Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 20:41
Finanse i ubezpieczenia
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • finansów podmiotów gospodarczych oraz państwa i samorządu terytorialnego,
 • funkcjonowania instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów ubezpieczeń,
 • przepływów finansowych w gospodarce i ich oddziaływania na sytuację podmiotów gospodarujących.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • rozumienia zjawisk gospodarczych i czynników je kształtujących oraz oceny wpływu poszczególnych zjawisk gospodarczych na sytuację finansową podmiotów gospodarujących w skali mikro i makro,
 • oceny oferty produktów ubezpieczeniowych i ich doboru do potrzeb podmiotów gospodarujących, a także analizy sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń,
 • rozumienia zasad funkcjonowania państwa i samorządu terytorialnego oraz oceny skutków stosowanych instrumentów fiskalnych (podatki wydatki, pożyczki publiczne) dla państwa (szczebel centralny i samorządu terytorialnego) i podmiotów gospodarujących.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • pracownik służby cywilnej - pracownik administracji państwowej, np. pracownik urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych; administracji samorządowej,
 • specjalista ds. podatków – zajmujący się sprawami podatkowymi w kancelarii podatkowej, dziale finansowym w przedsiębiorstwie
 • audytor wewnętrzny – zajmujący się sporządzaniem planu audytu wewnętrznego i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych
 • broker ubezpieczeniowy zajmujący się zawieraniem lub pośredniczeniem przy zawieraniu umowy ubezpieczenia oraz opracowywaniem i realizowaniem roszczeń ubezpieczonego wobec zakładu ubezpieczeń,
 • specjalista ds. ubezpieczeń w podmiocie gospodarczym, jednostce sektora finansów publicznych
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • działach finansowo-podatkowych przedsiębiorstw,
 • instytucjach finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa inwestycyjne i emerytalne),
 • urzędach administracji publicznej (centralnej i samorządowej),
 • administracji skarbowej,
 • podmiotach sektora finansów publicznych (np. jednostki i zakłady budżetowe, ZUS).

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Makroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
3. Podstawy zarządzania 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
4. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
5. Statystyka 4 Z 30 15 15 Katedra Statystyki
6. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zastosowania matematyki w ekonomii 7 Z 45 15 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 285 165 120 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Ekonometria 6 Z/E 60 30 30 Katedra Ekonometrii
2. Finanse 5 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Mikroekonomia 5 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
5. Rachunkowość 6 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
6. Statystyka 5 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
7. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 315 150 165 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Bankowość 4 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse publiczne 5 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Matematyka finansowa 3 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Statystyki
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
7. Rynki finansowe 4 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. System podatkowy w Polsce na tle systemów podatkowych w wybranych krajach UE 2 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie inwestycjami 2 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 360 195 165 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 5 Z/E 45 15 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Finanse przedsiębiorstw 5 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
5. Podstawy controllingu 2 Z 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Sprawozdawczość finansowa 2 Z 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Ubezpieczenia gospodarcze 3 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
8. Ubezpieczenia społeczne 2 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
9. Wykład do wyboru 3 Z 45 45 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 5 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 330 165 165 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Banking, finance and insurance 3 Z 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
2. Budżet UE i fundusze unijne 4 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Finanse samorządu terytorialnego 2 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
4. Finanse zakładów ubezpieczeń 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Marketing 4 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
6. Praktyka zawodowa 2 Z 160 160 Wydział Zarządzania
7. Produkty ubezpieczeniowe 4 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
8. Rachunek kosztów I 2 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
9. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 415 120 105 0 30 160 -
SEMESTR VI
1. Controlling w sektorze publicznym 3 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Metody aktuarialne 5 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
3. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Partnerstwo Publiczno-Prywatne 3 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 Wydział Zarządzania
6. Systemy emerytalne 4 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
7. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie 4 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
8. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 200 120 45 0 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1905 915 765 0 65 160 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć