Strona główna » Nauka
Numery archiwalne
Aktualizacja: Piątek, 12 maja 2017 roku, godz. 11:22
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Numer 1 »

  FINANSE

 • Dorota Czykier-Wierzba
  Wpływ strategii „Europa 2020” na politykę spójności w Unii Europejskiej w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020 i wnioski dla Polski
 • INFORMATYKA EKONOMICZNA

 • Dorota Buchnowska
  Ocena wykorzystania firmowego serwisu WWW w rekrutacji pracowników przez największe przedsiębiorstwa w Polsce
 • Przemysław Lech
  Implementation of an ERP system: A case study of a full-scope SAP project
 • MARKETING

 • Sylwia Badowska
  Innowacyjność konsumentów seniorów w świetle badań własnych
 • METODY ILOŚCIOWE

 • Tadeusz Bołt
  Wagi portfelowe
 • Tomasz Gliński
  Metoda adaptacyjna w przydziale maksymalnych czasów usuwania awarii sieci teleinformatycznych
 • Jerzy Pieniążek
  Wykorzystanie efektów synergii do optymalizacji oferty przetargowej przedsiębiorstwa usługowego
 • RACHUNKOWOŚĆ

 • Karolina Gościniak
  Konwersja sprawozdań finansowych do MSSF – najważniejsze rozstrzygnięcia przyjęte w MSSF 1
 • ZARZĄDZANIE

 • Emilia Dobrowolska
  Sposoby tworzenia relacji w zarządzaniu innowacyjnością
 • Marek Kalinowski
  Dylematy projektowania i stosowania symulacyjnych gier decyzyjnych w rozwoju pracowników
Numer 2 część 1 »

  FINANSE

 • Agnieszka Bieńkowska
  Organizacje zarządzane controllingowo – wyniki badań empirycznych
 • MARKETING

 • Agnieszka Izabela Baruk
  Prosumpcja jako sposób na osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo
 • Jędrzej Strumiłło, Beata Wierzbicka
  Zmodyfikowana metoda Servqual jako narzędzie pomiaru satysfakcji klientawprocesach usługowych
 • ZARZĄDZANIE

 • Agata Austen, Maria Kotas
  Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w procesie zarządzania strategicznego w ośrodkach pomocy społecznej w Polsce – wyniki badań empirycznych
 • Sylwia Białas, Joanna Litwin
  Wpływ komunikacji wewnętrznej na poziom zadowolenia z pracy – wyniki badania współkach przemysłu stoczniowego
 • Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio
  Zwiększanie zasobów kompetencyjnych przedsiębiorstw poprzez współpracę z uczelniami
 • BRAK

 • Agata Borowska-Pietrzak
  Uwarunkowania systemu motywowania pozamaterialnego pracowników wiedzy na przykładzie kancelarii prawniczej
 • ZARZĄDZANIE

 • Emilia Dobrowolska
  Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego
 • Ewa Głuszek
  Sygnalizowanie reputacji kompetencji i reputacji charakteru przedsiębiorstwa w kontekście zniekształcania oceny społecznej
 • Kazimierz Herlender, Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz
  Rola lidera w rozwoju klastra – studium przypadku
 • Katarzyna Januszkiewicz
  Kreatorzy sukcesu organizacji – zachowania organizacyjne pracowników w świetle badań empirycznych
 • Katarzyna Jasińska
  Sukces organizacji projektowej czy sukces projektu – identyfikacja kluczowych czynników sukcesu
 • Marta Juchnowicz
  Firmy samoangażujące – utopia czy biznesowy realizm
 • Maria Wanda Kopertyńska, Krystyna Kmiotek
  Zaangażowanie pracowników a sukces organizacji
 • Iwona Kubica
  Indywidualny aspekt adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy w świetle badań empirycznych
 • Anna Maria Lis, Ewa Romanowska
  Internacjonalizacja struktur klastrowych w Polsce w świetle badań benchmarkingowych
 • Marek Lisiński
  Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu
 • Alicja Miś
  Rozważania teoretyczne nad istotą talentu i ich konsekwencje dla zarządzania talentami
 • BRAK

 • Marta Najda-Janoszka
  Proces zawłaszczania wartości w perspektywie kompetencji dynamicznych organizacji
 • Lech Nieżurawski, Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Joanna Nieżurawska
  Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako szansa na sukces
 • Bogdan Nogalski, Andrzej J. Kozłowski, Iwona Z. Czaplicka- -Kozłowska
  Zawody radnych jako determinanta funkcjonującego modelu zarządzania zasobami finansowymi – na przykładzie gmin Warmii i Mazur
 • ZARZĄDZANIE

 • Bogdan Nogalski, Joanna Aleksandra Mikulska
  Komunikacja między instytucjami wdrażającymi Regionalny Program Operacyjny a efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Aleksy Pocztowski
  Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
 • Sylwia Przytuła
  Sukces ekspatriacji – perspektywa indywidualna i organizacyjna
 • Magdalena Rajchelt
  Opinia ekspertów branżowych o roli poszczególnych kategorii zasobów w budowaniu konkurencyjności SKOK-ów
 • Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska
  Zmiany nastawień kierowniczych w latach 1992–2015
 • Agnieszka Sopińska, Wioletta Mierzejewska
  Otwarte innowacje źródłem sukcesu przedsiębiorstwa
 • Janina Stankiewicz, Bartosz Seiler, Hanna Bortnowska
  Studenci kierunków menedżerskich wobec pracy ochotniczej (w świetle wyników badań)
 • Łukasz Sułkowski, Robert Seliga
  Uwarunkowania w osiąganiu sukcesu w zarządzaniu uczelnią wyższą w Polsce
 • Agnieszka Szpitter, Joanna Sadkowska
  Wykorzystanie macierzy VUCA do oceny ryzyka otoczenia projektowego
 • Ilona Świątek-Barylska
  Oblicza relacji pracownik–organizacja – wyniki badań empirycznych
 • Małgorzata Trenkner
  Doskonalenie procesówi ich uwarunkowania
 • Jolanta Walas-Trębacz
  Wykorzystanie outsourcingu w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa
 • Małgorzata Z. Wiśniewska
  Zastosowanie modelu doskonałości EFQM w szpitalach w świetle przeglądu literatury przedmiotu
 • Elżbieta Wojnicka-Sycz
  Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna przedsiębiorstw jako czynnik sukcesu na rynkach zagranicznych
 • Anna Wójcik-Karpacz
  Orientacja przedsiębiorcza a sukces przedsiębiorstwa. Ustalenia literaturowe
Numer 2 część 2 »

  FINANSE

 • Jan Jeżak, Leszek Bohdanowicz
  Zmiany polskiego modelu organów statutowych spółek w kontekście tendencji występujących w krajach Unii Europejskiej
 • MARKETING

 • Edyta Tabaszewska-Zajbert
  Edukacja klienta w systemie zarządzania wiedzą – instrumentarium, korzyści i zagrożenia
 • ZARZĄDZANIE

 • Wioleta Dryl, Tomasz Dryl
  Kompetencje absolwentów uczelni wyższych z perspektywy ich przydatności na współczesnym rynku pracy
 • Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki
  Przedsiębiorczość, twórcza strategia oraz zatrzymywanie i przechwytywanie wartości jako filary sukcesu organizacji
 • Sylwia Flaszewska
  W kierunku doskonalenia zarządzania wiedzą na przykładzie przedsiębiorstw wysokich technologii
 • Małgorzata Gableta, Anna Cierniak-Emerych, Szymon Dziuba
  System 5S jako podstawa doskonalenia warunków i bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Michał Igielski
  Narzędzia i zasady współpracy z zidentyfikowanymi pracownikami wiedzy w polskich przedsiębiorstwach
 • Agnieszka Jagoda, Tomasz Kołakowski
  Zespoły projektowe jako narzędzie integracji łańcucha dostaw – studium przypadku przedsiębiorstwa japońskiego
 • Kazimierz Jaremczuk, Anna Molter
  Idee formatywne w procesie dążenia do sukcesu organizacji
 • Magdalena Jerzemowska
  Przyczynek do poznania nadzoru korporacyjnego w Szwecji
 • Sylwester Marek Kania
  Zarządzanie różnorodnością w procesie budowania konkurencyjności organizacji
 • Tomasz Kawka
  Wynagrodzenia w środowisku wysokiej konkurencji zawodowej pracowników wiedzy na przykładzie zawodu prawnika
 • Barbara Kożuch
  Współczesne perspektywy rozwiązywania problemów zarządzania publicznego
 • Stefan Lachiewicz, Marek Matejun
  Kulturowe warunki rozwoju innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
 • Anna Lipka
  Rezyliencja organizacji w warunkach cyberdyskredytacji – definicja i determinanty
 • Ewa Malinowska
  Jakość usług edukacyjnych uczelni wyższych w świetle badań własnych
 • Anna Mazurkiewicz
  Talent jako konfiguracja wzajemnie oddziałujących atrybutów – rozważania teoretyczne
 • Czesław Mesjasz
  Sukces i efektywność jako normatywne konstrukcje społeczne
 • Mieczysław Morawski
  Zarządzanie pracownikami wiedzy w przemysłach kreatywnych. Czynniki sukcesu
 • Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski
  Diagnozowanie stanu elastyczności przedsiębiorstwa wytwórczego sektora maszyn rolniczych
 • Katarzyna Piwowar-Sulej
  Kultura organizacyjna jako determinanta sukcesu organizacji zorientowanych na projekty – optyka specjalistów HR
 • Andrzej Pomykalski
  Zarządzanie procesem innowacji a sukces organizacji
 • Arkadiusz Potocki
  Rola komunikacji w wykorzystaniu potencjału społecznego organizacji
 • Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek
  Umiejętności i style uczenia się w zarządzaniu różnorodnością
 • Piotr Sliż
  Rola dojrzałości multiprocesowej sieci w kształtowaniu relacji międzyorganizacyjnych – wyniki badań empirycznych
 • Alicja Smolbik-Jęczmień
  Akumulacja kapitału kariery jako istotny czynnik warunkujący osiągnięcie sukcesu w kształtowaniu własnej kariery zawodowej
 • Agnieszka Sokołowska
  Uwarunkowania implementacji założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności w małym przedsiębiorstwie
 • Adam Stabryła
  Zdolność rozwojowa jako główna determinanta osiągnięć przedsiębiorstwa
 • Jan Stachowicz, Matylda Bojar
  Odpowiedzialne przywództwo jako kluczowy czynnik rozwoju współczesnych organizacji i regionów
 • Janina Stankiewicz, Marta Moczulska
  Interakcje społeczne prowadzące do koopetycji w organizacji w świetle teorii wymiany
 • Ewa Stańczyk-Hugiet
  Badania wielopoziomowe w zarządzaniu
 • Anna Starosta
  Grupy zasobów w fazach zarządzania antykryzysowego
 • Marzena Stor, Adam Suchodolski
  Istotność wybranych subfunkcji ZZL z perspektywy wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne w Polsce
 • Marek Szarucki, Justyna Bugaj
  Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji – próba typologii
 • Piotr Walentynowicz
  Bariery angażowania się pracowników w continuous improvement w przedsiębiorstwach w Polsce – wyniki drugiego etapu badań
 • Andrzej Piotr Wiatrak
  Innowacyjność w politykach Unii Europejskiej i ich wpływ na kierunki wspierania rozwoju organizacji
 • Czesław Zając, Dominika Bąk-Grabowska
  Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych
 • Grzegorz Zieliński
  Percepcja jakości obsługi klienta w obszarze rejestracji i poczekalni podmiotu leczniczego w ujęciu relacyjnym – studium przypadku
Numer 3 część 1 »

  FINANSE

 • Teresa H. Bednarczyk, Anna Jańska, Beata Krzyszczak
  Funkcja kompensacyjna regresu na przykładzie ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Juliusz Giżyński
  Wpływ działań jednorazowych na pozycje fiskalne krajów strefy euro
 • Witold Gradoń, Grażyna Szustak
  Wybrane determinanty wartości banku
 • Agnieszka Hajduk
  Wpływ tarcz podatkowych na strukturę kapitału przedsiębiorstwa na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
 • Sławomir Jankiewicz
  Połączenia transgraniczne polskiej sieci energetycznej a kondycja i perspektywy rozwoju operatora systemu dystrybucyjnego
 • Jacek Lisowski, Krzysztof Łyskawa
  Idea związków wzajemności członkowskiej i funkcjonującej oferty reasekuracji w ubezpieczeniach dla branży wydobywczej w Polsce
 • Stanisław Kasiewicz
  Korzyści i koszty PSD 2 w świetle wyników badań
 • Jerzy Kitowski
  Rola kryterium zadłużenia w dyskryminacyjnych metodach oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa
 • Patrycja Kokot-Stępień, Patrycja Krawczyk
  Wskaźnikowa ocena działalności inwestycyjnej gmin województwa śląskiego w latach 2008–2014
 • Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech
  Ekonomiczne skutki zmian kursów walut – analiza ryzyka kredytów walutowych
 • MARKETING

 • Justyna Fijałkowska, Małgorzata Macuda
  Tworzenie wartości przedsiębiorstwa poprzez zaangażowanie w działalność społecznie odpowiedzialną
 • BRAK

 • Aldona Frączkiewicz-Wronka
  Budowanie relacji z interesariuszami a tworzenie wartości w partnerstwach publiczno-społecznych
 • ZARZĄDZANIE

 • Paweł Antonowicz, Piotr Skrzyniarz, Adam Stolarz
  Operacjonalizacja strategii organizacji przy wykorzystaniu Zrównoważonej Karty Wyników na przykładzie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
 • Agata Austen
  Kapitał społeczny w procesie współtworzenia usług publicznych
 • Maria Balcerowicz-Szkutnik, Jarosław Wąsowicz
  NEETs (Neither in Employment nor in Education and Training) – kierunki zmian w krajach Unii Europejskiej
 • Przemysław Banasik
  Zaangażowany społecznie sąd
 • Alicja Byrska-Rąpała
  Geoetyka a koncepcja społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach sektora energetycznego
 • Robert Dmuchowski, Stanisław Szmitka
  Znaczenie klastrów w obniżaniu kosztów logistycznych. Metodyka kalkulacji korzyści
 • Kazimierz W. Krupa
  Alianse makroekonomiczne jako katalizator wzrostu roli kapitału społecznego w budowaniu wartości przedsiębiorstwa (wybrane aspekty)
 • Marian Krupa
  Rola zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w kształtowaniu kultury organizacyjnej. Pomiędzy kulturą konstruktywną a technopatologią
 • Mariusz Kudełko
  Korygowanie niekorzystnych efektów zewnętrznych – ujęcie teoretyczne i empiryczne
Numer 3 część 2 »

  FINANSE

 • Błażej Lepczyński
  Konkurencja między agencjami ratingowymi jako czynnik wzrostu znaczenia ratingu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw
 • Piotr Pisarewicz
  Analiza wymogów i regulacji w zakresie tworzenia, przechowywania i zabezpieczania dokumentów bankowych w kontekście ochrony interesu klientów
 • Sebastian Skuza
  Propozycje zmian regulacyjnych w obszarze instrumentu obligacji w kontekście realizacji Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Dariusz Urban
  Płynność obrotu akcjami spółki w kontekście wejścia kapitałowego państwowego funduszu majątkowego – przyczynek do badań empirycznych
 • Małgorzata Wejer-Kudełko
  Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie windykacji należności
 • METODY ILOŚCIOWE

 • Zbigniew Matyjas
  Strategie dywersyfikacji w polskich spółkach publicznych w 2014 roku
 • Ewa Pośpiech, Adrianna Mastalerz-Kodzis
  Zastosowanie modeli empiryczno-indukcyjnych do wyceny wartości akcji
 • Łukasz Prysiński, Rafał Jóźwicki
  Wybrane aspekty dywersyfikacji źródeł przychodu przedsiębiorstw
 • ZARZĄDZANIE

 • Sylwia Morawska, Joanna Kuczewska
  Praktyka i polityka unijnych instytucji wobec przedsiębiorstw przeżywających trudności finansowe na przykładzie Polski
 • Paulina Nogal-Meger
  Wdrażanie regulacji prawnych w kontekśie zasady praworządności
 • Jacek Pasieczny
  Źródła patologii organizacyjnych
 • Renata Płoska
  Przemysł odzieżowy wobec problemu pracy dzieci
 • Adam Rudzewicz
  Zaufanie społeczne w otoczeniu przedsiębiorstwa
 • Paweł Skowron
  Zaufanie i ryzyko jego utraty jako determinanty współczesnych przedsiębiorstw
 • Anna Skórska
  Sektor high-tech jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki w perspektywie 2020 roku
 • Karol Śledzik
  Asymetrie w procesie komercjalizacji patentu w warunkach Ustawy Bayh-Dole’a: perspektywa publicznej uczelni wyższej
Numer 4 »

  FINANSE

 • Jarosław Białk
  Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji drogowych w powiatach ziemskich w świetle badań literatury
 • Kamila Bielawska
  Adekwatność emerytur w świetle zmian polskiego systemu emerytalnego
 • Dorota Czykier-Wierzba
  Wpływ strategii Europa 2020 na politykę spójności w Polsce w latach 2014–2020
 • Bartłomiej Gabriel
  Wybrane teorie informacji w opisie zjawiska notowań krzyżowych – przegląd badań
 • Paweł Galiński
  Struktura wydatków gmin w Polsce
 • Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Katarzyna Szopik-Depczyńska
  Rozwój platform crowdfundingowych w Polsce
 • Krzysztof Kowalke, Rafał Kramer
  Fundusze inwestycyjne REIT na rynku tureckim
 • Ewelina Nawrocka
  Ryzyko związane z nieruchomością mieszkalną jako przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności
 • Joanna Rutecka-Góra
  Evolution of supplementary old-age pension systems in selected CEE countries
 • Kamila Stańczak-Strumiłło
  Zakres działalności i oferta produktowa towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce – uwarunkowania prawne
 • INFORMATYKA EKONOMICZNA

 • Michał Firek
  Główne nurty badawcze związane z językiem SysML – identyfikacja i charakterystyka
 • MARKETING

 • Sylwia Badowska
  Warunki sprzyjające w procesie akceptacji i użytkowania przez konsumentów-seniorów produktów technologicznych w świetle badań własnych
 • Renata Płoska
  Greenwashing na rynku urządzeń domowych
 • Barbara Żurawik, Wojciech Żurawik
  Interdyscyplinarność marketingu jako nauki i sztuki
 • RACHUNKOWOŚĆ

 • Maciej Gierusz
  Prospektywne ukierunkowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Anna Kamińska-Stańczak
  Instytucja prawna fundacji w kontekście podmiotowości rachunkowości
 • Sylwia Silska-Gembka
  Kultura, język, tłumaczenie: wybrane problemy związane z interpretacją Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • ZARZĄDZANIE

 • Paweł Antonowicz, Piotr Skrzyniarz
  Budowa systemu informacji zarządczej versus bariery w identyfikacji wskaźników efektywności procesów (KPI)
 • BRAK

 • Krystyna Dziworska, Michał Komorowski
  Zarządzanie wodą na rynku lokalnym
 • ZARZĄDZANIE

 • Wiesław Golnau
  Wykorzystanie metafory w teorii organizacji
 • Michał Missan
  Silna kultura organizacyjna w kontekście otwartości na zmiany
Rok 2015
Numer 1 »

  FINANSE

 • Agata Adamska
  Docelowe podwyższenie kapitału jako instrument lewarowania kontroli właścicielskiej
 • Aleksandra Pieloch-Babiarz
  Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie
 • Krzysztof Postrach
  Tworzenie wartości dla akcjonariuszy w świetle nadzoru korporacyjnego
 • Agata Wieczorek
  Komitet ds. ryzyka w polskim sektorze bankowym
 • RACHUNKOWOŚĆ

 • Jacek Gad
  Sprawozdanie z działalności we współczesnym modelu raportowania – praktyka sprawozdawcza spółek publicznych notowanych na GPW
 • ZARZĄDZANIE

 • Michał Comporek
  Sport Corporate Responsibility jako cel funkcjonowania klubów piłkarskich
 • Monika Fiedorczuk
  Struktura własności w rosyjskich grupach kapitałowych – wyniki badań
 • Dagmara Gad
  Stewardship Code jako narzędzie niwelowania konfliktu agencyjnego
 • Mateusz Kabut
  Niezależność członków rad nadzorczych w świetle badań empirycznych
 • Izabela Koładkiewicz
  Nadzór w firmie rodzinnej. Przegląd pierwszych doświadczeń polskich firm rodzinnych
 • Agnieszka Matuszewska-Pierzynka
  Ograniczenia zbywalności udziałów i akcji w spółkach pracowniczych
 • Igor Postuła
  Problem agencji w relacji członkowie zarządów–Skarb Państwa
 • Artur Sajnóg
  Relacje inwestorskie w polskich i niemieckich spółkach giełdowych
 • Agnieszka Słomka-Gołêbiowska, Piotr Urbanek
  Jakość polityki wynagradzania kadry kierowniczej banków w Polsce – analiza jakościowa
 • Małgorzata Stępień
  Problem niskiego udziału kobiet we władzach spółek
Numer 2 »
 • Kamil Brodnicki, Ewa Grzegorzewska-Mischka
  Inicjatywy w obszarze szkolnictwa wyższego w kierunku podnoszenia jakości kształcenia oraz budowania przedsiębiorczych postaw wśród studentów
 • Piotr Grudowski
  Wybrane aspekty projakościowej orientacji w zarządzaniu polskimi uczelniami
 • Piotr Grudowski, Jan Paweł Szefler
  Stakeholders Satisfaction Index as an Important Factor of Improving Quality Management Systems of Universities in Poland
 • Katarzyna Hys
  ISO/TS 16949 analysis of the current trends
 • Sandra Klute-Wenig, Robert Refflinghaus
  Integrated management sys- tems in the tool and cutlery industry – beyond quality, work safety and environmental management
 • Ewa Malinowska
  The evaluation of the quality of educational services – an example of a Leonardo-Vetpro task
 • Ewa Malinowska, Małgorzata Szymańska-Brałkowska
  Lean in the opi- nion of the employees of production company
 • Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Grzegorz Zieliński
  Green Lean in Services
 • Maria Śmiechowska, Filip Kłobukowski
  Quality Assurance of Food versus Limiting Food Loss and Waste
 • Małgorzata Z. Wiśniewska
  HACCP-based food defense systems
 • Małgorzata Z. Wiśniewska, Anna S. Tarczyńska, Tatiana Papiashvili
  The quality of the entrepreneurial attitudes among the students of the Faulty of Management at the University of Gdańsk. The pilot study
 • Grzegorz Zieliński, Malwina Studzińska
  Application of design-thinking models to improve the quality of tourism services
 • Zofia Zymonik, Anna Dobrowolska
  Spiritual capital as the fourth capital in a TQM organization
Numer 3 część 1 »

  FINANSE

 • Ewa Dziawgo
  Rynek opcji egzotycznych w Polsce
 • Jerzy P. Gwizdała
  Fundusze private equity jako źródło pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w Polsce
 • Dorota Kowalczyk
  Zmiany w europejskim nadzorze bankowym po kryzysie finansowym
 • Błażej Lepczyński, Marta Penczar
  Porównanie efektywności finansowej sektorów bankowych państw Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE
 • Piotr Masiukiewicz, Sylwia Morawska
  Regulacje rynku finansowego. Aspekty prakseologiczne
 • Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech
  Efektywność inwestowania na przykładzie spółek giełdowych z sektora energetycznego, paliwowego i surowcowego
 • Ewa Pośpiech, Adrianna Mastalerz-Kodzis
  Wielokryterialna ocena banków komercyjnych notowanych na GPW w Warszawie
 • Piotr Staszkiewicz
  Struktura geograficzna firm inwestycyjnych w wybranych krajach Europy Centralnej a handel algorytmiczny
 • Włodzimierz Rudny
  Modele biznesowe a proces tworzenia wartości w gospodarce cyfrowej
 • ZARZĄDZANIE

 • Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Skórska, Jaroław Wąsowicz
  Zróżnicowanie sektora przedsiębiorstw w warunkach zmian strukturalnych i koniunkturalnych w Polsce w latach 2004–2013 – ujęcie ogólnokrajowe i regionalne
 • Leszek Bohdanowicz
  Struktury własnościowe spółek a rotacje prezesów zarządów – wyniki badań empirycznych
 • Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil
  Determinanty wynagrodzenia kadry zarządzającej bankami notowanymi na GPW w Polsce
 • Łukasz Furman
  Ocena funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej
 • Sławomir Jankiewicz
  Główne uwarunkowania wpływające na wartość przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej w Polsce
 • Jerzy Kitowski
  Rola kryterium rentowności w dyskryminacyjnych metodach oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa
 • Joanna Korpus
  Zasoby niematerialne a wartość rynkowa przedsiębiorstw rozwijających się poprzez fuzje i przejęcia
 • Mariusz Kudełko
  Czynniki determinujące rozwój krajowego sektora energetycznego – analiza wrażliwości
 • Sylwia Morawska, Przemysław Banasik
  Kształtowanie wartości wymiaru sprawiedliwości poprzez jego usieciowienie
 • Jerzy Paszkowski
  Przedsiębiorstwa średniej wielkości w gospodarce Polski
 • BRAK

 • Leszek Pawłowicz
  Koncepcja usprawnienia zarządzania popytem na energią elektryczną w Polsce
 • ZARZĄDZANIE

 • Karol Śledzik, Adam Barembruch
  Zastosowanie syntetycznych miar do konstrukcji Mapy Pozycji Konkurencyjnej przedsiębiorstw w aspekcie wydatków na B+R i wyniku finansowego
Numer 3 część 2 »

  FINANSE

 • Mariusz Chmielewski
  Wycena strat i utraconych korzyści przedsiębiorstwa z tytułu niezrealizowanego projektu
 • Juliusz Giżyński
  Nowe wytyczne na temat stosowania zmodyfikowanych reguł Paktu stabilności i wzrostu
 • Wojciech Wyrzykowski
  Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców – granice prawa a granice bezpieczeństwa
 • MARKETING

 • Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk, Anna Talipska
  Pozycjonowanie jako instrument kreowania kapitału marek sieci detalicznych
 • Joanna Kuczewska, Izabela Szumal
  Alianse strategiczne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
 • Anna Krzysztofek
  Społeczna odpowiedzialność w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa
 • Joanna Worona
  Cyberprzestrzeń a funkcjonowanie przedsiębiorstwa – szanse i zagrożenia
 • ZARZĄDZANIE

 • Paweł Antonowicz
  Odchylenie względne kosztów całkowitych w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw
 • Joanna Gajda
  Efektywne zarządzanie kompetencjami warunkiem kształtowania przewagi konkurencyjnej organizacji
 • Ewa Grzegorzewska-Mischka, Wojciech Wyrzykowski
  Szara strefa jako skutek polityki podatkowej państwa
 • Andrzej Herman, Dorota Konopka
  Teoria i praktyka zarządzania wartością ekonomiczną
 • Ewa Hope, Ewa Grzegorzewska-Mischka
  CSR – normy etyczne versus normy prawne
 • Michał Jachowicz
  Odpowiedzialność gwarancyjna inwestora w procesie inwestycyjnym
 • Martyna Kitowska
  Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych
 • Paweł Kosiń
  Model biznesu przedsiębiorstwa działającego w sieci międzyorganizacyjnej
 • Zbigniew Matyjas
  Rola kodeksów postępowania w odpowiedzialnych badaniach i innowacjach
 • Aniela Mikulska
  Zarządzanie ryzykiem jako niezbędny element procesu zarządzania wartością w przedsiębiorstwie
 • Piotr Podsiadło
  Pomoc publiczna jako źródło wzrostu konkurencyjnośći małych i średnich przedsiębiorstw
 • Joanna Próchniak
  Aspekty społeczne i ich pomiar w Business Process Offshoring
 • Sebastian Skuza
  Analiza możliwości prawnych realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem zasobów publicznych poprzez instytucję funduszu inwestycyjnego
 • Iwona Wrońska
  Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle Konstytucji RP i praw człowieka
Numer 4 część 1 »

  FINANSE

 • Paweł Galiński
  Stabilność dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce
 • Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak
  Podatkowe aspekty crowdfundingu
 • Beata Kotowska, Wojciech Kozłowski
  Wybrane aspekty funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Łotwie i w Polsce
 • MARKETING

 • Robert Bęben, Wioleta Dryl, Tomasz Dryl
  „Menedżer Jutra”, czyli kształcenie umiejętności praktycznych studentów jako element tworzenia przedsiębiorczości akademickiej
 • RACHUNKOWOŚĆ

 • Nelli Artienwicz
  Zarządzanie wrażeniem w rachunkowości a rzetelność informacji sprawozdawczych
 • Karolina Gościniak
  Zastosowanie wartooeci godziwej na dzieñ przejoecia na MSSF przez polskie spó³ki gie³dowe – wyniki przeprowadzonych badañ
 • Cyryl Kotyla, Grzegorz Bucior
  Wierzytelność jako przedmiot obrotu – ujęcie księgowe i podatkowe
 • ZARZĄDZANIE

 • Eugenia Czernyszewicz
  Risk analysis as a basis for food safety strategy
 • Jolanta Łopatowska
  Improving the production planning and control process
 • Wiesław Urban
  Organizational culture assessment as a means of Lean Management maturity diagnosis
Numer 4 część 2 »

  FINANSE

 • Marta Chylińska, Paweł Miłobędzki
  Zależności między cenami kontraktów terminowych na miedź na Giełdzie Kontraktów Terminowych w Szanghaju
 • Ewa Czapla
  Powiązania krótkoterminowych i długoterminowych stóp procentowych Polski i strefy Euro
 • Anna Lucińska
  Zastosowanie narzędzi regresji hedonicznej do oceny poziomu stopy zwrotu i ryzyka inwestycji na rynku malarstwa polskiego
 • Sabina Nowak, Joanna Olbryś
  Zależności korelacyjne w szeregach stóp zwrotu spółek notowanych w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Dorota Witkowska, Krzysztof Kompa
  Czy otwarte fundusze emerytalne były nieefektywne?
 • METODY ILOŚCIOWE

 • Jacek Batóg
  Analiza wpływu kryzysów gospodarczych i zadłużenia publicznego na konwergencję dochodową w krajach Unii Europejskiej w latach 1993-2013
 • Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz
  Ilościowa analiza skuteczności realizacji programu wsparcia bezrobotnych
 • Beata Jackowska
  Analiza kohortowa czasu istnienia mikroprzedsiębiorstw w Gdańsku
 • Beata Jackowska, Teresa Plenikowska
  Ocena prawdopodobieństwa zgonu osób starszych w pierwszych latach pobytu w domu pomocy społecznej
 • Aneta Kłodzińska
  Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce
 • Tomasz Kopyściański, Tomasz Rólczyński
  Ocena trafności prognoz dochodów jednostek samorządu powiatowego w ramach wieloletniej prognozy finansowej
 • Justyna Kujawska, Aleksandra Kordalska
  Elastyczność dochodowa wydatków na opiekę zdrowotną w krajach europejskich
 • Lech Kujawski
  Zastosowanie danych o różnej częstotliwości w prognozowaniu makroekonomicznym na podstawie modeli dynamicznych
 • Kamila Migdał-Najman, Krzysztof Najman
  Ocena wpływu wartości stałej Minkowskiego na możliwość identyfikacji struktury grupowej danych o wysokim wymiarze przy występowaniu wartości nietypowych
 • Anna Sączewska-Piotrowska
  Identyfikacja determinant bogactwa dochodowego z zastosowaniem modelu logitowego
 • Karolina Sobczak
  Badanie kryteriów monetarnych konwergencji nominalnej w modelu DSGE nowej szkoły keynesowskiej
 • Tadeusz Trzaskalik
  Strategie optymalne i prawie optymalne w dyskretnym stochastycznym programowaniu dynamicznym
 • Katarzyna Walerysiak-Grzechowska
  Analiza głównych cech oczekiwań inflacyjnych konsumentów indywidualnych w Polsce w latach 2004–2014
 • Ilona Wrześniewska, Dorota Ciołek, Tomasz Zarzycki
  Modelowanie ekonomicznej wartości denitryfikacji jako jednej z usług ekosystemowych Zatoki Gdańskiej z wykorzystaniem WTP
 • RACHUNKOWOŚĆ

 • Edward Nowak
  Metody ilościowe w rachunku kosztów przedsiębiorstwa
 • ZARZĄDZANIE

 • Jerzy Zemke
  Pomiar ryzyk projektu
Rok 2014
Numer 1 »

  FINANSE

 • Adam Barembruch
  Trend i jego graficzna prezentacja w procesie sza-cowania wartości nieruchomości w podejściu porównawczym
 • Lucjan Czechowski, Anna Maria Pochmara
  Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
 • Teresa Czerwińska
  Ryzyko kredytowe portfela inwestycji zakładów ubezpieczeń w świetle nowych wymogów kapitałowych
 • Anna Gierusz, Beata Jackowska, Mirosław Szreder
  Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia – wybrane aspekty ekonomiczne
 • Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Ewelina Pestka
  Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce – klasyfikacja (cz. I
 • Magdalena Gostkowska-Drzewicka
  Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce – weryfikacja empiryczna (cz. II)
 • Marcin Fedor
  Apetyt na ryzyko jako ważny element Wypłacalności II
 • METODY ILOŚCIOWE

 • Tomasz Jurkiewicz, Agnieszka Pobłocka
  Badanie zmienności rezerwy IBNR w ubezpieczeniach majątkowych
 • RACHUNKOWOŚĆ

 • Magdalena Chmielowiec-Lewczuk
  Wpływ wymagań Solvency II na koszty działalności ubezpieczeniowej
 • ZARZĄDZANIE

 • Bartłomiej Bąk
  Rola powiązań w grupie kapitałowej oraz ich wpływ na zarządzanie grupą na przykładzie Południowego Koncernu Węglowego S.A.
 • Wiesław Golnau
  Model bumelowania w teorii płacy efektywnej
 • Małgorzata Wiśniewska
  (Pozornie) dobrowolne schematy certyfikacji żywności
 • Czesław Zając
  Skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa
Numer 2 »

  FINANSE

 • Aleksandra Wiercińska
  Specyfika zarządzania finansami szpitala
 • Anna Zamojska
  Wyniki ex post funduszy inwestycyjnych – ocena i analiza porównawcza funduszy otwartych i zamkniętych
 • MARKETING

 • Sylwia Badowska
  Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi w tworzeniu i rozwoju innowacji produktowych w sektorze spożywczym w województwie pomorskim
 • Tomasz Dryl
  Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania marką pracodawcy
 • BRAK

 • Wioleta Dryl, Anna Dziadkiewicz
  Wpływ designu na decyzje zakupowe konsumentów dóbr luksusowych
 • MARKETING

 • Monika Głowacka
  Promocja całościowego produktu turystycznego na przykładzie miasta Malborka
 • Urszula Kęprowska
  Marketing wirusowy w promocji miejsc i produktów turystycznych
 • Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
  Sensoryczne oddziaływanie na klienta jako forma wspierania procesu komunikacji marketingowej
 • Dominik Meller, Agata Milik
  Komunikacja interpersonalna w zakładach opieki zdrowotnej
 • ZARZĄDZANIE

 • Lidia Skarżyńska
  Krytyka konsumencka w Internecie
 • RACHUNKOWOŚĆ

 • Nelli Artienwicz
  Analiza zakresu proaktywności dla poszczególnych stopni kariery zawodowej księgowego
 • Michał Chalastra
  Identyfikacja centrów kosztów w rachunkowości finansowej a zarządczej
 • Jerzy Gierusz
  Reklasyfikacja kosztów i przychodów ze sprawozdania z całkowitych dochodów do rachunku zysków i strat – przyczyny, zakres i konsekwencje
 • Stanisław Hońko, Przemysław Mućko
  Informacje o utracie wartości ekspozycji kredytowych w sprawozdaniach finansowych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Cyryl Kotyla, Grzegorz Bucior
  Kurs faktycznie zastosowany przy ustalaniu różnic kursowych
 • BRAK

 • Arleta Szadziewska
  Rola specjalistów z rachunkowości na tle zmian w raportowaniu biznesowym
Numer 3 część 1 »

  ZARZĄDZANIE

 • Paweł Skowron
  Podatność współczesnych organizacji na ryzyko nadużyć
 • Sylwia Morawska, Przemysław Banasik
  Czas, koszty i skuteczność jako parametry prawnych instrumentów windykacji
 • Paweł Antonowicz
  Zastosowanie współczynnika lokalizacji LQ i krzywej koncentracji w badaniach nad przestrzennym zróżnicowaniem upadłości przedsiębiorstw w gospodarce
 • Anna Krzysztofek
  Ład korporacyjny –współczesne kierunki rozwoju
 • Anna Kwiecień
  Zarządzanie wartością a ład korporacyjny
 • Leszek Pawłowicz
  Systemy wynagrodzeń menedżerów ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa
 • Rafał Mazur
  Rozwój pracowników jako element tworzenia wartości przedsiębiorstw
 • Renata Tanajewska
  Kontrola w merchandisingu jako warunek zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstwa
 • Iwona Wrońska
  Budowanie wartości firmy w kontekście poszanowania praw człowieka – uwagi na tle działalności Rady Praw Człowieka ONZ w kwestii odpowiedzialności korporacji transnarodowych za przestrzeganie praw jednostki
 • Jolanta Tarapata
  Innowacje jako kluczowy element budowania wartości przedsiębiorstwa
 • Jolanta Rosłon, Daniel Ciupiński
  Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiębiorstw
 • Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy, Wojciech Krupa
  Innowacyjność Unii Europejskiej i technopolie (wstępna charakterystyka metody wykorzystanej w raporcie Innovation Union Scoreboard)
 • Magdalena K. Gąsowska
  Kooperacja jako sposób zdobywania przewagi na rynku w świetle badań empirycznych
 • Joanna Kuczewska
  Konkurencja i kooperacja przedsiębiorstw – dylematy polityki wspierania klastrów
 • Grzegorz Urbanek
  Pomiar operacyjnej i strategicznej przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Monika Odlanicka-Poczobutt, Katarzyna Warzecha
  Analiza efektywności sądów apelacyjnych w Polsce jako element kreowania wartości organizacji
 • Robert Bęben, Tomasz Marcinkowski, Oliwia Papis
  Analiza interesariuszy w projektach budowy morskich farm wiatrowych
 • Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka, Ewa Szafraniec-Siluta
  Ukierunkowanie produkcji gospodarstwa rolnego a zdolność do samofinasowania nakładów inwestycyjnych – ujęcie porównawcze
 • Ireneusz Miciuła
  Liberalizacja rynku energetycznego w Polsce i zobowiązania wobec UE
 • Edyta Ropuszyńska-Surma, Zdzisław Szalbierz
  Regulacje w energetyce a nowe inwestycje w moce wytwórcze
 • Arkadiusz Przybyłka
  Węgiel kamienny a bezpieczeństwo energetyczne Polski
Numer 3 część 2 »

  FINANSE

 • Jacek Pera
  Pomiar wartości przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i ryzyka
 • Piotr Pisarewicz
  Analiza złych praktyk brytyjskich instytucji finansowych – wnioski dla rynku polskiego
 • Piotr Masiukiewicz
  Piramidy finansowe a regulacje i nadzór
 • Katarzyna Żak
  Rynek kapitałowy jako zewnętrzny, instytucjonalny mechanizm nadzoru korporacyjnego
 • Łukasz Furman
  Koszty funkcjonowania administracji skarbowej na przykładzie Polski
 • Agnieszka Piekutowska
  Fundusze unijne jako źródło finansowania infrastruktury transportowej
 • AgnieszkaMoskal, Danuta Zawadzka
  Efektywność pasywnie zarządzanych funduszy na przykładzie funduszy ETF notowanych na GPW
 • Alicja Winnicka-Popczyk
  Przedsiębiorstwa rodzinne na rynku New-Connect – możliwości finansowania rozwoju
 • Tomasz Słoński, Magdalena Ligus, Józef Rudnicki
  Ryzyko inwestycji wakcje spółek związanych z produkcją energii odnawialnej
 • Błażej Lepczyński, Marta Penczar
  Polski rynek kredytów korporacyjnych na tle innych państw UE i czynniki jego rozwoju w perspektywie kilkuletniej
 • Piotr Lasecki, Sebastian Skuza
  Duże zaangażowania banków krajowych („large exposures”) w certyfikaty inwestycyjne. Stan obecny i autorskie propozycje zmian
 • Feliks Marek Stawarczyk
  Rozdzielenie banków – koncepcje zmian w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech
 • MARKETING

 • Wojciech Pyzik
  Pomiar wartości i wdrożenie innowacji w ofercie produktowej
 • Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek
  Dynamika zmian w rankingach najcenniejszych polskich marek
 • Sebastian Skuza, Hanna Orłowska, Leszek Orłowski
  Ocena znaczenia i wartości marki państwowego banku rozwoju na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego
 • METODY ILOŚCIOWE

 • Ewa Dziawgo
  Wpływ wahań ceny instrumentu bazowego na ryzyko korytarzy opcyjnych
 • Karol Śledzik
  Wykorzystanie unitaryzacji zerowanej do analizy porównawczej przewagi konkurencyjnej spółek z sektora „High-Tech” i „Medium High-Tech”
 • INFORMATYKA EKONOMICZNA

 • Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Jacek Maślankowski
  Applications of Implementation Diagrams in System Infrastructure Modeling
 • Bartosz Marcinkowski, Bartłomiej Gawin
  Enterprise Processes Simulated – Prerequisites, Data Acquisition Methods and Tool Support
 • Jan Trąbka, Piotr Soja
  Agile versus Design-based Approach to ERP System Implementation: ACross-case Study
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003

Rok 2016 (14)


Rok 2015 (13)


Rok 2014 (12)

Rok 2013 (11)

 

Rok 2012 (10)Rok 2011 (9)Rok 2010 (8)Rok 2009 (7)Rok 2008 (6)Rok 2007 (5)Rok 2006 (4)Rok 2005 (3)Rok 2004 (2)Rok 2003 (1)