Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 20:41
Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • makroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania małych firm
 • koncepcji zarządzania małym przedsiębiorstwem
 • kluczowych aspektów prawnych, w tym prawa cywilnego i prawa pracy,
 • zarządzania strategicznego, w tym budowania strategii marketingowych dla przedsiębiorstwa,
 • metod ilościowych niezbędnych w analizie i ocenie funkcjonowania firmy,
 • pozabankowych źródeł finansowania działalności,
 • wymogów formalno-prawnych w zakresie rejestracji przedsiębiorstwa w krajach UE,
 • uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych,
 • rachunkowości menedżerskiej,
 • profesjonalnego zarządzania w przedsiębiorstwie,
 • etyki zarządzania przedsiębiorstwem,
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • potrafi identyfikować ryzyko w działalności i zna metody zarządzania tym ryzykiem,
 • rozumie rolę i funkcje instytucji otoczenia biznesu oraz potrafi korzystać z instytucjonalnych form wspierania przedsiębiorczości,
 • potrafi aplikować o zewnętrzne środki finansowe, w tym środki z Unii Europejskiej,
 • potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania rynku,
 • potrafi profesjonalnie zarządzać firmą, zna i rozumie kluczowe procesy w niej zachodzące,
 • potrafi sporządzać plany gospodarcze o charakterze zarówno operacyjnym, taktycznym, jak i strategicznym,
 • potrafi tworzyć i realizować strategie marketingowe,
 • potrafi rozpoznawać ryzyko w działalności przedsiębiorstwa i nim zarządzać,
 • potrafi wdrażać innowacje w przedsiębiorstwie i zarządzać nimi,
 • rozumie rolę i potrafi zarządzać kultura organizacyjną w przedsiębiorstwie,
 • przeprowadzi pełną analizę ekonomiczno-finansową podmiotu gospodarczego,
 • planowania międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa i zarządzać nim w skali globalnej,
 • potrafi komunikować się i negocjować.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • przedsiębiorca (właściciel firmy),
 • prezes, zastępca prezesa,
 • kierownik,
 • ekonomista,
 • specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania,
 • specjalista ds. konsultingu dla MSP,
 • animator gospodarczy.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa rodzinne,
 • instytucje otoczenia biznesu np. centra, agencje wspierania przedsiębiorczości,
 • jednostki samorządu terytorialnego ( komórki wspierające rozwój gospodarczy).
Informacje o specjalności

Specjalność Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem od lat przyciąga wszystkich,  którzy  swoje życiowe drogi wiążą z  posiadaniem własnego biznesu.  Jest to szczególnie mocno odczuwane podczas rekrutacji kandydatów na II stopień  studiów tzw. magisterskich. W wyniku  rekrutacji, wraz z rozpoczęciem zajęć w październiku każdego roku  okazuje się, że  w jednej grupie studenckiej spotykają  się absolwenci studiów licencjackich o profilu nie tylko ekonomicznym ale także politechnicznym, humanistycznym, psychologicznym, kosmetycznym czy nawet artystycznym.  Różnorodność studentów i zajęć wyzwala wiele ciekawych sytuacji ale także generuje   inspirujące pomysły na przyszłość. Nierzadko pomysł na własna firmę zaczynać dojrzewać w trakcie studiów.

Różnorodność zainteresowań i przygotowania kandydatów powodują, że program, który proponowany jest w ramach specjalności Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem ma charakter  po pierwsze: interdyscyplinarny,  po drugie: ukierunkowany praktycznie.    Dlatego m.in. w tzw. ścieżce kształcenia  znajdują się  przedmioty dotyczące różnych aspektów zarządzania  przedsiębiorstwem, m.in. zarządzania finansami, ryzkiem, projektami, kadrami, marketingiem oraz takie, w ramach których studenci bezpośrednio, poprzez cykl zajęć terenowych,  mają możliwość poznania   instytucji otoczenia biznesu. 

Wielu spośród studentów tej specjalności to osoby, które nie muszą niczego w biznesie zaczynać od zera ale przychodzą na Wydział Zarządzania UG  po to, aby dokonać sukcesji w przedsiębiorstwach swoich rodziców.  Ważne staje się właściwe zaplanowanie  sukcesji, a w jej ramach odpowiednie przygotowanie sukcesora to nowej roli. Taki jest również cel kształcenia na tej specjalności.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
3. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 270 150 120 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 60 45 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 285 150 135 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 60 30 30 Katedra Marketingu
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
7. Ubezpieczenia 2 Z 30 15 15 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 3 Z/E 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie jakością 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 345 165 180 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 Z/E 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Decyzje założycielskie przedsiębiorstw 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Ekonomika przedsiębiorstw 5 Z/E 60 30 30 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
6. Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
7. Otoczenie biznesu 2 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
8. Partnerstwo i współpraca w biznesie 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
9. Wykład do wyboru 4 Z 60 60 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie innowacjami 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 345 195 150 0 0 0 -
SEMESTR V
1. E-biznes 2 Z 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Fuzje i przejęcia 2 Z 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Ochrona środowiska 1 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Polityka produktu w MSP 2 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
6. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
7. Promocja w MSP 3 Z/E 30 15 15 Katedra Marketingu
8. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Systemy wczesnego ostrzegania 3 Z 60 30 30 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
10. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
11. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 45 15 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
12. Zarządzanie kapitałem intelektualnym 1 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
13. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 480 225 105 0 30 120 -
SEMESTR VI
1. Ewidencja działalności i rozliczenia podatkowe MSP 3 Z 30 30 Katedra Rachunkowości
2. Metody wyceny przedsiębiorstw 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Rynki finansowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
4. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 Wydział Zarządzania
5. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. System wynagradzania i oceniania pracowników 3 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Ubezpieczenia w działalności gospodarczej 2 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
10. Zarządzanie projektami 2 Z/E 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie ryzykiem 2 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 320 195 90 0 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 2045 1080 780 0 65 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć