Strona główna » Rekrutacja
Promotorzy
Aktualizacja: Czwartek, 06 lipca 2017 roku, godz. 14:01


Wydział Ekonomiczny

 

Wydział Zarządzania:

prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Stanowisko:
Profesor zwyczajny
216
(+48 58) 523 11 53

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 09.30-10.30
pok. 216
Tydzień I:
Środa
godz. 13.00-13.30
pok. 216
Tydzień II:
Środa
godz. 09.30-10.30
pok. 216
Tydzień II:
Środa
godz. 13.00-13.30
pok. 216

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Problemy opisywane w pracach magisterskich i licencjackich dotyczą w szczególności:
• rozwiązań z zakresu polskiego prawa bilansowego i podatkowego,
• międzynarodowych regulacji prawa bilansowego,
• rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw oraz dokumentacyjnej funkcji systemu ewidencyjnego tych podmiotów dla rozliczeń podatkowych,
• wykorzystania rachunku kosztów w procesach decyzyjnych.
Przykładowe tematy prac
1. .Instrumenty finansowe. Wycena i ujawnianie w księgach rachunkowych
2. Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie. Pomiar i ujawnianie
3. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym
4. Koszty marketingu w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa
5. Laeasing jako źródło finansowania inwestycji
6. Księga przychodów i rozchodów jako podstawa tworzenia długookresowego planu finansowego
7. Znaczenie audytu wewnętrznego dla nadzoru korporacyjnego
8. Dylematy polityki bilansowej w przedsiębiorstwie.
9. Koszty ochrony środowiska w księgach rachunkowych
10. Amortyzacja środków trwałych w aspekcie bilansowym i podatkowym
11. Utrata wartości aktywów jako efekt realizacji zasady wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym
12. Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym
13. Wykorzystanie audytu finansowego dla poprawy odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.
14. Wykorzystanie budżetowania kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem usługowym.
15. Kalkulacja kosztów w rachunku ABC
16. Ocena działalności przedsiębiorstwa na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Problemy opisywane w pracach magisterskich i licencjackich dotyczą w szczególności:
• rozwiązań z zakresu polskiego prawa bilansowego i podatkowego,
• międzynarodowych regulacji prawa bilansowego,
• rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw oraz dokumentacyjnej funkcji systemu ewidencyjnego tych podmiotów dla rozliczeń podatkowych,
• wykorzystania rachunku kosztów w procesach decyzyjnych.

Przykładowe tematy prac
1. .Instrumenty finansowe. Wycena i ujawnianie w księgach rachunkowych
2. Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie. Pomiar i ujawnianie
3. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym
4. Koszty marketingu w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa
5. Laeasing jako źródło finansowania inwestycji
6. Księga przychodów i rozchodów jako podstawa tworzenia długookresowego planu finansowego
7. Znaczenie audytu wewnętrznego dla nadzoru korporacyjnego
8. Dylematy polityki bilansowej w przedsiębiorstwie.
9. Koszty ochrony środowiska w księgach rachunkowych
10. Amortyzacja środków trwałych w aspekcie bilansowym i podatkowym
11. Utrata wartości aktywów jako efekt realizacji zasady wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym
12. Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym
13. Wykorzystanie audytu finansowego dla poprawy odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.
14. Wykorzystanie budżetowania kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem usługowym.
15. Kalkulacja kosztów w rachunku ABC
16. Ocena działalności przedsiębiorstwa na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Seminarium doktoranckie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Studia doktoranckie - Rachunkowość

Seminarium doktorskie prowadzone przez prof. dr hab. Jerzego Gierusza, Prof. nadzw. dr hab. Barbarę Gierusz i Prof. nadzw. dr hab. Teresę Martyniuk obejmują problematykę szeroko rozumianej rachunkowości finansowej i zarządczej. Ze względu na specyfikę badań prowadzonych przez Katedrę Rachunkowości, szczególnie godne polecenia wydają się następujące zagadnienia:

- zgodność rozwiązań polskiego prawa bilansowego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 

- porównania międzynarodowe rachunkowości finansowej (standardy brytyjskie, niemieckie, US GAAP, JAS),

- ocena, dobór modeli rachunku kosztów (ABT, target costing),

- budżetowanie kosztów, przychodów, wyniku finansowego,

- rachunkowość banków, zakładów ubezpieczeń, jednostek samorządu terytorialnego,

- podziały, łączenie, upadłość spółek, 

- rezerwy w rachunkowości, 

- kontakty długoterminowe, 

- instrumenty finansowe, inwestycje, 

- odroczony podatek dochodowy.

Zachęcamy również do własnych poszukiwań badawczych.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje