Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 20:41
Zarządzanie Jakością i Środowiskiem
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

Studenci specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem uzyskują wiedzę pozwalającą na projektowanie, wdrażanie i utrzymanie oraz rozwój systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem żywności według najnowszych, międzynarodowych standardów.

W ramach wykładu do wyboru istnieje możliwość uzyskania certyfikatu auditora BHP.

Oprócz tego, w zależności od średniej ocen, Studenci mogą uzyskać certyfikat Yellow Six Sigma Belt

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

Studenci uzyskują podstawowe umiejętności menedżerskie niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem, wynikające ze specyfiki wybranego kierunku studiów.

Absolwent tej specjalności zapoznaje się z:

 • Zasadami budowania strategii projakościowej i proekologicznej w firmie produkcyjnej oraz usługowej
 • Podstawami prawnymi w zakresie zarządzania jakością oraz ochrony środowiska i bezpieczeństwa
 • Podstawowymi narzędziami pozwalającymi na doskonalenie i ocenę poziomu jakości w przedsiębiorstwie
 • Zasadami auditowania systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego
 • Zasadami oceny wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne
 • Podstawowymi zasadami dostosowania się do wymagań rynkowych w zakresie certyfikacji jakościowej, środowiskowej wyrobów oraz systemów  
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

Studenci mają możliwość uzyskania wartościowych na rynku pracy uprawnień zawodowych, potwierdzonych certyfikatami międzynarodowej jednostki BVQI, tzn. auditora wewnętrznego ISO 9001, auditora wewnętrznego ISO 14001, auditora wewnętrznego ISO 22000. 

Uzyskane kwalifikacje i uprawnienia pozwalają na:

 • Pełnienie funkcji auditora wewnętrznego (jakości, środowiskowego, bezpieczeństwa żywnościowego)
 • Pełnienie funkcji doradcy w zakresie wdrażania oraz auditowania wspomnianych systemów
 • Pełnienie funkcji specjalisty w Zespole zarządzania jakością i/lub środowiskiem i/lub bezpieczeństwem żywności
 • Pełnienie funkcji pełnomocnika firmy d.s. jakości i do spraw środowiska
 • Pełnienie funkcji menedżera jakości i/lub środowiska - samodzielne projektowanie, wdrażanie określonych koncepcji zarządzania jakością i doskonalenie wspomnianych systemów zarządzania.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • Organizacje publiczne, prywatne
 • Organizacje usługowe, produkcyjne
 • Własna działalność gospodarcza

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
3. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 270 150 120 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 60 45 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 285 150 135 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 60 30 30 Katedra Marketingu
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
7. Ubezpieczenia 2 Z 30 15 15 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 3 Z/E 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie jakością 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 345 165 180 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 Z/E 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Ekonomika przedsiębiorstw 5 Z/E 60 30 30 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Motywowanie w organizacji 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Podstawy ochrony środowiska 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
8. Wykład do wyboru 5 Z 75 75 Wydział Zarządzania
9. Zachowania konsumenckie 3 Z 30 30 Katedra Marketingu
10. Zarządzanie innowacjami 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 360 225 135 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Auditor ISO 9001 2 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
2. Jakość usług 1 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Ochrona środowiska 1 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
6. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Wykład do wyboru 3 Z 45 45 Wydział Zarządzania
8. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 45 15 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie jakością II 4 Z/E 60 30 30 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
10. Zarządzanie kapitałem intelektualnym 1 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
11. Zarządzanie marketingowe 3 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 465 210 60 45 30 120 -
SEMESTR VI
1. Modele doskonałości 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
2. Rozwój zrównoważony 1 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Rynki finansowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
4. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 Wydział Zarządzania
5. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Strategie konkurencji 3 Z/E 30 15 15 Katedra Marketingu
7. Systemy zarządzania środowiskowego 2 Z 30 30 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
8. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
9. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
10. Zarządzanie produkcją 2 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
11. Zarządzanie projektami 2 Z/E 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
12. Zarządzanie ryzykiem 2 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 320 195 75 15 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 2045 1095 705 60 65 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć