Strona główna » Olga Komorowska
Olga Komorowska
Olga Komorowska
Aktualizacja: Sobota, 16 grudnia 2017 roku, godz. 13:11

dr Olga Komorowska

Stanowisko:
Adiunkt
234
(+48 58) 523 14 53

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 234
Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.30-12.30
pok. 234
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 08.45-09.40
pok. 234
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-12.30
pok. 234

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Statystyka opisowa i ekonomiczna
  • Ubezpieczenia
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Statystyka
  • Statystyka opisowa i ekonomiczna
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Statystyczne badania rynkowe
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Statystyczne badania rynkowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Badania zjawisk społecznych są ważnym aspektem we współczesnej ekonomii. Zapraszam seminarzystów, którzy chcieliby w swoje pracy licencjackiej zastosować metody statystyczne do bliższego poznania następujących zagadnień:

 1. Dochód i konsumpcja w gospodarstwach domowych
 2. Poziom życia rodzin w Polsce na tle innych krajów UE
 3. Ubóstwo i nierówności – pomiar, analiza, interpretacja
 4. Wykluczenie społeczne i inne rodzaje wykluczenia
 5. Rynek pracy i gospodarowanie zasobami pracy

Przykładowe tytuły prac licencjackich:

 1. Zróżnicowanie nierówności rozkładu dochodów grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach …
 2. Uwarunkowania wielkości i struktury wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych w okresie spowolnienia gospodarczego
 3. Zmiana warunków życia gospodarstw domowych – statystyczna analiza dynamiczna
 4. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rodzin wielodzietnych.
 5. Migracje w Polsce w latach 2004-2014
 6. Analiza porównawcza rynków pracy w województwach w Polsce
 7. Determinanty przestrzennego zróżnicowania stóp bezrobocia w województwie pomorskim
 8. Profilowanie bezrobotnych z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych
 9. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy w Polsce i w Niemczech – analiza porównawcza

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje