Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 20:41
Menedżer Personalny
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zagadnień ogólnoekonomicznych (mikro i makroekonomii, bankowości, finansów, technologii informatycznych, prawa gospodarczego, statystyki),
 • przedmiotów kierunkowych (rachunkowości, zarządzania jakością, badań marketingowych, rynków finansowych, zarządzania ryzykiem),
 • zagadnień specjalistycznych (psychologii w zarządzaniu, motywowania, zarządzania wiedzą, audytu wewnętrznego, oceniania pracowników, wynagradzania pracowników, rekrutacji i selekcji, prawa pracy).
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • prowadzenia działań z zakresu administracji kadrowej
 • realizacji procesu rekrutacji i selekcji
 • przeprowadzania ocen okresowych
 • sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi
 • wykorzystania technik analizy problemów
 • projektowania zmian organizacyjnych
 • pracy w zespołach
 • prowadzenia prezentacji biznesowych
 • pracy w środowisku międzynarodowym

 

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • specjalista ds. personalnych
 • specjalista ds. rekrutacji
 • specjalista ds. szkoleń
 • HR Business Partner
 • Dyrektor personalny
 • konsultant ds. zarządzania
 • specjalista ds. organizacji
 • trener biznesu
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • biznes: od małych firm po międzynarodowe korporacje
 • jednostki samorządu terytorialnego, urzędy
 • organizacje pozarządowe
 • firmy doradcze i szkoleniowe
Informacje o specjalności

Zmiany w gospodarce prowadzą do zwiększenia roli komórek HR (zarządzania zasobami ludzkimi) w biznesie oraz administracji publicznej. Coraz częściej dyrektorzy personalni stają się strategicznymi partnerami dla zarządów spółek i dyrekcji instytucji publicznych biorąc udział w podejmowaniu kluczowych decyzji. Absolwenci specjalności Menedżer personalny dysponując najnowszą wiedzą na temat kształtowania systemów zarządzania zasobami ludzkimi są gotowi na sprostanie tym oczekiwaniom.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
3. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 270 150 120 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 60 45 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 285 150 135 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 60 30 30 Katedra Marketingu
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
7. Ubezpieczenia 2 Z 30 15 15 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 3 Z/E 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie jakością 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 345 165 180 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Administracja kadrowa 3 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Analiza finansowa 3 Z/E 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
3. Badania marketingowe 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
4. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Motywowanie w organizacji 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Psychologia w zarządzaniu 5 Z/E 60 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie środowiskiem pracy 5 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
11. Zarządzanie wiedzą 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 315 165 135 15 0 0 -
SEMESTR V
1. Analiza pracy 2 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Ochrona środowiska 1 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Podstawy prawa pracy 4 Z 60 30 30 Wydział Prawa i Administracji
5. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
6. Rekrutacja i selekcja pracowników 3 Z/E 45 15 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich 3 Z 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
9. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
10. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 45 15 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi 1 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 480 195 135 0 30 120 -
SEMESTR VI
1. Ocenianie pracowników 2 Z/E 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Podstawy wynagradzania pracowników 3 Z/E 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Rynki finansowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
4. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 Wydział Zarządzania
5. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Sztuka prezentacji 2 Z 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Wykład do wyboru 6 Z 90 90 Wydział Zarządzania
8. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
9. Zarządzanie projektami 2 Z/E 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie ryzykiem 2 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 350 210 105 0 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 2045 1035 810 15 65 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć