Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 20:41
Inwestycje i nieruchomości
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • podstaw teorii ekonomii,
 • podstaw zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu prawnym, organizacyjnym, marketingowym, finansowym i narzędziowym,
 • zarządzania inwestycjami przedsiębiorstw: rzeczowymi i finansowymi,
 • gospodarowania nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie rynku nieruchomości, wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami,  pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu  zarządzania przedsiębiorstwem,
 • poznania źródeł finansowania przedsiębiorstwa, zwłaszcza inwestycji  i sposobów ich optymalizacji,
 • przygotowania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • poznania funkcjonowania rynku finansowego,
 • efektywnego inwestowania w papiery wartościowe,
 • inwestowania na rynku nieruchomości,
 • poznania uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funkcjonowania rynku nieruchomości,
 • wyceny nieruchomości w ujęciu podstawowym,
 • zapoznania się z podstawami  zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania przedsiębiorstwem.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • specjalisty średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie,
 • specjalisty do spraw zarządzania inwestycjami w przedsiębiorstwie,
 • specjalisty w zakresie przygotowania i oceny projektu inwestycyjnego,
 • zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 • pracownika średniego szczebla w banku i biurze maklerskim.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami,
 • bankach, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • firmach konsultingowych,
 • instytucjach publicznych,
 • własnej firmie,
 • firmie deweloperskiej.
Informacje o specjalności

Studia na specjalności  INWESTYCJE  I  NIERUCHOMOŚCI  pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy, o szerokim,  w wymiarze merytorycznie i interdyscyplinarnym, charakterze. Program studiów zawiera trzy, realizowane jednocześnie, moduły merytoryczne. Pierwszy z nich – projekty inwestycyjne, zawiera szeroką wiedzę w zakresie przygotowania, finansowania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, zwłaszcza przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, także współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Drugi moduł edukacyjny to rynki finansowe. Studia w tym obszarze wiedzy dotyczą zagadnień  funkcjonowania rynków finansowych,  instrumentów finansowych, zasad  alokacji kapitału, ryzyka inwestycyjnego,  instytucjonalizacji tegoż rynku. Trzecim modułem edukacyjnym specjalności  INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI jest gospodarowanie nieruchomościami, zwłaszcza wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, obrót, doradztwo  i inwestowanie.

 Atuty specjalności

 • Zgodnie z art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0, poz. 1774) Absolwent po ukończeniu specjalności Inwestycje i Nieruchomości na studiach stacjonarnych UG, łącznie na studiach pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia (studia licencjackie i studia magisterskie), spełnia jeden z wymogów ustawowych ubiegania się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
 • Program studiów jest unikatowy, odpowiada trendom edukacyjnym w krajach Europy Zachodniej.
 • Program specjalności, obejmujący studia dwustopniowe (licencjackie i magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, posiada certyfikat CEPI Eur - European Council for Real Estate Professions w Brukseli, w zakresie nieruchomości.
 • Ważnym elementem dydaktycznym są liczne zajęcia praktyczne umożliwiające nabycie umiejętności w zakresie optymalizacji decyzji gospodarczych w sferze inwestycyjnej i nieruchomościowej.  Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy Katedry posiadający licencje zawodowe, między innymi maklerzy papierów wartościowych, licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy i pośrednicy na rynku nieruchomości. Zajęcia dydaktyczne prowadza również liczni eksperci z praktyki.
 • Realizowany model edukacyjny przygotowuje absolwenta do pracy o poszukiwanych umiejętnościach, zwłaszcza  na rynku nieruchomości  i w sferze inwestycyjnej przedsiębiorstw i instytucji.

 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
3. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 270 150 120 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 60 45 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 285 150 135 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 60 30 30 Katedra Marketingu
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
7. Ubezpieczenia 2 Z 30 15 15 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 3 Z/E 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie jakością 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 345 165 180 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 Z/E 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Inwestycje na rynku kapitałowym 5 Z/E 45 15 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
4. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Matematyka finansowa 2 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Statystyki
6. Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
7. Podstawy gospodarki nieruchomościami 3 Z 30 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Prawo w inwestycjach i nieruchomościach 2 Z 30 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Projekty z funduszy UE 2 Z 30 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
10. Rynek nieruchomości 3 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
11. Wykład do wyboru 2 Z 45 45 Wydział Zarządzania
12. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 345 210 135 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne 2 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Komputerowe wspomaganie decyzji inwestycyjnych 2 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
3. Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych 3 Z/E 45 15 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Ochrona środowiska 1 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Podstawy budownictwa i kosztorysowania 2 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
8. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
10. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 45 15 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych FIDIC 1 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
12. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym 2 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
13. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 435 180 75 30 30 120 -
SEMESTR VI
1. Finansowanie inwestycji i nieruchomości 3 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Inwestowanie na rynku nieruchomości 3 Z/E 45 15 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
3. Podatki w działalności gospodarczej 2 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
4. Podstawy zarządzania nieruchomościami 3 Z 60 30 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Pośrednictwo i komercjalizacja nieruchomości 3 Z 30 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
6. Rynki finansowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 Wydział Zarządzania
8. Symulacje w rachunku opłacalności inwestycji 1 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Wykład do wyboru 1 Z 30 30 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie projektami 2 Z/E 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie ryzykiem 2 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 365 180 150 0 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 2045 1035 795 30 65 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć