
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
7. Zachowania konsumentów w turystyce 3 Z/E 30 15 15 Katedra Marketingu
8. Zarządzanie projektami 2 Z/E 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie ryzykiem 2 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
10. Zarządzanie turystyką w miejscowości i regionie 2 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
RAZEM 30 - 335 195 105 0 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 2045 1125 735 0 65 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć