Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 20:41
Finanse i ubezpieczenia
Studia:
I stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • finansów podmiotów gospodarczych oraz państwa i samorządu terytorialnego,
 • funkcjonowania instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów ubezpieczeń,
 • przepływów finansowych w gospodarce i ich oddziaływania na sytuację podmiotów gospodarujących.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • rozumienia zjawisk gospodarczych i czynników je kształtujących oraz oceny wpływu poszczególnych zjawisk gospodarczych na sytuację finansową podmiotów gospodarujących w skali mikro i makro,
 • oceny oferty produktów ubezpieczeniowych i ich doboru do potrzeb podmiotów gospodarujących, a także analizy sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń,
 • rozumienia zasad funkcjonowania państwa i samorządu terytorialnego oraz oceny skutków stosowanych instrumentów fiskalnych (podatki wydatki, pożyczki publiczne) dla państwa (szczebel centralny i samorządu terytorialnego) i podmiotów gospodarujących.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • pracownik służby cywilnej - pracownik administracji państwowej, np. pracownik urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych; administracji samorządowej,
 • specjalista ds. podatków – zajmujący się sprawami podatkowymi w kancelarii podatkowej, dziale finansowym w przedsiębiorstwie
 • audytor wewnętrzny – zajmujący się sporządzaniem planu audytu wewnętrznego i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych
 • broker ubezpieczeniowy zajmujący się zawieraniem lub pośredniczeniem przy zawieraniu umowy ubezpieczenia oraz opracowywaniem i realizowaniem roszczeń ubezpieczonego wobec zakładu ubezpieczeń,
 • specjalista ds. ubezpieczeń w podmiocie gospodarczym, jednostce sektora finansów publicznych
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • działach finansowo-podatkowych przedsiębiorstw,
 • instytucjach finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa inwestycyjne i emerytalne),
 • urzędach administracji publicznej (centralnej i samorządowej),
 • administracji skarbowej,
 • podmiotach sektora finansów publicznych (np. jednostki i zakłady budżetowe, ZUS).

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Język angielski 1 Z 30 30
2 Makroekonomia 6 Z/E 45 30 15
3 Podstawy zarządzania 5 Z/E 45 30 15
4 Prawo 3 Z 30 30
5 Statystyka 4 Z 30 15 15
6 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15
7 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
8 Zastosowania matematyki w ekonomii 7 Z 45 15 30
RAZEM 30 - 285 165 120 0 0 -
SEMESTR II
1 Ekonometria 6 Z/E 60 30 30
2 Finanse 5 Z/E 45 30 15
3 Język angielski 1 Z 30 30
4 Mikroekonomia 5 Z/E 45 30 15
5 Rachunkowość 6 Z/E 45 15 30
6 Statystyka 5 Z/E 30 15 15
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
8 Wychowanie fizyczne 0 Z 30 30
RAZEM 30 - 315 150 165 0 0 -
SEMESTR III
1 Bankowość 4 Z/E 45 30 15
2 Finanse publiczne 5 Z/E 45 30 15
3 Język angielski 1 Z 30 30
4 Matematyka finansowa 3 Z 30 15 15
5 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 30 15 15
6 Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30
7 Rynki finansowe 4 Z/E 45 30 15
8 System podatkowy w Polsce na tle systemów podatkowych w wybranych krajach UE 2 Z 30 15 15
9 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
10 Zarządzanie inwestycjami 2 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 360 195 165 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 5 Z/E 45 15 30
2 Finanse przedsiębiorstwa 5 Z/E 60 30 30
3 Język angielski 2 Z/E 30 30
4 Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15
5 Podstawy controllingu 2 Z 30 15 15
6 Sprawozdawczość finansowa 2 Z 30 15 15
7 Ubezpieczenia gospodarcze 3 Z/E 30 15 15
8 Ubezpieczenia społeczne 2 Z 15 15
9 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 3 Z 45 45
10 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 5 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 330 165 165 0 0 -
SEMESTR V
1 Banking, Finance and Insurance 3 Z 30 30
2 Budżet UE i fundusze unijne 4 E 15 15
3 Finanse samorządu terytorialnego 2 Z 30 15 15
4 Finanse zakładów ubezpieczeń 5 Z/E 30 15 15
5 Marketing 4 Z 30 15 15
6 Praktyka zawodowa 2 Z 0 160
7 Produkty ubezpieczeniowe 4 Z 30 15 15
8 Rachunek kosztów I 2 Z/E 30 15 15
9 Seminarium licencjackie 2 Z 30 30
10 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 255 120 105 0 30 -
SEMESTR VI
1 Controlling w sektorze publicznym 3 Z 15 15
2 Metody aktuarialne 5 Z/E 30 15 15
3 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15
4 Partnerstwo Publiczno-Prywatne 3 Z 15 15
5 Seminarium licencjackie 8 Z 35 35
6 Systemy emerytalne 4 Z 30 15 15
7 Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie 4 Z 30 15 15
8 Wdw UG 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 200 120 45 0 35 -
ŁĄCZNIE 180 - 1745 915 765 0 65 -
« wróć